Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 191 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 10.1 Περί μέτρων αντιμετώπισης Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογική προσέγγιση που περιγράφεται στην παρ. 9.1 της παρούσας μελέτης, στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης για τις δυσμενείς επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν στο Κεφάλαιο 9. Κατά τη διαδικασία αυτή έχουν ληθφεί υπόψη όλα τα απαιτούμενα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία του έργου, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μεγιστοποιώντας τα οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία ενός σύγχρονου περιβαλλοντικού έργου. Τα προτεινόμενα μέτρα διακρίνονται ανάλογα με τον στόχο τους σε μέτρα πρόληψης‐ αποφυγής, μέτρα μείωσης έντασης και έκτασης και μέτρα αποκατάστασης. Η στοχοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας τα στοιχεία από βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και από υφιστάμενες μελέτες σχετικά με τα στάδια της κάθε διαδικασίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται το ακόλουθο νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθοριστούν τα απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης: Ενδεικτικά, για τη φάση κατασκευής θα τηρηθούν οι διατάξεις των:  ΚΥΑ Αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (Β’ 1909), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης», λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίησή της από τον Νόμο 4042/2012.  ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (Β’1312) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ» , λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίησή της από τον Νόμο 4030/11. Ενώ κατά τη λειτουργία του έργου, θα τηρηθούν οι διατάξεις όπως:  το Προεδρικό Διάταγμα 1180/81 (ΦΕΚ 293Β/81) για το όριο θορύβου. Παρατίθενται οι πίνακες που παρουσιάζουν συνοπτικά τα μέτρα αντιμετώπισης ανά εκτιμώμενη επίπτωση του Κεφαλαίου 9 καθώς επίσης και το αναμενόμενο αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου κατά τη φάση κατασκευής (Πίνακας 10‐1) και τη φάση λειτουργίας (Πίνακας 10‐2). Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου τα προτεινόμενα μέτρα περιγράφονται αναλυτικά. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 192 Πίνακας 10‐1: Συνοπτικός πίνακας επιπτώσεων και μέτρων κατά τη φάση κατασκευής Κατά τη φάση κατασκευής Πεδία μελέτης Εκτιμάται επίπτωση; Αρχικός προσδιορισμός Είδος μέτρων Επαναπροσδιορισμός (κατόπιν λήψης μέτρων) Κλίμα Όχι Όχι Τοπίο – Έδαφος Ναι Α+Β+Γ+Δ‐Ε+Ζ+Η+ Αποκατάστασης Αμελητέα Φυσικό Περιβάλλον Όχι Όχι Χρήσεις γης Όχι Α+Β+Γ+Δ‐Ε+Ζ+Η+ Πρόληψης ή αποφυγής Όχι Δομημένο περιβάλλον Όχι Όχι Πολιτισμικό περιβάλλον Όχι Όχι Κοινωνία‐ οικονομία Όχι Όχι Υποδομές μεταφορών Ναι Α+Β+Γ+Δ‐Ε+Ζ+Η+ Πρόληψης ή αποφυγής Αμελητέα Περιβαλλοντικές Υποδομές Όχι Όχι Ε.Κ.Ω. Όχι Όχι Πιέσεις Όχι Όχι Εκπομπές ρύπων Ναι Α+Β+Γ+Δ‐Ε+Ζ+Η+ Πρόληψης ή αποφυγής Όχι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 193 Κατά τη φάση κατασκευής Πεδία μελέτης Εκτιμάται επίπτωση; Αρχικός προσδιορισμός Είδος μέτρων Επαναπροσδιορισμός (κατόπιν λήψης μέτρων) Σκόνη Ναι Α+Β+Γ+Δ‐Ε+Ζ+Η+ Πρόληψης ή αποφυγής Αμελητέα Οσμές Όχι Όχι Ακουστικό περιβάλλον Ναι Α+Β+Γ+Δ‐Ε+Ζ+Η+ Πρόληψης ή αποφυγής Όχι Δονήσεις Όχι Όχι Ηλ/κά πεδία Όχι Όχι Ύδατα Όχι Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+ Πρόληψης ή αποφυγής Όχι Πίνακας 10‐2: Συνοπτικός πίνακας επιπτώσεων και μέτρων κατά τη φάση λειτουργίας Πεδία μελέτης Εκτιμάται επίπτωση; Αρχικός προσδιορισμός Είδος μέτρων Επαναπροσδιορισμός (κατόπιν λήψης μέτρων) Κλίμα/Λειψυδρία Ναι Α+Β‐Γ+Δ+Ε+Ζ+Η‐ Όχι Κλίμα/Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Ναι Α+Β‐Γ+Δ‐Ε‐Ζ+Η‐ Πρόληψης Αμελητέα Τοπίο ‐ Έδαφος Όχι Όχι Φυσικό Περιβάλλον Ναι Α+Β‐Γ+Δ‐Ε+Ζ+Η‐ Όχι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 194 Πεδία μελέτης Εκτιμάται επίπτωση; Αρχικός προσδιορισμός Είδος μέτρων Επαναπροσδιορισμός (κατόπιν λήψης μέτρων) Χρήσεις γης Ναι Α+Β‐Γ+Δ+Ε+Ζ+Η‐ Όχι Δομημένο περιβάλλον Ναι Α+Β‐Γ+Δ+Ε+Ζ+Η‐ Όχι Πολιτισμικό περιβάλλον Όχι Όχι Κοινωνία‐ οικονομία Ναι Α+Β‐Γ+Δ+Ε+Ζ+Η‐ Όχι Υποδομές μεταφορών Όχι Όχι Περιβαλλοντικές Υποδομές Όχι Όχι Ε.