Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 211 12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 12.1 Περιγραφή του έργου Το έργο αφορά στην αποχέτευση των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου, Σπάτων‐Αρτέμιδας, καθώς και τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Ν. Μάκρης (τμήμα Ν. Βουτζά και Μάτι) και του Δήμου Παιανίας (Μπούρας και Αργιθέα). Το έργο περιλαμβάνει, τους κεντρικούς και βασικούς συλλεκτήρες της περιοχής που θα εξυπηρετηθεί από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος, τα απαιτούμενα αντλιοστάσια, το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών και επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού. 12.1.1 Θέση προτεινόμενου έργου Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος θα κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης επιφανείας της τάξεως των 120 στρεμμάτων στη θέση «Πλατύ Χωράφι – Έτος Στέκο», η οποία βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Δήμος Σπάτων‐ Αρτέμιδος, Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας. Η πρόσβαση στο γήπεδο του ΚΕΛ γίνεται μέσω υφιστάμενων οδών. 12.1.2 Πεδίο συλλογής Λυμάτων Στο ΚΕΛ με την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης (τελική φάση σχεδιασμού) θα οδηγούνται τα αστικά λύματα των παρακάτω περιοχών:  Το σύνολο των οικισμών του Δήμου Ραφήνας‐Πικερμίου  Το σύνολο των οικισμών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας  Τμήμα των οικισμών Ν. Βουτζάς και Μάτι της Δ.Ε. Νέας Μάκρης και  Οι οικισμοί Αργιθέας και Μπούρας του Δήμου Παιανίας 12.1.3 Περιγραφή των έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν τους ακόλουθους κύριους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (ΚΑΑ): Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν τους ακόλουθους κύριους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς:  τον Αγωγό Δ (Κ.Α.Α. Βορείων Μεσογείων), στον οποίο αποχετεύεται η δυτική ζώνη της περιοχής μελέτης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 212  τον Αγωγό Ρ (Κ.Α.Α. Ραφήνας), τον Αγωγό Λ (Κ.Α.Α. Δυτικής Λούτσας) και τον Αγωγό Α (Κ.Α.Α. Ραφήνας – Λούτσας), στους οποίους αποχετεύεται η ανατολική ζώνη,  τον αγωγό πίεσης (ΚΑ1) και τον συλλεκτήρα Γυάλου (ΑΠ2), οι οποίοι αποχετεύουν τμήμα της νοτιοδυτικής ζώνης στον Αγωγό Δ. Πλέον των ΚΑΑ περιλαμβάνονται τρία (3) κεντρικά αντλιοστάσια για την αποχέτευση των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας στο ΚΕΛ, το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ραφήνας [ΑΡ], το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αρτέμιδος [ΑΛ] και το αντλιοστάσιο Σπάτων. Τα έργα συλλογής συμπληρώνονται από τους βασικούς συλλεκτήρες συλλογής των λυμάτων από τους επιμέρους οικισμούς, καθώς και είκοσι (20) επιμέρους αντλιοστάσια ακαθάρτων. 12.1.4 Περιγραφή των έργων επεξεργασίας λυμάτων Το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος θα κατασκευασθεί σε δύο φα σεις. Με ε τος αναφορα ς το 2020, κατα την Α΄ Φα ση των Έργων θα κατασκευασθου ν τα απαιτούμενα έργα για την επεξεργασία των λυμάτων που θα παράγονται μέχρι το 2040 και κατα την Β΄ Φα ση των Έργων η δυναμικο τητα της εγκατα στασης θα αυξηθει με προσθήκη μονάδων και εξοπλισμού ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της επεξεργασίας για τα φορτία του θέρους του 2060. Στον Πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία εισόδου στο ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος για τις διαφορετικές φάσεις λειτουργίας του έργου. Πίνακας 1. Παροχές και φορτία εισερχόμενων λυμάτων στο ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος Μονάδα 2020 2040 2060 Χειμ Καλ. Χειμ Καλ. Χειμ Καλ. Ισοδύναμος Πληθυσμός Κάτοικοι 65.000 130.000 120.000 180.000 170.000 225.000 Παροχή σχεδιασμού (μέση ημερήσια) m3/d 12.186 21.087 25.115 32.593 39.601 45.224 Παροχή αιχμής l/s 229 486 455 741 705 1.017 Μέγιστη ημερήσια m3/d 15.306 26.547 31.595 41.098 49.801 57.037 Παραγόμενα φορτία BOD5 kg/d 3.900 7.800 7.200 10.800 10.200 13.500TSS kg/d 4.875 9.750 9.000 13.500 12.750 16.875 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 213 Μονάδα 2020 2040 2060 Χειμ Καλ. Χειμ Καλ. Χειμ Καλ. ΤΝ kg/d 650 1.300 1.200 1.800 1.700 2.250TP kg/d 163 325 300 450 425 563Το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος περιλαμβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας:  Έργα εισόδου και προεπεξεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν το φρεάτιο εισόδου, το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, την αρχική λεπτοεσχάρωση, εξάμμωση ‐ απολίπανση, μέτρηση παροχής και τον λεπτοεσχαρισμό των λυμάτων.  Δεξαμενή έκτακτων συνθηκών για την αποφυγή διάθεσης ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων εκροών στον θαλάσσιο αποδέκτη.  Πρωτοβάθμια Επεξεργασία σε δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης.  Βιολογικοί Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR), οι οποίοι αποτελούνται από ανοξικές δεξαμενές, επαμφοτερίζουσες δεξαμενές, δεξαμενές αερισμού και δεξαμενές μεμβρανών, μονάδα χημικής απομάκρυνσης φωσφόρου.  Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία και μονάδα προσθήκης NaOCl (για υπολειμματική δράση).  Εξισορρόπηση παροχής.  Έργα επεξεργασίας ιλύος που περιλαμβάνουν βαρυτική πάχυνση της πρωτοβάθμιας ιλύος, στη συνέχεια αναερόβια χώνευση, αποθήκευση, μηχανική μεταπάχυνση και αφυδάτωση. Αντίστοιχα για την περίσσεια ιλύ προβλέπεται αποθήκευση και εν συνεχεία μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση. Το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος συμπληρώνεται από:  Τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπως, Διοίκησης, προεπεξεργασίας, χημικών, μηχανικής πάχυνσης, αφυδάτωσης, φυσητήρων, υποσταθμού, μηχανοστασίου‐συνεργείου και εξυπηρέτησης χωνευτών.  Τα απαιτούμενα βοηθητικά έργα όπως π.χ. αντλιοστάσια, μονάδες απόσμησης,  Τα απαιτούμενα δίκτυα υποδομής 12.1.5 Διάθεση των επεξεργασμένων εκροών και υγρών αποβλήτων Το ανακτημένο νερό από το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος θα οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση και ειδικότερα για απεριόριστη άρδευση ή αστική‐περιαστική χρήση και εναλλακτικά η πλεονάζουσα ποσότητα τριτοβάθμια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 214 επεξεργασμένων εκροών, που δεν δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί, θα διατίθεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης καταλλήλου μήκους και διαχυτήρα στον Ευβοϊκό κόλπο στο ακρωτήριο Βελάνι, σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων. Μέρος των επεξεργασμένων εκροών δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανικό νερό για τις ανάγκες της μονάδας και ως νερό άρδευσης των χώρων πρασίνου του γηπέδου. 