Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 12 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Βασικά στοιχεία του έργου Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας. Τα έργα σχεδιάζονται για την εξυπηρέτηση 180.000 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού (Μ.Ι.Π.) στην Α΄ Φάση (20ετία) και 225.000 Μ.I.Π. στη Β΄ Φα ση (40ετι α) του έργου. Η εξυπηρετούμενη από τα έργα περιοχή περιλαμβάνει κατά βάση στους Καλλικρατικούς Δήμους Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, περιλαμβανομένων επιπροσθέτως μεμονωμένων οικισμών (τμήματα οικισμών Ν. Βουτζάς και Μάτι Δ.Ε. Νέας Μάκρης, οικισμοί Αργιθέας και Μπούρας Δήμου Παιανίας). Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν τους ακόλουθους κύριους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς:  τον Αγωγό Δ (Κ.Α.Α. Βορείων Μεσογείων), στον οποίο αποχετεύεται η δυτική ζώνη της περιοχής μελέτης,  τον Αγωγό Ρ (Κ.Α.Α. Ραφήνας), τον Αγωγό Λ (Κ.Α.Α. Δυτικής Λούτσας) και τον Αγωγό Α (Κ.Α.Α. Ραφήνας – Λούτσας), στους οποίους αποχετεύεται η ανατολική ζώνη,  τον αγωγό πίεσης (ΚΑ1) και τον συλλεκτήρα Γυάλου (ΑΠ2), οι οποίοι αποχετεύουν τμήμα της νοτιοδυτικής ζώνης στον Αγωγό Δ. Πλέον των ΚΑΑ, περιλαμβάνονται τρία (3) κεντρικά αντλιοστάσια για την αποχέτευση των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας στο ΚΕΛ, το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ραφήνας [ΑΡ], το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αρτέμιδος [ΑΛ] και το αντλιοστάσιο Σπάτων. Τα έργα συλλογής συμπληρώνονται από τους βασικούς συλλεκτήρες συλλογής των λυμάτων από τους επιμέρους οικισμούς, καθώς και είκοσι (20) επιμέρους αντλιοστάσια ακαθάρτων. Η έκταση του γηπέδου του Κέντρου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ανέρχεται σε 121 στρέμματα. Το σχήμα επεξεργασίας των λυμάτων στο Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος διαμορφώνεται ως εξής:  Έργα εισόδου και προεπεξεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, την εσχάρωση, εξάμμωση ‐ απολίπανση, μέτρηση παροχής και τον λεπτοεσχαρισμό των λυμάτων. Τα έργα προεπεξεργασίας βρίσκονται εντός κτιρίου από το οποίο θα γίνεται απαγωγή του αέρα και απόσμησή του σε κατάλληλο σύστημα απόσμησης. Ο χώρος των φυσητήρων θα αποτελεί ιδιαίτερο υποχώρο του κτιρίου με ηχητική μόνωση. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 13  Δεξαμενή έκτακτων συνθηκών για την αποφυγή διάθεσης ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων στον θαλάσσιο αποδέκτη.  Πρωτοβάθμια Επεξεργασία σε δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης.  Βιολογικοί Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR), που θα αποτελούνται από τις ανοξικές δεξαμενές, τις επαμφοτερίζουσες δεξαμενές, τις δεξαμενές αερισμού και τις δεξαμενές των μεμβρανών, στις οποίες θα γίνονται η απομάκρυνση του οργανικού άνθρακα και η νιτροποίηση, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του ανάμικτου υγρού από τη βιομάζα. Η εγκατάσταση θα επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης, τόσο ως προς την απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, όσο και ως προς την απομάκρυνση θρεπτικών (N, P). Για τη δυνατότητα απομάκρυνσης φωσφόρου προβλέπεται και η εγκατάσταση καταλλήλου συστήματος δοσιμέτρησης χημικών.  Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία με στόχο την επίτευξη των ορίων για απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση (άρδευση και αστική και περιαστική χρήση) όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 145116/2011 (Πίνακας 3). Η μονάδα θα ακολουθείται από προσθήκη NaOCl για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υπολειμματικής δράσης.  Εξισορρόπηση παροχής για την καλύτερη λειτουργία και οικονομικότερη κατασκευή των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών.  