Κ.Ω. Όχι Όχι Πιέσεις Όχι Όχι Εκπομπές ρύπων Ναι Α+Β+Γ‐Δ‐Ε+Ζ+Η+ Πρόληψης Αμελητέα Σκόνη Ναι Α+Β+Γ+Δ‐Ε‐Ζ+Η+ Πρόληψης Όχι Οσμές Ναι Α+Β‐Γ‐Δ‐Ε‐Ζ+Η+ Πρόληψης Αμελητέα Ακουστικό περιβάλλον Ναι Α+Β+Γ‐Δ‐Ε‐Ζ+Η+ ΠρόληψηςΑμελητέα Δονήσεις Όχι Όχι Ηλ/κά πεδία Όχι Όχι Ύδατα Όχι Όχι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 195 10.2 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.2 της παρούσας, προτείνεται η λήψη προληπτικών μέτρων κατά την κατασκευή του έργου με στόχο τη μείωση της επίδρασης στην κλιματική αλλαγή από τη λειτουργία του. Ειδικότερα ως προς τις πιθανές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η στρατηγική αντιμετώπισης θα αφορά κυρίως στη βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας κατά την επεξεργασία των λυμάτων, όπως αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη ρύθμιση της απαίτησης αερισμού ως συνάρτηση του φορτίου εισόδου. Επιπλέον, η διαχείριση του βιοαερίου πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στο σύστημα λέβητα‐καυστήρα και στη μηχανή συμπαραγωγής περιορίζοντας την απευθείας καύση του στον πυρσό καύσης σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις. Τέλος, πρόσθετο μέτρο πρόληψης αποτελεί η προδιαγραφή για την εγκατάσταση κινητήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Το σύνολο των ανωτέρω μέτρων πρόληψης θα μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα του έργου. 10.3 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στα μορφολογικά – τοπιολογικά, γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά Φάση κατασκευής Δεδομένης της μικρής κλίμακας παρεμβάσεων στο βάθος των εκσκαφών για τα έργα υποδομής και ανωδομής δεν θα προκύψουν ασταθείς καταστάσεις, αφού ληφθούν μέτρα αποκατάστασης που έπονται της κατασκευής. Τα μέτρα αυτά αφορούν σε:  Επανεπιχώσεις που θα ακολουθήσουν. Τα προϊόντα εκσκαφών θα αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών, φυτεύσεις κ.λπ.)  Περιορισμός εκσκαφών. Οι εκσκαφές για την κατασκευή του συνόλου της μονάδας θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και θα πραγματοποιηθούν μόνο εντός της απαραίτητης ζώνης κατασκευής του έργου. Επομένως, η επίπτωση στη μορφολογία της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής του έργου εκτιμάται ως αμελητέα. Φάση λειτουργίας Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.3. της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. 10.4 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.4 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 196 10.5 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.5 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Παρ’ όλα αυτά, εντός του γηπέδου του ΚΕΛ διαμορφώνεται χώρος περιβαλλοντικής ενημέρωσης με εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπου εγκαθίσταται σχετικό κτίριο με αίθουσες προβολών, διαλέξεων γραφεία και κυλικείο, με σκοπό την ενίσχυση της αποδοχής του έργου από τους κατοίκους. 10.6 Μέτρα αντιμετώπισης για κοινωνικό‐οικονομικές επιπτώσεις Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.6 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Παρ’ όλα αυτά, εντός του γηπέδου του ΚΕΛ διαμορφώνεται χώρος περιβαλλοντικής ενημέρωσης με εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπου εγκαθίσταται σχετικό κτίριο με αίθουσες προβολών, διαλέξεων γραφεία και κυλικείο, με σκοπό την ενίσχυση της αποδοχής του έργου από τους κατοίκους. 