12.1.6 Περιγραφή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Επιπλέον εντός του γηπέδου του Κ.Ε.Λ. δημιουργείται Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προβλέπεται να κατασκευαστεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του γηπέδου του ΚΕΛ με ανεξάρτητη είσοδο και φυλάκιο και διαθέτει αίθουσες προβολών, διαλέξεων γραφεία και κυλικείο. Το κτίριο είναι υπόσκαφο με φυτεμένο δώμα και άλλα βιοκλιματικά στοιχεία, όπως φωτοβολταϊκά και βιοκλιματικά στέγαστρα. Στον εξωτερικό του κτιρίου χώρο διαμορφώνονται υδάτινες επιφάνειες – λίμνες με νούφαρα και χρυσόψαρα, καθώς και εκτεταμένος χώρος με ανθόκηπους και λαχανόκηπους οι οποίοι αρδεύονται με το ανακτημένο νερό. 12.2 Κατάταξη του έργου σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β) Είδος δραστηριότητας Ομάδα ΚατηγορίαΕγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα 4η Ομάδα α/α 19 Α1 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος/…/ γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική‐ βιομηχανική χρήση 4η Ομάδα α/α 20 Α1 Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου 10η Ομάδα α/α 6α Α2 12.3 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β’) Το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13/2013 (ΦΕΚ 1450 Β’) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 215 περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010». 12.4 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931 Β’) Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β’) «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ ‘σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου’, του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 57495/2959/2010 (ΦΕΚ 2030 Β’). 12.5 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354/Β/17‐2‐2016) Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354/Β/17‐2‐2016), γνωστή ως SEVESO III, «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, (Αντικατα σταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), ο πως διορθω θηκε (Β΄2259/2007)). 12.6 Χαρτογραφική αποτύπωση της δραστηριότητας Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου βάρους του γηπέδου κατά ΕΓΣΑ ’87 είναι: Χ Υ 496915,55 4205728,91Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του πολύγωνου του γηπέδου του ΚΕΛ κατά ΕΓΣΑ ’87 είναι: Χ Υ Χ Υ 1 496937,60 4205917,10 34 497031,77 4205686,12 2 496938,04 4205917,02 35 497019,15 4205674,93 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 216 Χ Υ Χ Υ 3 496977,12 4205910,41 36 497007,81 4205662,49 4 497013,71 4205904,43 37 497001,83 4205652,04 5 497018,76 4205903,45 38 496997,51 4205645,06 6 497035,10 4205900,59 39 496992,74 4205637,38 7 497043,74 4205898,10 40 496990,97 4205629,96 8 497074,21 4205889,35 41 496986,39 4205615,35 9 497112,98 4205876,51 42 496984,87 4205609,00 10 497120,74 4205873,11 43 496979,22 4205584,00 11 497171,77 4205852,11 44 496970,69 4205555,50 12 497174,42 4205850,88 45 496966,41 4205541,50 13 497176,38 4205849,92 46 496963,25 4205532,50 14 497169,53 4205840,87 47 496957,72 4205519,15 15 497161,49 4205830,24 48 496951,13 4205518,47 16 497153,84 4205820,14 49 496927,80 4205495,89 17 497146,79 4205810,81 50 496914,47 4205483,31 18 497139,55 4205801,25 51 496909,84 4205483,92 19 497131,87 4205790,27 52 496743,47 4205505,02 20 497128,61 4205785,56 53 496742,59 4205516,56 21 497125,70 4205781,36 54 496743,32 4205526,21 22 497120,20 4205771,34 55 496756,80 4205638,76 23 497114,23 4205760,47 56 496775,45 4205692,09 24 497106,94 4205751,01 57 496778,23 4205709,20 25 497099,28 4205741,00 58 496779,62 4205770,12 26 497096,69 4205737,50 59 496776,52 4205895,01 27 497083,41 4205727,96 60 496774,75 4205936,17 28 497077,14 4205722,75 61 496777,43 4205936,13 29 497070,12 4205717,17 62 496926,02 4205924,10 30 497056,42 4205706,72 63 496931,77 4205923,68 31 497050,45 4205701,47 64 496936,33 4205922,49 32 497044,50 4205696,79 65 496935,89 4205917,38 33 497038,22 4205692,02 66 496937,60 4205917,10 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου βάρους των κύριων αντλιοστασίων είναι: Κωδικός αντλιοστασίου Χ Υ 1 ΑΛ 500903,08 4204641,13 2 ΑΡ 499797,60 4207378,81 3 ΑΛ1 501960,79 4205462,25 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 217 Κωδικός αντλιοστασίου Χ Υ 4 ΑΛ2 501684,75 4204545,45 5 ΑΛ3 500936,29 4203993,35 6 ΑΡ1 501683,12 4206498,69 7 ΑΡ2 501047,54 4207451,60 8 ΑΡ3 500732,11 4208097,25 9 ΑΡ4 500337,89 4208498,39 10 ΑΡ5 499747,26 4209361,86 11 ΑΡ6 499973,77 4210066,74 12 Σπάτων 491520,32 4200876,92 13 ΑΛ4 500558,22 4202361,06 14 ΑΛ5 500563,13 4200946,79 15 ΑΛ6 500968,56 4200142,85 16 ΑΛ7 500965,52 4198659,43 17 ΝΑΑ.1 494716.39 4208853.44 18 ΝΑΑ.2 494387.64 4208251.29 19 ΝΑΑ.3 493919,14 4207432,17 20 ΑΑ.1 495957,23 4208417,59 21 ΑΑ.2 496603.69 4208342.40 22 ΑΑ.3 496289,71 4207699,52 23 ΑΛΚ 500651,61 4202572,05 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του αγωγού διάθεσης των εκροών είναι: Χ Υ Τελευταίο σημείο χερσαίου τμήματος αγωγού διάθεσης 501985,20 4205522,06 Σημείο εκβολής στη θαλάσσια περιοχή 504247,78 4206661,06 Η διάταξη των προτεινόμενων έργων αποχέτευσης (αγωγοί και αντλιοστάσια), όπως αυτά περιγράφονται και στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:20.000 με αριθμό σχεδίου 01 και τίτλο: «Γενική Οριζοντιογραφία του Έργου ». 12.6.1 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης Σύμφωνα με την παρ. 11 Άρθρο 3 του Π.Δ. (ΦΕΚ Δ’ 199/2003), το γήπεδο στη θέση «Πλατύ Χωράφι ‐ Έτος Στέκο» βρίσκεται εντός περιοχής με στοιχείο (Γ2), ήτοι γεωργικής γης, εντός της οποίας επιτρέπονται εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 218 12.6.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής Η θέση του προτεινόμενου έργου δεν εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ή σε άλλη περιοχή που συγκαταλέγεται στις περιοχές εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 3937/2011 (Α’60). 12.7 Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων, και ποιότητας περιβάλλοντος 12.7.1 Αέριες εκπομπές α) Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: i. ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488 Β’) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». ii. ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920 Β’) «Καθορισμός τιμών – στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». β) Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α’) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». γ) Για τα αέρια απόβλητα της μονάδας συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α’), και ειδικότερα τα εξής: Καπνός: 1 βαθμός της κλίμακας Ringelman Σωματίδια 100 mg/m3 δ) Για τους εφεδρικούς λέβητες ζεστού νερού θα πρέπει να ισχύουν οι οριακές τιμές (διοξείδιο του άνθρακα και δείκτης αιθάλης) και οι απαιτήσεις για την παρακολούθηση των εκπομπών, που ορίζονται στην ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β’), όταν αυτός θα λειτουργεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας βάρδιας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 219 12.7.2 Υγρά απόβλητα Η επιτυγχανόμενη ποιότητα των επεξεργασμένων εκροών θα πληροί τα όρια για απεριόριστη άρδευση, όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων εκροών που θα οδηγούνται προς επαναχρησιμοποίηση δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 2 Χαρακτηριστικά επεξεργασμένων εκροών προς επαναχρησιμοποίηση Χαρ. Παράμετρος Όριο συγκέντρωσης Ελάχιστο ποσοστό δειγμάτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις BOD COD TSS Ολικό άζωτο Ολικός φώσφορος Θολότητα Κολοβακτηριοειδή TC 10 mg/l 60 mg/l 2 mg/l 10 mg/l 4 mg/l 2NTU <2 cfu/100 ml <20 cfu/100 ml 80% 80 % 80% μέση ετήσια τιμή μέση ετήσια τιμή διάμεση τιμή 80% 95% Επιπλέον, λόγω του μεγέθους του έργου, είναι απαραίτητη η συμμόρφωση και με τα όρια των Πινάκων 4 και 6 της ΚΥΑ 145116/2011, που αφορούν σε μη συμβατικούς ρύπους. Επιπλέον θα παρακολουθούνται σε ετήσια βάση τα χαρακτηριστικά του εδάφους και συγκεκριμένα οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στο έδαφος προκειμένου να μην υπερβαίνουν τις οριακές αντίστοιχες τιμές συγκεντρώσεων που καθορίζονται στην Οδηγία 86/278/ΕΟΚ (Παράρτημα 1Α). Στην περίπτωση κατά την οποία μέρος των επεξεργασμένων εκροών διατίθενται στον Ευβοϊκό Κόλπο, η μικροβιολογική ποιότητα των τελικών εκροών δύναται να πληροί τα όρια του Πίνακα 3. Η συγκεκριμένη ποιότητα των επεξεργασμένων εκροών είναι συμβατή με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, καθώς εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην εν λόγω Οδηγία. Τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων εκροών τα οποία θα διατίθενται στη θάλασσα δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 3 Χαρακτηριστικά επεξεργασμένων εκροών προς διάθεση στη θάλασσα Παράμετρος Όριο συγκέντρωσης Ελάχιστο ποσοστό δειγμάτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις BOD COD 10 mg/l 60 mg/l 80% 80 % Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 220 Παράμετρος Όριο συγκέντρωσης Ελάχιστο ποσοστό δειγμάτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις TSS Ολικό άζωτο Ολικός φώσφορος Θολότητα Κολοβακτηριοειδή (TC) Εντερόκοκκοι 2 mg/l 10 mg/l 4 mg/l 2NTU <250cfu/100 ml <100cfu/100 ml 80% μέση ετήσια τιμή μέση ετήσια τιμή διάμεση τιμή 95% 95% 12.7.3 Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:  Κατά τη διάρκεια κατασκευής της μονάδας ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Στην οδό πρόσβασης της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 211773/2012 (ΦΕΚ 1367 Β’) όρια θορύβου.  Ο θόρυβος κατά την λειτουργία του έργου θα πρέπει να συμμορφώνεται στα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» (ΦΕΚ 293 Α’), όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ.. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 60 dBA μετρούμενο στα όρια περίφραξης του οικοπέδου. Για τα αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης το όριο θορύβου καθορίζεται σε 55 dBA μετρούμενο στα όρια του χώρου τους. Ειδικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οπότε θα λειτουργούν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του παραπάνω ορίου. 12.8 Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 12.8.1 Γενικές ρυθμίσεις  Ο φορέας του έργου (το σύνολο των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων) φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 221  Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας.  Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίζει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση και να το γνωστοποιήσει στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) και το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής οποιουδήποτε τμήματος του έργου.  Κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και - η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.  Από τον προϋπολογισμό για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, διαμόρφωσης κλπ), τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται πρωτίστως από τον φορέα του έργου. Το κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου προ της έναρξης υλοποίησής του.  Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα ΑΕΠΟ, γίνεται από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.  Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της δραστηριότητας ή εγκατάστασης που αφορούν.  Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου να εφοδιαστεί με άδεια από άλλη δημόσια αρχή, όπου αυτό απαιτείται.  Πριν την έναρξη κατασκευής των νέων και υπολειπόμενων έργων να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Οι εργασίες θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 222  Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, η ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου. Από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.  Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί την συνέχισή του.  Προ της έναρξης υλοποίησης των έργων θα πρέπει εφόσον απαιτείται να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/23.3.2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9.4.2012) όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν.4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της ΥΑ 15277/23.3.2012.  Προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά τη λειτουργία των έργων διάθεσης επεξεργασμένων εκροών, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Δυνητικά, θα εξεταστεί, ανάλογα με τις κατασκευαστικές δυσχαίριες του βαρυτικού δικτύου η χρήση τοπικών αντλιοστασίων ανύψωσης. 12.8.2 Φάση κατασκευής του έργου  Να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής των νέων (αποχετευτικά δίκτυα, ΚΕΛ), που θα λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες. Συγκεκριμένα: i. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Ειδικότερα θα πρέπει: Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 223 Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα. Η λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου να γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς και από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης. Να εξετασθεί η δυνατότητα παράκαμψης τυχόν δρομολογίων των βαρέων οχημάτων από κατοικημένες περιοχές, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ούτως ώστε να μειωθούν οι όποιες εκπομπές σκόνης από την κυκλοφορία τους. ii. Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών του ΚΕΛ και των συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών. Μετά το πέρας της κατασκευής των έργων να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, υποχρέωση που βαρύνει τον ανάδοχο εργολάβο κατασκευής τους. iii. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών, καθώς και για τη διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο. Τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, πέραν των ανωτέρω, να εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). iv. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών εκσκαφής σε επιφανειακούς αποδέκτες της περιοχής (κοίτες ρεμάτων, κλπ.), καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Η διάθεσή τους εντός δασικών περιοχών επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασης, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. v. Τα υλικά προϊόντα εκσκαφών από την κατασκευή των έργων που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του επιτρέπεται να αποτεθούν: α) Σε χώρους διάθεσης αδρανών εάν υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή. β) Για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής. Ειδικότερα, στην περίπτωση της απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών σε αργούντα λατομεία ή δανειοθαλάμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία θα υποβάλει ο κύριος του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 224 γ) Για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση των δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, και σύμφωνα με τους όρους αυτούς. δ) Για την αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωρών απόθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ). ε) Σε άλλον νόμιμο χώρο διάθεσης, μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011. Το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων υποδοχής τους και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των φορέων των τελευταίων. vi. Τα προϊόντα εκσκαφών και κατασκευών δύναται να διαχειρίζονται με βάση Σχέδιο Διαχείρισης ΑΕΚΚ (αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ‐ ΦΕΚ 1312 Β’ (άρθρο 7). vii. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ ‘‘Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β’ 40)’’ Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β’), την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β’) και την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’), όπως εκάστοτε ισχύουν.  Να εξασφαλίζεται κατά την κατασκευή η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση.  Στις περιοχές διέλευσης αγωγού ακαθάρτων εκτός νομίμως υφισταμένης οδοποιίας (κατά μήκος ρέματος) να γίνει αποκατάσταση της ζώνης διέλευσης στην αρχική της μορφή και σε καμία περίπτωση να μη γίνει διάνοιξη νέας οδού.  Να κατασκευαστούν τα τυχόν απαραίτητα τεχνικά έργα (οχετοί ‐ τάφροι) για τη διευθέτηση των νερών απορροής και την αντιμετώπιση των τυχόν πλημμυρικών φαινομένων.  Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί κατά την κατασκευή του έργου ώστε να μην προκληθούν ζημιές και φθορές σε υφιστάμενες υποδομές και στοιχεία που βρίσκονται στην περιοχή. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 225  Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας του έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους γι’ αυτές φορείς, και κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται, στο βαθμό που είναι τεχνικώς δυνατόν, οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που υφιστάμενες υποδομές υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες σχετιζόμενες με το προτεινόμενο έργο, ο φορέας του τελευταίου έχει την ευθύνη αποκατάστασής τους το ταχύτερο δυνατόν, με δικές του δαπάνες και ενέργειες και σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος για τις εν λόγω υποδομές φορέας.  Τα αντιθορυβικά μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά την κατασκευή συνοψίζονται στα παρακάτω:  Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου.  Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου.  Περιοδικές δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις περιμετρικά του εργοταξίου.  Τα μηχανήματα του εργοταξίου που θα χρησιμοποιούνται με διακοπτόμενη λειτουργία θα πρέπει να κλείνουν στις ενδιάμεσες περιόδους, που δεν λειτουργούν. Όλα τα χρησιμοποιούμενα στο εργοτάξιο μηχανήματα να φέρουν κατάλληλη σήμανση CE της ΕΕ περί θορύβου, τηρώντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  Καμία συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου (οχήματα, μηχανήματα) δεν πρέπει να γίνει στο χώρο του εργοταξίου, προς αποφυγή πιθανής διαρροής. Εντούτοις τα λιπαντικά έλαια ή υδραυλικά υγρά που μπορεί να προέλθουν από διαρροές ή βλάβες θα πρέπει να συλλέγονται άμεσα και να απομακρύνονται από το χώρο. Γι’ αυτό τον σκοπό ειδικά προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι) πρέπει να υπάρχουν εντός του εργοταξίου τα οποία, να ελέγχονται τακτικά και να φυλάσσονται σε ειδικές συσκευασίες και χώρους όπου θα τα προστατεύουν από την έκθεση τους σε υγρασία.  Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.  Κατά την κατασκευή του έργου, τα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα. Να χρησιμοποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες χημικής επεξεργασίας.  Ο περιβάλλον χώρος κατά τη λειτουργία του εργοταξίου, να διατηρείται καθαρός και καλαίσθητος.  Ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους που διαχειρίζεται. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα κλπ, να συλλέγονται και να απομακρύνονται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 226 τον χώρο του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, έλαια κλπ.) στην περιοχή του έργου.  Να ληφθεί μέριμνα ώστε η διάταξη των επιμέρους μονάδων στο γήπεδο του ΚΕΛ να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου που λειτουργικά και αισθητικά θα προσδίδουν στο έργο ενιαία διάσταση. 12.8.3 Φάση λειτουργίας του έργου Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων στο ΚΕΛ  Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή.  