Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 239 13 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.1 Εξειδικευμένες μελέτες Σύμφωνα με την παρ. 2.6.3 του Παραρτήματος 4.4. της υπ’αρ οικ. 170225/2014 (Β’ 135) και εφόσον για το προτεινόμενο έργο προβλέπεται και επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, απαιτείται να συμπεριληφθεί η Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής στην ΜΠΕ. Για τον λόγο αυτό, στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας ΜΠΕ συμπεριλαμβάνεται η σχετική μελέτη. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 2.6.2 του Παραρτήματος 4.4. της υπ’αρ οικ. 170225/2014 (Β’ 135) και εφόσον για το προτεινόμενο έργο προβλέπεται διάθεση εκροής στη θάλασσα θα πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή των έργων διάθεσης, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και για τη λειτουργία τους. Για τον λόγο αυτό, στο Παράρτημα V της παρούσας ΜΠΕ συμπεριλαμβάνεται η απαιτούμενη διερεύνηση. 13.2 Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι επίλυσής τους Κατά τη συλλογή δεδομένων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, προέκυψε η δυσκολία ότι οι εκάστοτε πηγές βιβλιογραφίας παρείχαν στοιχεία για μία ευρύτερη περιοχή από αυτήν της περιοχής μελέτης. Κατά την εκπόνηση της μελέτης έγινε προσπάθεια περιορισμού της πληροφορίας στην όσο κατά το δυνατόν ελάχιστη γεωγραφική περιοχή στην οποία εμπίπτει η περιοχή μελέτης, η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2 της υπ’ αρ. οικ. 170225/2014 Υ.Α., περιλαμβάνει τους Δήμους Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και παρουσιάζεται στον Χάρτη 2 του Κεφαλαίου 15. Επίσης, κατά τη συλλογή στατιστικών δεδομένων δεν βρέθηκαν πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο Δήμου. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα έτσι όπως διατίθενται από τις πιο πρόσφατες απογραφές στην αμέσως ευρύτερη διοικητική περιοχής.

Σχέδια και χάρτες σε pdf