Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 203 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αφενός για την τήρηση των θεσμικών υποχρεώσεών και αφετέρου για την διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 11.1 Περιβαλλοντική Διαχείριση Ο Φορέας Διαχείρισης του έργου θα είναι ο φορέας υλοποίησης , ήτοι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Ο Φορέας Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή των έργων και η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Το προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου έχει τους εξής στόχους:  Τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.  Την εφαρμογή των θεσμικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών όρων.  Τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των έργων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Στην παρούσα ενότητα συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τα οποία περιλαμβάνουν: 1) Τη γενική εταιρική στρατηγική της ΕΥΔΑΠ σε σχέση με το περιβάλλον Η ΕΥΔΑΠ είναι ένας μεγάλος φορέας με πλούσια εμπειρία στη διαχείριση έργων υποδομής. και στην υλοποίηση διαδικασιών που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των έργων. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον και στον άνθρωπο ενώ προάγει δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας όπως η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, η αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος σε μονάδες επεξεργασίας νερού και λυμάτων, η εκμετάλλευση παραγόμενου βιοαερίου στις εγκαταστάσεις της κ.α.. Η διαχείριση των έργων αποχέτευσης των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος θα διέπεται από τις ίδιες αρχές σεβασμού του περιβάλλοντος. 2) Τη σχεδίαση της κατάλληλης περιβαλλοντικής πολιτικής για τη διαχείριση των έργων αποχέτευσης των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος. Η κατάρτιση του προτεινόμενου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιλαμβάνει τον εντοπισμό των σημαντικότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζονται από τη λειτουργία των έργων, την εκτίμηση και αναγνώριση των επιπτώσεων και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 204 απαιτούμενων μέτρων αντιμετώπισης, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στα Κεφάλαια 9 και 10 της παρούσας Μ.Π.Ε. 3) Την εφαρμογή της προτεινόμενης περιβαλλοντικής πολιτικής Κατά την εφαρμογή του έργου θα γίνει πλήρης καθορισμός του απαιτούμενου προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το προσωπικό θα περιλαμβάνει τον υπεύθυνο εφαρμογής ο οποίος μπορεί να είναι και ο υπεύθυνος λειτουργίας του Κ.Ε.Λ. και τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου του συστήματος. 4) Την Παρακολούθηση του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης Η παρακολούθηση πραγματοποιείται βάση του σχετικού Προγράμματος που δίδεται στην ακόλουθη ενότητα. 5) Την Επικοινωνιακή πολιτική Η επικοινωνιακή πολιτική περιλαμβάνει, εκτός από την καταχώρηση στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, όλων των σχετικών στοιχείων και λειτουργικών δεδομένων των εγκαταστάσεων, δράσεις ενημέρωσης και ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας στο κοινό σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης του ανακτημένου νερού και της παραγόμενης ιλύος. Προς τον σκοπό αυτό δημιουργείται εντός του χώρου του Κ.Ε.Λ. ειδικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο Κ.Π.Ε. θα φιλοξενούνται εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως:  Εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα απευθυνόμενα σε μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας επαγγελματικών ομάδων που σχετίζονται με τη διαχείριση νερού και λυμάτων (ΔΕΥΑ, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, κατασκευαστών και προμηθευτών εξοπλισμού αντίστοιχων έργων υποδομής, μελετητών κ.α).  Δράσεις ενημέρωσης του ευρύ κοινού (εκθέσεις και προβολές ταινιών και παρουσιάσεων πάνω σε θέματα κλιματικής αλλαγής, περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης νερού και λυμάτων). 