Ο φορέας του έργου πρέπει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποφυγή όσο αυτό είναι εφικτό υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα αντλιοστάσια. Για τον λόγο αυτό να υπάρχουν στα αντλιοστάσια διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήματα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται είναι τα εξής: - Να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα εσχαρισμού στο φρεάτιο εισόδου του, ώστε να απομακρύνονται τα μεγάλα αντικείμενα. - Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα ανάδευσης για αποφυγή καθιζήσεων στο φρεάτιο συγκέντρωσης των λυμάτων προς άντληση (υγρός θάλαμος). - Να υπάρχει διαθέσιμος σε λειτουργία ικανοποιητικός αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων ώστε να καλύπτονται οι παροχές του δικτύου και οι συνήθεις αιχμές, καθώς και ο κατάλληλος αριθμός εφεδρικών αντλιών με ρύθμιση κυκλικής λειτουργίας για ομοιόμορφη φθορά τους. - Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου με πλήρη δυνατότητα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του συνόλου του έργου από το ΚΕΛ. - Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος του αντλιοστασίου σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία όλων των αντλιοστασίων. - Να τοποθετηθούν δίδυμοι καταθλιπτικοί αγωγοί με 100% παροχετευτικότητα σχεδιασμού ο καθένας. Ειδικότερα στα αντλιοστάσια όπου αναμένεται μεγάλη διαφοροποίηση παροχών μεταξύ θέρους και χειμώνα θα τοποθετηθεί και τρίτος καταθλιπτικός κατάλληλης παροχετευτικότητας για την παροχή σχεδιασμού χειμώνα. - Να προβλεφθεί, πρόσθετος όγκος ασφαλείας εντός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου ή εξωτερικά για τη συγκράτηση υπερχειλίσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αστοχίας όλων των παραπάνω διατάξεων ασφαλείας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 227 - Να εγκατασταθεί κατάλληλη διάταξη απόσμησης. - Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. αντικραδασμικά έδρανα μηχανημάτων, ηχομόνωση κτιρίων, ηχοπαγίδες κλπ) προκειμένου ο θόρυβος στα όρια των αντλιοστασίων να μην υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια στις ώρες λειτουργίας τους. Επεξεργασία λυμάτων  Το φρεάτιο εισόδου: - Να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη μέγιστη προβλεπόμενη παροχή αστικών λυμάτων. - Να περιλαμβάνει σύστημα εσχαρισμού, αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων λυμάτων. - Να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών, εύκολα επισκέψιμο και να επιτρέπει την συστηματική συντήρηση και καθαρισμό του. - Ο χώρος να εξαερίζεται πολύ καλά. - Τα εσχαρίσματα να απορρίπτονται απευθείας σε μεταφορική ταινία ή εναλλακτικά κοχλία, στη συνέχεια να συμπιέζονται και μετά να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης. Να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των εσχαρισμάτων.  Το αντλιοστάσιο εισόδου να διαθέτει σε λειτουργία ικανοποιητικό αριθμό αντλητικών συγκροτημάτων ώστε να καλύπτονται οι παροχές του δικτύου και οι συνήθεις αιχμές, καθώς και ο κατάλληλος αριθμός εφεδρικών αντλιών με ρύθμιση κυκλικής λειτουργίας για ομοιόμορφη φθορά τους.  Το στάδιο της εσχάρωσης να περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό μηχανικά αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών ώστε να καλύπτονται οι συνθήκες αιχμής, καθώς και μία επιπλέον εφεδρική εσχάρα. Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στο κτίριο της εσχάρωσης.  Στους αεριζόμενους εξαμμωτές να επιτυγχάνεται επαρκής απομάκρυνση της άμμου (διαμέτρου μεγαλύτερης των 0,2 mm). Να υπάρχει διάταξη λιποσυλλογής για την απομάκρυνση λιπών και ελαίων. Η συλλεγόμενη άμμος να διοχετεύεται σε σύστημα πλύσης και στραγγιστήριο. Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα να επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου. Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου προς τη δεξαμενή εκτάκτων συνθηκών. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 228  Ο μετρητής παροχής να τοποθετηθεί είτε ανάντη ή κατάντη της εξάμμωσης. Πριν από την είσοδο στον μετρητή θα υπάρχει ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι.  Το στάδιο της λεπτοεσχάρωσης να περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό μηχανικά αυτοκαθαριζόμενων διατάξεων λεπτοεσχάρωσης ώστε να καλύπτονται οι συνθήκες αιχμής, καθώς και μία επιπλέον εφεδρική διάταξη. Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά μέσα σε κτίριο. Η τροφοδοσία του έργου μετά την λεπτοεσχάρωση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως, ώστε να είναι δυνατή η παράκαμψη προς τη δεξαμενή εκτάκτων συνθηκών.  Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών, ώστε να μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Οι διατάξεις μεταφοράς των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών να είναι κλειστές.  Να γίνεται γρήγορη απομάκρυνση της λάσπης και των επιπλέοντων αφρών από τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία δυσοσμιών. Η παράκαμψη των ΔΠΚ είναι επιτρεπτή μόνο σε έκτακτες συνθήκες ή εφόσον απαιτείται για την τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης επεξεργασίας των λυμάτων. Η τροφοδοσία του έργου μετά την πρωτοβάθμια καθίζηση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως, ώστε να είναι δυνατή η παράκαμψη προς τη δεξαμενή εκτάκτων συνθηκών.  Η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται με παραλλαγή της μεθόδου ενεργού ιλύος σε Βιολογικoύς Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR), όπου πραγματοποιείται ταυτόχρονα ο διαχωρισμός του ανάμικτου υγρού από τη βιομάζα (λάσπη). Δεν επιτρέπεται η τροφοδοσία των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών χωρίς προηγουμένως τα λύματα να έχουν υποστεί πλήρη προεπεξεργασία (εσχαρισμό, εξάμμωση‐απολίπανση και λεπτοεσχαρισμό) Η τροφοδοσία του έργου μετά τις δεξαμενές βιομεμβρανών να μπορεί να απομονωθεί πλήρως, ώστε να είναι δυνατή η παράκαμψη προς τη δεξαμενή εκτάκτων συνθηκών.  Στις μη αεριζόμενες δεξαμενές (αναερόβιες δεξαμενές, ανοξικές δεξαμενές κτλ), να υπάρχει διάταξη ικανής ανάμιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να διατηρείται το Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 229 μίγμα λυμάτων βιομάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύματα και να μη δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με προβλήματα οσμών.  Το σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη δημιουργούνται περιοχές με αναερόβιες συνθήκες.  