Έργα επεξεργασίας ιλύος που περιλαμβάνουν τη βαρυτική πάχυνση της πρωτοβάθμιας ιλύος, στη συνέχεια αναερόβια χώνευση, αποθήκευση και μηχανική μεταπάχυνση και αφυδάτωση. Αντίστοιχα για την περίσσεια ιλύ προβλέπεται αποθήκευση και εν συνεχεία μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση. Η αφυδατωμένη ιλύς οδηγείται προς περαιτέρω επεξεργασία (θερμική ξήρανση) στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας σε συμφωνία με την ΑΕΠΟ (ΚΥΑ 140774/11‐06‐2009/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Παρ. 6.12.12) ή σε οποιαδήποτε άλλη νομίμως αδειοδοτημένη εγκατάσταση. Επισημαίνεται ότι το ΠΕΣΔΑ Αττικής, το οποίο συνιστά τον οδικό χάρτη για τη διαχείριση των αποβλήτων όλων των ρευμάτων, που καλούνται να ακολουθήσουν όχι μόνο οι ΟΤΑ – Αυτοδιοίκησης Αττικής, αλλά και το σύνολο των παραγωγών αποβλήτων, πέραν των γενικών στόχων που θέτει, καθορίζει και εξειδικευμένους στόχους για κάθε ρεύμα αποβλήτων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ιλύ που προέρχεται από αστικά λύματα ή χαρακτηρίζεται αστικού τύπου, ορίζει σαφώς την ανάγκη ανάκτησης στο μέγιστο ποσοστό 100% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας ιλύος έως το 2020, αντιμετώπισης της ιλύος ως πόρο – πηγή οργανικής ουσίας για χρήση προς όφελος της γεωργίας ή για την ανάκτηση ενέργειας, ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης ιδιωτών παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά με τις δυνατότητες ορθής διαχείρισης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 14  Έργα επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού, τα οποία περιλαμβάνουν τα έργα τροφοδοσίας του αρδευτικού δικτύου, το αρδευτικό δίκτυο και τους αγωγούς άρδευσης περιαστικού πρασίνου.  Έργα διάθεσης επεξεργασμένων εκροών, τα οποία περιλαμβάνουν τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών που δεν επανχρησιμοποιούνται, μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού στην περιοχή Βελάνι του Ν. Ευβοϊκού κόλπου.  Το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος συμπληρώνεται από τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις: Διοίκησης, προεπεξεργασίας, χημικών, μηχανικής πάχυνσης, αφυδάτωσης, φυσητήρων, υποσταθμού, μηχανοστασίου‐συνεργείου και εξυπηρέτησης χωνευτών.  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εντός του γηπέδου του Κ.Ε.Λ. δημιουργείται Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του γηπέδου του ΚΕΛ με ανεξάρτητη είσοδο και φυλάκιο και διαθέτει αίθουσες προβολών, διαλέξεων γραφεία και κυλικείο. Το κτίριο είναι υπόσκαφο με φυτεμένο δώμα και άλλα βιοκλιματικά στοιχεία, όπως φωτοβολταϊκά και βιοκλιματικά στέγαστρα. Στον εξωτερικό του κτιρίου χώρο διαμορφώνονται υδάτινες επιφάνειες – λίμνες με νούφαρα και χρυσόψαρα, καθώς και εκτεταμένος χώρος με ανθόκηπους και λαχανόκηπους, οι οποίοι αρδεύονται με ανακτημένο νερό. Αναφορικά με την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ του εξοπλισμού, αυτή υπολογίζεται για τα έργα συλλογής (Κεντρικά Αντλιοστάσια) σε 1360kW, για τα έργα επεξεργασίας σε 3.840kW και για τα έργα διάθεσης 1.110kW (συμπεριλαμβανομένων των αντλιών τροφοδοσίας του αρδευτικού δικτύου). Αναφορικά με το απασχολούμενο προσωπικό για τη λειτουργία των έργων, προβλέπονται κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες βασικές θέσεις:  Υπεύθυνος λειτουργίας δικτύων προσαγωγής  Υπεύθυνος λειτουργίας Κ.Ε.Λ.  Υπεύθυνος χημείου  Υπεύθυνος έργων επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού  Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Χειριστές ηλεκτροτεχνίτες  Μηχανοτεχνίτες  Εργάτες βάρδιας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 15 3.2 Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής & λειτουργίας του έργου Φάση κατασκευής Τα βασικά στοιχεία της φάσης κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν:  Την κατασκευή των αγωγών προσαγωγής (βαρυτικών και καταθλιπτικών), καθώς και του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης.  