11.2 Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Το προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα παρακολούθησης, αφορά στη λειτουργία του υπό μελέτη έργου. Για την εκπόνησή του λαμβάνονται υπόψη η υφιστάμενη κοινοτική και ελληνική νομοθεσία για την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς και τα απαιτούμενα δεδομένα λειτουργίας για τον προσδιορισμό των σημαντικότερων λειτουργικών παραμέτρων και του ελέγχου τους. Η ανάπτυξη του προγράμματος στοχεύει στην υλοποίηση των ακόλουθων βασικών ενεργειών: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 205  Την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του έργου, όπως αυτές εκτιμώνται στο Κεφάλαιο 9.  Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και επάρκειας των προτεινόμενων στο Κεφάλαιο 10 μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Την καταγραφή των δεδομένων, που τεκμηριώνουν τη συνεχή εφαρμογή των απαιτήσεων των Περιβαλλοντικών Όρων και της ισχύουσας νομοθεσίας.  Την παροχή πληροφόρησης προς τις δημόσιες αρχές και το κοινό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  Την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των έργων προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης. 11.2.1 Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης έργων προσαγωγής λυμάτων Δεδομένου ότι τα δίκτυα αποχέτευσης είναι δυναμικά συστήματα, αιτίες όπως, η συνεχής λειτουργία τους, τυχόν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις (π.χ. σεισμοί και κατολισθήσεις, κτλ.) ή αστοχίες στην αρχική κατασκευή, μπορεί να οδηγήσουν προοδευτικά στην υποβάθμισή τους. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των αντλιοστασίων και την προληπτική συντήρηση των αντλιών. Οι λειτουργίες ενός τέτοιου συστήματος ελέγχου περιλαμβάνουν:  Συστήματα τηλέλεγχου (ανεύρεση βλαβών, έλεγχος κατάστασης, μετρήσεις, υλοποίηση αλγορίθμων λειτουργίας αντλιοστασίων κ.λπ.).  Συστήματα καταγραφής βλαβών  Συστήματα καταγραφής ωρών λειτουργίας ή/και κατανάλωσης ισχύος (για προγραμματισμό συντήρησης).  Συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων. Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των αντλιοστασίων συνεπάγεται την παρακολούθηση των λειτουργικών τους παραμέτρων, των φλοτέρ, τις μονάδες αυτοματισμού τους, και των συναγερμών. Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία προς τηλεπαρακολούθηση:  Ένδειξη διακόπτη Αυτόματα ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ του Α/Σ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 206  Ένδειξη διακόπτη Αυτόματα / Χειροκίνητα των Αντλιών του Α/Σ  Μέτρηση καταναλισκόμενης ισχύος κάθε αντλίας, ένδειξη λειτουργίας.  Ένδειξη θερμικού, Διακόπτη Συντήρησης, Emergency.  Εντολή οδήγησης για κάθε αντλία  Ένδειξη Μέτρησης Στάθμης Λυμάτων του Α/Σ, κατάστασης φλοτέρ Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα συστήματα παρακολούθησης των λειτουργικών παραμέτρων όπως αυτά παρέχονται με κάθε σύγχρονο αντλητικό συγκρότημα, και θα βασίζεται στις αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης από τον κάθε κατασκευαστή καθώς και στους πίνακες ελέγχου (checklists) που θα παρέχονται. Επιπλέον, παρακολουθούνται και καταγράφονται σε κάθε αντλιοστάσιο παράμετροι όπως η παροχή λυμάτων που παροχετεύει κάθε αγωγός και το βάθος ροής. 11.2.2 Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης έργων επεξεργασίας λυμάτων Ο φορέας διαχείρισης εφαρμόζει πρόγραμμα παρακολούθησης των λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιμέρους μονάδων του Κ.Ε.Λ. Το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης, σε συνδυασμό με το σύστημα αυτοματισμού θα εξασφαλίζει το συνεχή έλεγχο της απόδοσης των επιμέρους μονάδων και τη δυνατότητα παρακολούθησης των ισοζυγίων στερεών στη γραμμή επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος. Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται οι απαιτούμενες δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό των σημαντικότερων λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης και η προτεινόμενη συχνότητα δειγματοληψίας: Πίνακας 11‐1: Προτεινόμενο πρόγραμμα δειγματοληψιών Κ.Ε.