Για την τήρηση του επιθυμητού ορίου εκροής για τον φωσφόρο, δύναται να γίνεται βιολογική αποφωσφόρωση, χημική αποφωσφόρωση. ή και συνδυασμός τους  Τα λύματα μετά την έξοδό τους από τις δεξαμενές βιομεμβρανών θα οδηγούνται για απολύμανση αρχικά σε θάλαμο υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και κατόπιν για μερική χλωρίωση, ώστε να ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο 0,3 – 0,5 mg/l. Διάθεση επεξεργασμένων εκροών του ΚΕΛ  Ο φορέας του έργου να μεριμνά για την συντήρηση των έργων μεταφοράς και διανομής των τριτοβάθμια επεξεργασμένων εκροών έως τις κεφαλές των κατά τόπους αρδευτικών δικτύων.  Ο φορέας του έργου να μεριμνά για την συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήματος διάχυσης (διαχυτήρα). - Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από κυματισμούς, ρεύματα, αγκυροβολήσεις σκαφών, εισόδου θαλασσινού νερού, αέρα κλπ. - Να εξασφαλίζεται σταθερό βάθος εκροής από όλα τα στόμια του διαχυτήρα, καθώς και η ομοιόμορφη κατανομή παροχών σε όλα τα στόμια του διαχυτήρα. - Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του υποβρυχίου αγωγού σε περίπτωση εναποθέσεως φερτών. - Να υπάρχουν πλωτοί σημαντήρες με αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά, ότι απαγορεύεται το αγκυροβόλιο. - Να γίνεται φωτοσήμανση της περιοχής διάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων. - Να έχει ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθεί αγγελία προς τους ναυτιλλόμενους και να διορθωθούν οι ναυτικοί χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.  Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων εκροών για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα απευθείας μέσω γεωτρήσεων. Έργα επεξεργασίας ιλύος  Η λειτουργία της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η παραγόμενη περίσσεια ιλύς να είναι πλήρως σταθεροποιημένη. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 230  Η πρωτοβάθμια λάσπη, να οδηγείται στους χωνευτές, όπου επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της σε συνθήκες αναερόβιας χώνευσης πλήρους ανάμιξης. Το παραγόμενο βιοαέριο, χρησιμοποιείται σαν καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή εναλλακτικά αξιοποιείται για τη θέρμανση της μονάδας αναερόβιας χώνευσης και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. (Κτίριο Διοίκησης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).  Σε όποιες περιπτώσεις χρησιμοποιηθούν δεξαμενές αποθήκευσης ιλύος, να αερίζονται με σύστημα διάχυτου αερισμού για την ανάμιξη της λάσπης και αποφυγή οσμών.  Η αφυδατωμένη ιλύς που παράγεται από την εγκατάσταση συνιστά μη επικίνδυνο στερεό απόβλητο με ΕΚΑ 190805 και μπορεί να διατίθεται σε νομίμως αδειοδοτημένη εγκατάσταση, στην οποία προβλέπεται να δέχεται τα απόβλητα αυτά.  Η αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο. Μονάδα αξιοποίησης παραγόμενου βιοαερίου  Ο εξοπλισμός του κτιρίου της μονάδας συμπαραγωγής θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυρασφάλεια της μονάδας. Να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία του σταθμού από πυρκαγιά. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή ατυχήματος και διάδοσης πυρκαγιάς.  Ο χώρος του κτιρίου της μονάδας συμπαραγωγής να έχει διπλό σύστημα ελέγχου διαφυγής βιοαερίου. Σε περίπτωση διαφυγών βιοαερίου θα σταματάει αυτόματα η λειτουργία των μηχανών και θα ενεργοποιείται το σύστημα εξαερισμού.  Να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που θα διακόπτουν τη διοχέτευση καυσίμου στο μηχανοστάσιο σε περίπτωση ανωμαλίας (αστοχίας).  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ενδεχόμενο ανάγκης απομόνωσης του σταθμού (Σύστημα ηλεκτρικής απομόνωσης ‐ παρακαμπτήριοι αγωγοί για καύση βιοαερίου στον πυρσό κτλ).  Κάθε μονάδα συμπαραγωγής θα πρέπει να είναι τοποθετημένη ξεχωριστά σε κλειστό χώρο, σε κτίριο με εξαερισμό και την απαραίτητη μόνωση.  Η ψύξη των μηχανών να πραγματοποιείται με κλειστό σύστημα ψύξης (ανακύκλωση του χρησιμοποιουμένου ψυκτικού μέσου). Η θερμότητα από την ψύξη των μηχανών να χρησιμοποιείται για την θέρμανση των χωνευτών.  Τα καυσαέρια που προέρχονται από τις μονάδες καύσης του βιοαερίου να διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μέσω καπνοδόχων σε ικανό ύψος, ώστε να επιτυγχάνεται καλή διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 231  Να προβλεφθούν διατάξεις για την απομάκρυνση της υγρασίας, του υδρόθειου και των σωματιδίων που εμπεριέχονται στο βιοαέριο που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση.  Υπό κανονικές συνθήκες δεν αναμένονται υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο. Σε περίπτωση που προκύψουν παρά ταύτα υγρά απόβλητα κατά την λειτουργία ή συντήρηση της μονάδας και εφόσον είναι συμβατά με τα υγρά απόβλητα που δέχεται η ΕΕΛ, θα οδηγούνται σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση να εφαρμόζεται η κείμενη Νομοθεσία.  Οι αγωγοί συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου να είναι από υλικό ανθεκτικό στις αναμενόμενες φυσικές (βάρος, θερμοκρασία), χημικές (στραγγίσματα, σύσταση βιοαερίου) και βιολογικές (μικροοργανισμοί) συνθήκες.  Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα αποθήκευσης του βιοαερίου σε αεριοφυλάκιο κατάλληλης χωρητικότητας για την κάλυψη των περιπτώσεων δυσλειτουργίας της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.  Το βιοαέριο που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να καεί στη μονάδα παραγωγής ενέργειας να διοχετεύεται για καύση σε πυρσό υψηλής θερμοκρασίας (τουλάχιστον 850° ‐ 1000° C). Ο πυρσός να έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής καύσης του συνόλου του παραγομένου βιοαερίου.  Να ορισθεί υπεύθυνος ανά βάρδια, για την καλή λειτουργία των καυστήρων, τον έλεγχο τήρησης των ορίων και την ρύθμιση της καύσης για τις κατά το δυνατόν μικρότερες εκπομπές ΝΟx. Στις αρμοδιότητες του υπευθύνου περιλαμβάνεται και ο έλεγχος/ πρόληψη ενδεχόμενης δυσοσμίας, λόγω μη αποτελεσματικής κατακράτησης ή καύσης των περιεχομένων στο βιοαέριο δύσοσμων ουσιών.  Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο χώρο των μηχανών να εξετάζεται η ποιότητα του αέρα.  Να τηρείται πρόγραμμα ελέγχου των διαρροών βιοαερίου, καθώς και πρόγραμμα ελέγχου της καλής κατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.  Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας των μηχανών καύσης ‐ συστημάτων μετατροπής του βιοαερίου και των εξαρτημάτων τους. Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άμεση συντήρηση και λειτουργία της μονάδας.  Η συντήρηση των μηχανών να γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή.  