10.7 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 10.7.1 Επιπτώσεις στις υποδομές μεταφορών Φάση κατασκευής Δεδομένου του μικρού μεγέθους του έργου θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα πρόληψης ή αποφυγής, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Πρόκειται για :  την απαραίτητη οργάνωση και προγραμματισμό για τη διασφάλιση της συνέπειας του χρονοδιαγράμματος.  Επίσης, για την αποφυγή περίπτωσης ρύπανσης των δρόμων πρόσβασης στην περιοχή του έργου από τις διελεύσεις των οχημάτων θα πρέπει αυτοί να καθαρίζονται άμεσα με ευθύνη του Φορέα υλοποίησης του έργου.  Για την πρόληψη της ρύπανσης των οδών πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του έργου να γίνεται υποχρεωτικός ο καθαρισμός των τροχών των οχημάτων πριν την έξοδο τους από το εργοτάξιο. Επομένως, η επίπτωση στο οδικό δίκτυο κατά τη φάση κατασκευής του έργου εκτιμάται ως αμελητέα. Φάση λειτουργίας Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.7.1 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. 10.7.2 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.7.2 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 197 10.7.3 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στις Ε.Κ.Ω. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.7.3 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. 10.8 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.8 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. 10.9 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 10.9.1 Εκτιμώμενες επιπτώσεις από την εκπομπή αέριων ρύπων Φάση κατασκευής Με τη λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης ή αποφυγής που αφορά στο στάδιο κατασκευής η επίπτωση εκτιμάται ως αμελητέα. Για τον περιορισμό και τον έλεγχο της εκπομπής ποσότητας καυσαερίων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.10.1 του παρόντος, θα γίνεται ρύθμιση και επιμελής συντήρηση των κινητήρων των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και χρήση καυσίμων υψηλών προδιαγραφών. Επίσης, για την εξασφάλιση της άριστης λειτουργίας του εξοπλισμού, θα πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 395/94 (Α’220) για της μηχανές, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ο εξοπλισμός να φέρει πιστοποίηση ΕΟΚ σύμφωνα με το ΠΔ 57/10 (Α’ 97), όπως συμπληρώνεται με την Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91, (Β’359) «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της Υ.Α. 69001/1921/88». Τα μέτρα αντιμετώπισης των σημειακών εκπομπών αέριων ρύπων κατά τη φάση κατασκευής του έργου αποσκοπούν στη διατήρηση των επιτρεπτών ορίων όπως αυτά καθορίζονται:  στο άρθρο 2 (παρ Δ’) του ΠΔ 1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293 Α’) και,  στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 ‐ Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». Φάση λειτουργίας Οι χώροι στους οποίους αναμένεται να υπάρχει έκλυση σταγονιδίων θα πρέπει να τοποθετούνται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση από την περιοχή όπου βρίσκονται συχνά εργαζόμενοι. Η έκλυση σταγονιδίων από τον αεριζόμενο εξαμμωτή περιορίζεται εντός του κτιρίου προεπεξεργασίας στο οποίο βρίσκεται ενώ η έκλυση σταγονιδίων από τη δεξαμενή αερισμού λόγω του συστήματος διάχυσης αναμένεται να είναι περιορισμένη. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 198 10.9.2 Μέτρα αντιμετώπισης για εκτιμώμενες επιπτώσεις από την έκλυση σκόνης Φάση κατασκευής Τα μέτρα πρόληψης ή αποφυγής θα εφαρμοστούν κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν στις εξής ενέργειες:  Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος.  