Λ Θέση Παράμετρος Είδος δειγμ/ψίας Συχνότητα δειγμ/ψίας Είσοδος λυμάτων pH Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαT Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαCOD Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαBOD5 Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαTSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαVSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαNH4‐N Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαTKN Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαTP Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαΕκροή ΔΠΚCOD Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαBOD5 Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαTKN Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 207 Θέση Παράμετρος Είδος δειγμ/ψίας Συχνότητα δειγμ/ψίας TSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαVSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαΛίπη ‐ έλαια Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδα Θέση Παράμετρος Είδος δειγμ/ψίας Συχνότητα δειγμ/ψίας Δεξαμενές αερισμού pH Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαT Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαD.O Σύνθετο ΣυνεχήςMLSS Σύνθετο ΣυνεχήςMLVSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαNO3‐N Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαNH4‐N Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαΔεξαμενές μεμβρανών D.O Σύνθετο ΣυνεχήςTSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαVSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαΈξοδος απολύμανσης pH Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαT Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαCOD Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαBOD5 Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαTSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαVSS Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαNH4‐N Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαTKN Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαTP Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαTC Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαEC Σύνθετο Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδαυπολ.Cl Στιγμιαίο ΣυνεχήςΕίσοδος παχυντών βαρύτητας TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαVS Έξοδος παχυντών βαρύτητας TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαΕίσοδος χώνευσης TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαVS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαΈξοδος χώνευσης TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαVS Στιγμιαίο 1/εβδομάδααλκαλικότητα Στιγμιαίο 1/εβδομάδαT Στιγμιαίο 1/εβδομάδαpH Στιγμιαίο 1/εβδομάδα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 208 Θέση Παράμετρος Είδος δειγμ/ψίας Συχνότητα δειγμ/ψίας Είσοδος μηχανικής μεταπάχυνσης TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαVS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαΈξοδος μηχανικής μεταπάχυνσης TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαΕίσοδος μηχανικής πάχυνσης περίσσειας TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαVS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαΕίσοδος αφυδάτωσης TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαVS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαΈξοδος αφυδάτωσης TS Στιγμιαίο 1/εβδομάδαVS Στιγμιαίο 1/εβδομάδα Παρακολούθηση αέριων εκπομπών: Για την παρακολούθηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία μέτρηση το μήνα, και τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν θα καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα αυτά θα κοινοποιούνται επίσης, εντός ενός (1) μηνός από την εκάστοτε ημερομηνία μέτρησης, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ και της οικείας Περιφέρειας. Οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται είναι: σωματίδια (καπνός), ΝΟx, οξυγόνο, καθώς και η θερμοκρασία και η παροχή των καυσαερίων. Την ημέρα διεξαγωγής των μετρήσεων απαιτείται και ανάλυση του εισερχομένου προς καύση βιοαερίου ως προς CΗ4, CΟ, CΟ2, Η2, Ν2 και Η2S. 11.2.3 Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης έργων διάθεσης και ποιότητας εκροής Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων εκροών θα κατασκευασθεί διάταξη δειγματοληψίας στην έξοδο από το ΚΕΛ, από όπου θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών με χημικές αναλύσεις. Οι παρακολουθούμενες παράμετροι και η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προκύπτει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας όπως αυτή καθορίζεται στην ΚΥΑ 5673/400/05‐03‐1997 και