Το παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιείται σε πρώτη προτεραιότητα για τη θέρμανση των δεξαμενών αναερόβιας χώνευσης και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ και εφόσον η ποσότητα επαρκεί για την παραγωγή ενέργειας στη μονάδα συμπαραγωγής. Η καύση του βιοαερίου θα πραγματοποιείται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 232 Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσης  Για την προστασία του περιβάλλοντος από οσμές που παράγονται στα επιμέρους τμήματα του έργου, τα στάδια υποδοχής και προεπεξεργασίας των λυμάτων, η μηχανική πάχυνση χωνεμένης πρωτοβάθμιας και περίσσειας ιλύος και η αφυδάτωση της ιλύος να βρίσκονται μέσα σε κτίρια με εξαερισμό και απόσμηση. Συγκεκριμένα: Να υπάρχει πλήρες σύστημα απόσμησης, το οποίο να περιλαμβάνει την κυρίως μονάδα απόσμησης και δίκτυο αεραγωγών. Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σημεία έκλυσης οσμών και από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων. Ο αέρας που θα απαλλάσσεται από οσμές να μην επανακυκλοφορήσει, αλλά να διατεθεί στην ατμόσφαιρα.  Η δεξαμενή εκτάκτων συνθηκών, οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης καθώς και οι δεξαμενές βαρυτικής πάχυνσης και αποθήκευσης ιλύος θα είναι καλυμμένες για την αποφυγή έκλυσης οσμών στο περιβάλλον και θα αποσμούνται.  Παράλληλα το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα να γίνεται: - Συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων για να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών. - Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των επιφανειών του υπερχειλιστή, που κατακρατά γλίτσα. - Απομάκρυνση κατά το δυνατόν των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και φρεάτια. - Συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του χώρου των εγκαταστάσεων καθαρού. - Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. - Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου αποχέτευσης και του φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης.  Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ) να βρίσκονται εντός ηχομονωμένου οικίσκου.  Πρόσθετα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του θορύβου περιλαμβάνουν: - Τον περιορισμό της μετάδοσης του θορύβου στην πηγή με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μονωτικών καλυμμάτων στις πηγές, την χρήση αντικραδασμικών βάσεων, την τοποθέτηση ηχοφραγμάτων, την τοποθέτηση ειδικών καλυμμάτων στην οροφή και στο δάπεδο των χώρων. - Τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Να τηρείται ημερολόγιο εργασιών (συντήρησης, επισκευής βλαβών, αποτελεσμάτων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 233 επιθεώρησης, κλπ.) θεωρημένο από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. - Την οριοθέτηση, σήμανση και έλεγχο της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας όπου η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση υπερβαίνει τα 85 dB(A). - Τη διενέργεια μετρήσεων θορύβου στον εργασιακό χώρο. - Οι εξατμίσεις των ΜΕΚ να φέρουν σιγαστήρα για την απομείωση του θορύβου.  Να ληφθούν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι μέτρα: - Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους του έργου σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε αυτούς. - Το γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί κατά το δυνατόν οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη περιοχή με περιμετρική δεντροφύτευση επαρκούς πλάτους. Να εξετασθεί η δυνατότητα περιμετρικής φύτευσης του γηπέδου με κατάλληλα φυτά προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής, όπου είναι εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. - Στο χώρο της εγκατάστασης να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός. Ο οδοφωτισμός και ο φωτισμός ασφαλείας των εξωτερικών χώρων να είναι κατευθυντικός ώστε να αποτρέπεται η φωτορύπανση κατά τις νυχτερινές ώρες.  Να ληφθούν τα κάτωθι γενικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: - Να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης και του εξοπλισμού. - Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών - Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου. - Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, εσχάρες, αεροσυμπιεστές, κλπ.). - Στο σύνολο του έργου πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. 12.8.4 Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος  Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον θα πρέπει: - Ο φορέας του έργου να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, και το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 234 Μεταλλείων του ΥΠΕΝ και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. - Ο φορέας του έργου να λαμβάνει άμεσα τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων, - Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να υποδεικνύουν στον φορέα του έργου την λήψη όλων των κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων, που θεωρούνται αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.  Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το σχέδιο να ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση γεγονότων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: - Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και οι προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η εγκατάσταση να χωριστεί σε ζώνες επικινδυνότητας πιθανής εμφάνισης πυρκαγιάς και να ληφθούν ανάλογα μέτρα. Να τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ή πυροσβεστικοί κρουνοί σε καίρια σημεία της μονάδας. Να υπάρχει κατάλληλη σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ενδεχόμενο ανάγκης απομόνωσης του σταθμού (Σύστημα ηλεκτρικής απομόνωσης – παρακαμπτήριοι αγωγοί για καύση βιοαερίου στον πυρσό κτλ.). Ειδικότερα να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών/ διαφυγών αερίων και εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατάλληλα συστήματα ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση εμφάνισης λειτουργικών προβλημάτων. Στο χώρο του έργου να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές. - Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου.  Να υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ατυχημάτων.  Να λαμβάνονται γενικά όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών στο πλαίσιο του Κανονισμού λειτουργίας του Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 235 δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. Η εποπτεία του όλου συστήματος πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να αυξηθεί η αμεσότητα επέμβασης με κατάλληλη οργάνωση και επάρκεια προσωπικού και μέσων.  Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών και για εύλογο χρόνο μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργικής ομαλότητας της εγκατάστασης αναστέλλονται οι περιορισμοί σε υπερβάσεις των ορίων εκροής.  Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής τυχόν αερίων ρύπων ή εκροής ρυπαντικών φορτίων, βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας.  Σε περιπτώσεις που θα χρειασθεί να αντικατασταθεί ένα αντλιοστάσιο, θα πρέπει να γίνει ανασχεδιασμός του καθώς και του δικτύου ανάντη και κατάντη με στόχο να ελαχιστοποιείται το ποσό των τυχόν υπερχειλίσεων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να βελτιστοποιείται ο τρόπος διάθεσης των υπερχειλίσεων αυτών και να αντιμετωπίζονται με επάρκεια τα θέματα ηχορρύπανσης και δημιουργίας/ διάχυσης τυχόν οσμών. 12.8.5 Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις  Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων εκροών να κατασκευασθεί διάταξη δειγματοληψίας στην έξοδο από το ΚΕΛ, από όπου να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών με χημικές αναλύσεις. Οι παρακολουθούμενες παράμετροι και η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προκύπτει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας όπως αυτή καθορίζεται στην ΚΥΑ 5673/400/05‐03‐1997 και στην ΚΥΑ 145116/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Επιπλέον ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια εκροής (πλην των μικροβιολογικών παραμέτρων) να γίνεται με λήψη σύνθετου ημερήσιου δείγματος με τη βοήθεια κατάλληλου δειγματολήπτη εγκατεστημένου σε κατάλληλο σημείο εξόδου των λυμάτων πριν από την απολύμανση. Ο δειγματολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγμάτων σε αναλογία με τη παροχή και διατήρησής τους σε χαμηλή θερμοκρασία μέσω ψύξης. Η συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων στον αποδέκτη να γίνεται με την επίβλεψη των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 236  Για την παρακολούθηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία μέτρηση το μήνα, και τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν να καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα αυτά να κοινοποιούνται επίσης, εντός ενός (1) μηνός από την εκάστοτε ημερομηνία μέτρησης, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ και της οικείας Περιφέρειας. Οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται είναι: σωματίδια (καπνός), ΝΟx, οξυγόνο, καθώς και η θερμοκρασία και η παροχή των καυσαερίων. Την ημέρα διεξαγωγής των μετρήσεων απαιτείται και ανάλυση του εισερχομένου προς καύση βιοαερίου ως προς CΗ4, CΟ, CΟ2, Η2, Ν2 και Η2S.  Για τη παρακολούθηση της στάθμης θορύβου στα όρια του οικοπέδου του ΚΕΛ και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία μέτρηση το μήνα και τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν να καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.  Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων εκροών, τα οποία οδηγούνται στη θάλασσα, να υπάρχει: i. Διάταξη δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό. ii. Σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 500/100 ml. iii. Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.  Προκειμένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστημα να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα με μετρήσεις και αναλύσεις, ως εξής: α) Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4, NO2, NO3, PO4) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα (ανά τρίμηνο). Β) Προσδιορισμός Ο2, ΘοC, αιωρούμενων στερεών (ανά τρίμηνο). γ) Σύσταση ιζήματος, οργανική ιλύς, βαρέα μέταλλα (ετήσια). δ) Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας (ετήσια). Η σχετική έκθεση των μετρήσεων και συμπερασμάτων θα προσκομίζεται ανά έτος στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος.  Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από την Ε.Γ.Υ. μέσω άλλων σχετικών Εγκυκλίων. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 237 12.8.6 Λοιπές απαιτήσεις  Η διαχείριση και η διάθεση των κάθε φύσης στερεών αποβλήτων (υλικά συσκευασίας, λιπαντικών ελαίων, ηλεκτρικών στηλών, κλπ) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και να παραδίδονται σε αδειούχο φορέα ενταγμένο σε σχετικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης [Ν. 2939/01 (ΦΕΚ179Α), Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ64Α), Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80Α), Π.Δ.117/04 (ΦΕΚ 82Α)].  Αν κατά τη λειτουργία της μονάδας προκύψουν τοξικά ή επικίνδυνα απόβλητα (παρά την απαγόρευση χρήσης επικινδύνων ουσιών), να τηρούνται για τη διαχείριση τους οι διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/2006), της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007).  Αποκλείεται η διάθεση των προεπεξεργασμένων αποβλήτων μαζί με την επεξεργασμένη εκροή στον αποδέκτη.  Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη και απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού και προμήθεια μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, τη συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του έργου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 274/1997.  Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για: - Την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας. - Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους. - Τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. - Την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της μονάδας και προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών και του αποδέκτη. - Την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.  Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr,) στην υποενότητα ‘’Υδάτινο Περιβάλλον ‐ Διαχείριση Λυμάτων’’. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 238 Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ.αριθ, 421/30‐ 3‐2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70‐ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη και η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων και της ιλύος). Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από την Ε.Γ.Υ. μέσω άλλων σχετικών Εγκυκλίων. Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών να υποβάλλονται μια φορά το έτος για ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους. Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και των Δ/νσεων των συναρμόδιων Υπουργείων. 12.9 Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ Ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον φάκελο της ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Σχέδια και χάρτες σε pdf