Συχνή διαβροχή των χώρων εκσκαφής και επιχωμάτωσης, των προσωρινά αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής, των αδρανών υλικών (για παρασκευή σκυροδέματος), καθώς και των δρόμων κίνησης των οχημάτων στο χώρο του έργου.  Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής, καθώς και των υλικών κατασκευής με ειδικό κάλυμμα (ύφασμα κλπ) και,  Τακτική συντήρηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Φάση λειτουργίας Στο προτεινόμενο έργο, βάσει της μεθόδου επεξεργασίας (πλήρης σταθεροποίηση βιολογικής ιλύος με ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 20 ημερών και αναερόβια χώνευση της πρωτοβάθμιας ιλύος) αναμένεται μικρότερη ποσότητα ιλύος με καλύτερα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν κυρίως τη δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερου ποσοστού στερεών στο τελικό προϊόν. Αποτέλεσμα της βελτιωμένης ποιότητας παραγόμενης ιλύος είναι η εύκολη μεταφορά της χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το χώρο παραγωγής της μέχρι το χώρο ολοκληρωμένης διαχείρισής της. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η χρήση ειδικού τύπου οχήματος μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος. 10.9.3 Μέτρα αντιμετώπισης για εκτιμώμενες επιπτώσεις από την έκλυση οσμών Φάση κατασκευής Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.9.3 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Φάση λειτουργίας Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των δυσοσμιών στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, είναι απαραίτητος ο σωστός υδραυλικός σχεδιασμός της εγκατάστασης και η ορθή λειτουργία και συντήρησή της. Στις μονάδες όπου έχει εντοπισθεί πιθανή δημιουργία δυσοσμιών, η παρακολούθηση θα είναι συνεχής και προσεκτική. Απαραίτητος είναι και ο συχνός καθαρισμός της εγκατάστασης, καθώς και η συνεπής συντήρηση και εφαρμογή του κώδικα λειτουργίας των έργων που θα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αστοχίας του Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 199 εξοπλισμού. Ακόμη, θα γίνεται προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού από εξειδικευμένο προσωπικό με επαρκή όργανα και μέσα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η τακτική απομάκρυνση των παραπροϊόντων (αφυδατωμένη ιλύς και άμμος, εσχαρίσματα) Ακόμη, στις μονάδες που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος έκλυσης δυσάρεστων οσμών εφαρμόζονται τα παρακάτω επιμέρους μέτρα: Αντλιοστάσια: Τα αντλιοστάσια αποτελούν δυνητικούς χώρους έκλυσης οσμών. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται εγκατάσταση συστήματος απόσμησης και κλειστή κατασκευή υγρών θαλάμων, ενώ η διαρκής παρακολούθησή τους θα γίνεται από μόνιμο προσωπικό. Μονάδα προεπεξεργασίας ΚΕΛ: Στην προκειμένη περίπτωση δεν αναμένεται ιδιαίτερη όχληση οσμών στις θέσεις αυτές καθώς, στα πλαίσια του σχεδιασμού προβλέπεται στέγαση του συνόλου των έργων προεπεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των έργων εξάμμωσης ‐ απολίπανσης) σε κλειστό κτίριο στο οποίο θα εφαρμόζεται σύστημα απόσμησης, ενώ θα γίνεται τακτική απομάκρυνση της άμμου και των εσχαρισμάτων. Φρεάτια: Τόσο στα ενδιάμεσα φρεάτια όσο και στα φρεάτια εισόδου θα γίνεται συχνή και πλήρη απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών. Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης: Λόγω του σχεδιασμού των δεξαμενών πρωτοβάθμια καθίζησης στο προτεινόμενο έργο, δεν αναμένεται πρόβλημα οσμών, καθώς προβλέπεται η κάλυψη των Δεξαμενών Πρωτοβάθμιας Καθίζησης με καλύμματα ελαφρού τύπου και εφαρμογή συστήματος απόσμησης. Αφυδάτωση: Το σύνολο του εξοπλισμού στεγάζεται εντός κτιρίου που αποσμείται. Ακόμη, θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:  Βελτιστοποίηση της απόδοσης και παρακολούθηση της μονάδας.  Έλεγχος πιθανών δευτερογενών αντιδράσεων μεταξύ των χρησιμοποιουμένων πολυμερών και της αφυδατωμένης λάσπης, που πιθανόν να παράγουν κακοσμίες.  Συχνός έλεγχος της ποιότητας του αέρα εντός του κτιρίου.  Συνεχής συντήρηση του εξοπλισμού μηχανικής αφυδάτωσης της λάσπης από εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να ελαχιστοποιείται μέχρι μηδενισμού η πιθανότητα αστοχίας ή η παύση της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού. 10.10 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 10.10.1 Μέτρα αντιμετώπισης για εκτιμώμενες επιπτώσεις από το θόρυβο Φάση κατασκευής Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις οχλήσεις στο ακουστικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη ρύθμιση και προσαρμογή των εκπομπών θορύβου στα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας. Για τη διατήρηση του θορύβου στα επιθυμητά επίπεδα, προτείνονται τα εξής: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 200  Η ορθή λειτουργία των διαφόρων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου  Η εφαρμογή των κανόνων της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης προχείρων ηχοπετασμάτων όπου αυτό απαιτείται κυρίως για την προστασία των εργαζομένων στο εργοτάξιο.  Προσεκτική επιλογή διάταξης των εργοταξίων και καλός προγραμματισμός στην κατασκευή, έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή ηχητική ρύπανση του περιβάλλοντος.  Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 18‐10‐1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως συμπληρώνεται με την Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91, (359/Β/28.5.91) «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της Υ.Α. 69001/1921/88». Τα επίπεδα θορύβου πρέπει να είναι σε συμφωνία με το Π.Δ. 149/06, (Α’ 159) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», το οποίο αποτελεί συμμόρφωση της Οδηγίας 86/88/ΕΟΚ για την προστασία εργαζομένων λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο, σύμφωνα με το οποίο η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση ενός εργαζομένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85 dB(A) χωρίς να λαμβάνονται ακοοπροστατευτικά μέτρα. Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα εργοτάξια κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την Η.Π. 9272/471/2007 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 286 Β’). Φάση λειτουργίας Κατά τη λειτουργία του ΚΕΛ εξασφαλίζεται η συνεχής τήρηση των ορίων θορύβου εγκαταστάσεων, όπως καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 1180/81 (ΦΕΚ 293Β/81). Σε κλειστούς χώρους θα βρίσκεται επίσης και ο υπόλοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός (αντλίες, μονάδες μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης). Για τη διατήρηση της στάθμης θορύβου στον περί την εγκατάσταση χώρο σε χαμηλό επίπεδο στη φάση της λειτουργίας, θα γίνει η λήψη σχετικών προς τούτο μέτρων (ηχομονωτικοί κλωβοί σε θορυβώδη μηχανήματα και εξοπλισμό, κατάλληλη ηχομόνωση χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού, ηχοπαγίδες κτλ). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 201 Για την ηχομόνωση των εγκαταστάσεων θα φυτευτούν κωνοφόρα δένδρα και ειδικότερα αυτά που έχουν πυκνό φύλλωμα ως το έδαφος. Επίσης τα είδη που θα επιλεχθούν για τον φυτοφράκτη πρέπει να φυτευτούν σε μίξη, ώστε να είναι αποτελεσματική η μείωση του ήχου. Ο φυτευτικός σύνδεσμος των δένδρων πρέπει να είναι πυκνός ώστε να μη διαπερνάει ο ήχος (5m x 5m). Τα φυτικά είδη που πρέπει να επιλεχθούν προς φύτευση θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες και να εναρμονίζεται με το οικολογικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ παράλληλα να ληφθούν οι λειτουργικές ιδιότητες τους και τα αισθητικά χαρακτηριστικά τους. Κατά την φάση κατασκευής σημασία πρέπει να δοθεί ακόμα στην ευρωστία και στην υγεία των επιλεγόμενων φυτών. Με βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω, προτείνονται τα παρακάτω είδη δένδρων: Cupressus sempervirens (κυπαρίσσι), Pinus halepensis (πεύκο). Τα είδη αυτά είναι κωνοφόρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μίξη μεταξύ τους για τη φύτευση της ζώνης αυτής και παράλληλα ο συνδυασμός τους δεν ευνοεί τις πυρκαγιές. Προτεινόμενα είδη θάμνων τα οποία είναι ανθεκτικά στην ρύπανση και στην σκιά που θα δημιουργηθεί από τα δένδρα είναι: Pittosporum tobira (αγγελική), Viburnum tinus (βιβούρνο), Coronillia emeroides (κορονίλλα), Phillyrea media (φυλλίκι) Juniperusphoenica (άρκευθος ή θαμνοκυπάρισσο). Το τελικό επίπεδο θορύβου στα όρια της εγκατάστασης που προκύπτει από την λειτουργία της εγκατάστασης δεν επηρεάζει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, δεδομένου ότι:  Τα επίπεδα των εκπεμπόμενων θορύβων από τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων είναι σχετικά χαμηλά  Το μέγεθος της εγκατάστασης είναι αρκετά μεγάλο και ως εκ τούτου μεγάλη έκταση του γηπέδου του έργου λειτουργεί ως ζώνη απορρόφησης (buffer zone) των εκπεμπόμενων θορύβων.  Η επιλογή δενδροφύτευσης με κωνοφόρα δένδρα είναι κατάλληλη για ηχομόνωση. Επομένως, οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής κρίνονται ως περιορισμένες. 10.10.2 Μέτρα αντιμετώπισης για εκτιμώμενες επιπτώσεις από δονήσεις Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.10.2 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. 10.11 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.11 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 202 10.12 Μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις στα ύδατα Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις οχλήσεις στα ύδατα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των επιπτώσεων, τα οποία περιλαμβάνουν: α) Αστικά λύματα: Στο πλαίσιο της μέριμνας για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία, τα λύματα αυτά θα συλλέγονται με ασφάλεια (π.χ. σε χημικές τουαλέτες) και θα διατίθενται σε αποδέκτη που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές. β) Επιφανειακές απορροές: Μέτρα κατά την χωροθέτηση και την οργάνωση των εργοταξίων, καθώς και μέτρα διαχείρισης πιθανών ρυπαντών όπως γράσα, λάδια, βαρέα μέταλλα, υδρογρονάνθρακες, που πιθανόν επιβαρύνουν τα αιωρούμενα σωματίδια. γ) Ειδικά υγρά απόβλητα: Τα τυχόν παραγόμενα ειδικά απόβλητα θα συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία που θα υπάρχουν εντός του γηπέδου και θα συλλέγονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από εταιρεία εξειδικευμένη στη διαχείριση τέτοιου είδους αποβλήτων. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοταξίου (οχήματα, μηχανήματα), που θα χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάστασης του έργου αλλά ο εξοπλισμός θα μεταφέρεται σε κατάλληλα συνεργεία για να πραγματοποιείται η συντήρησή του. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.12 της παρούσας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιμετώπισης κατά τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Για την ομάδα μελέτηςΑπόστολος ΤζίμαςΠολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών‐ MScΔιευθύνων Σύμβουλος ΕΜΒΗΣ Α.Ε.Για την ΕΥΔΑΠ

Σχέδια και χάρτες σε pdf