στην ΚΥΑ 145116/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Επιπλέον ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια εκροής (πλην των μικροβιολογικών παραμέτρων) θα γίνεται με λήψη σύνθετου ημερήσιου δείγματος με τη βοήθεια κατάλληλου δειγματολήπτη εγκατεστημένου σε κατάλληλο σημείο εξόδου των λυμάτων πριν από την απολύμανση. Ο δειγματολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγμάτων σε αναλογία με τη παροχή και διατήρησής τους σε χαμηλή θερμοκρασία μέσω ψύξης. Η συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων στον αποδέκτη θα γίνεται με την επίβλεψη των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 209 Πίνακας 11‐2: Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην έξοδο του Κ.Ε.Λ. Παράμετρος Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας Θεσμικές απαιτήσεις Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) Δύο (2) δείγματα ανά μήνα (Χειμώνας) Τέσσερα δείγματα ανά μήνα (Θέρος) Βάσει της ΚΥΑ 5673/97 Παράρτημα Ι Παράγραφος 3 Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) Ολικό Άζωτο Φώσφορος Τotal Coli Επτά (7) δείγματα ανά εβδομάδα ΚΥΑ 145116/2011 Παράρτημα Ι Πίνακας 3 Θολότητα – Διαπερατότητα Τέσσερα (4) δείγματα ανά εβδομάδα ΚΥΑ 145116/2011 Παράρτημα Ι Πίνακας 3 Αλατότητα(ECw), SAR, Na, Χλωριόντα(Cl¯), pH, Νιτρικό Άζωτο (N‐ NO3) Δύο (2) δείγματα ανά έτος ΚΥΑ 145116/2011 Παράρτημα ΙΙΙ Πίνακας 5 Βαρέα Μέταλλα και στοιχεία (Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, F, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn, Hg, B) Τέσσερα (4) δείγματα ανά έτος ΚΥΑ 145116/2011 Παράρτημα ΙΙ Πίνακας 4 Ουσίες προτεραιότητας, (Πίνακας 6, Παράρτημα IV ΚΥΑ 145116/2011) Δύο (2) δείγματα αν ά έτος ΚΥΑ 145116/2011 Παράρτημα ΙV Πίνακας 6 Επιπλέον θα παρακολουθούνται σε ετήσια βάση τα χαρακτηριστικά του εδάφους και συγκεκριμένα οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στο έδαφος προκειμένου να μην υπερβαίνουν τις οριακές αντίστοιχες τιμές συγκεντρώσεων που καθορίζονται στην Οδηγία 86/278/ΕΟΚ. Πίνακας 11‐3: Οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στο έδαφος (Παράρτημα 1Α Οδηγία; 86/278/ΕΟΚ) Παράμετρος Οριακές τιμές (mg/kg ξ. β)Κάδμιο 1‐3 Χαλκός 50‐140 Νικέλιο 30‐75 Μόλυβδος 50‐300 Ψευδάργυρος 150‐300 Υδράργυρος 1‐1,5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 210 Οι αναλύσεις θα εκτελούνται βάσει των μεθόδων Ελληνικών προτύπων (ΕΛΟΤ) ή σε έλλειψη τούτων βάσει έγκυρης μεθοδολογίας της Ε.Ε., ενώ για παραμέτρους που δεν καλύπτονται από την Ε.Ε. θα ακολουθούνται πρότυπα εξετάσεως της Αμερικανικής Ένωσης Δημόσιας Υγείας A.P.H.A, A.W.W.A, W.P.C.F). Ο Φορέας λειτουργίας υποχρεούται να καταχωρεί στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, απευθείας όλα τα σχετικά στοιχεία και λειτουργικά δεδομένα των εγκαταστάσεών της (http://astikalimata.ypeka.gr/). Επιπλέον για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων εκροών, τα οποία οδηγούνται στη θάλασσα, θα υπάρχει: i. Διάταξη δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό. ii. Σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 250 FC/100 ml. iii. Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Σύστημα παρακολούθησης θορύβου Για την παρακολούθηση της στάθμης θορύβου στα όρια του οικοπέδου του ΚΕΛ και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία μέτρηση το μήνα και τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν να καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σύστημα παρακολούθησης υδάτινου περιβάλλοντος: Για την εξασφάλιση της προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος θα γίνεται συστηματική παρακολούθηση των νερών της περιοχής εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού με τις ακόλουθες μετρήσεις, οι οποίες θα γίνονται σε ετήσια βάση:  Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (ΝΗ4, ΝΟ2, ΝΟ3, ΡΟ4) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα.  Προσδιορισμός Ο2, T°C, θολερότητας  Γεωχημική ανάλυση ιζήματος, προσδιορισμός οργανικού άνθρακα, κυρίων στοιχείων ΑΙ, Ti, Fe και ιχνοστοιχείων Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Ζη, As, Pb.  Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας. Στο Κεφάλαιο 15 παρουσιάζεται ο Χάρτης 8 του προτεινόμενου προγράμματος παρακολούθησης του έργου.

Σχέδια και χάρτες σε pdf