Την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων  Την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού και των αγωγών τροφοδοσίας του αρδευτικού δικτύου.  Την κατασκευή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Η φάση κατασκευής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  Διευθέτηση χώρων εργασίας –οδών προσπέλασης εργοταξιακών εγκαταστάσεων.  Εργασίες κατασκευής έργων Πολιτικού μηχανικού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα χωματουργικά έργα για τη διάνοιξη ορυγμάτων αγωγών προσαγωγής και διάθεσης και τις απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις για τη διαμόρφωση του γηπέδου του ΚΕΛ και ακολουθείται από την κατασκευή των δομικών έργων των αντλιοστασίων, του Κ.Ε.Λ. και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού του ΚΕΛ και των αντλιοστασίων, καθώς και την εγκατάσταση των αγωγών προσαγωγής και του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης.  Εργασίες κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Φάση λειτουργίας Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής εκκινεί η δοκιμαστική λειτουργία του έργου, η οποία ακολουθείται από τη φάση λειτουργίας των έργων από τον υπεύθυνο φορέα. 3.3 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 3.3.1 Κατανάλωση νερού Φάση κατασκευής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 16 Οι ποσότητες νερού που θα χρησιμοποιηθούν περιορίζονται στις εργοταξιακές ανάγκες (διαβροχή σκυροδέματος, διαβροχή εδαφών προς αποφυγή δημιουργίας σκόνης, πλύση εξοπλισμού κ.α.) και στην κατανάλωση νερού από τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο για πόση και για σκοπούς καθαριότητας. Φάση λειτουργίας Οι ανάγκες σε νερό που αφορούν σε πλύση μονάδων, παρασκευή διαλυμάτων χημικών, άρδευση και πυρόσβεση κατά τη φάση λειτουργίας του έργου καλύπτονται από την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, η ποιότητα του οποίου θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις ποιότητας εκροής του Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011. Οι απαιτήσεις σε νερό ισοδύναμης ποιότητας με πόσιμο νερό, περιορίζονται στις ανάγκες του προσωπικού και δεν θα υπερβαίνουν τα 2‐3 m3/d. 3.3.2 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Φάση κατασκευής Οι ενεργειακές ανάγκες κατά την κατασκευή του έργου σχετίζονται με τη λειτουργία του κινητού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου και περιορίζονται στη διάρκεια κατασκευής. Φάση λειτουργίας Η κατανάλωση ενέργειας κατά τη φάση λειτουργίας του έργου αφορά στη λειτουργία του εξοπλισμού των έργων συλλογής (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1360kW), των έργων επεξεργασίας (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3.840kW) και των έργων διάθεσης (εγκατεστημένης ισχύος 1.110kW εκ της οποίας τα 750kW αφορούν τις αντλίες τροφοδοσίας του αρδευτικού δικτύου). Η εκτιμω μενη ετη σια κατανα λωση ενε ργειας για τα φορτι α της Α΄ Φάσης (2040) δίδεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 3‐1: Κατανάλωση ενέργειας έργων προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης Τμήμα έργου kWh/yr Έργα προσαγωγής 1.970.000 Έργα επεξεργασίας 13.615.000 Έργα διάθεσης 500.000 Η παραπάνω κατανάλωση αφορά στη λειτουργία των τριών κεντρικών αντλιοστασίων (Α/Σ Ραφήνας, Α/Σ Λούτσας και Α/Σ Σπάτων) αναφορικά με τα έργα προσαγωγής, στο σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού αναφορικά με τα έργα επεξεργασίας, ενώ τα έργα διάθεσης περιλαμβάνουν τις αντλίες διάθεσης χωρίς να συνυπολογίζεται η λειτουργία των αντλιών άρδευσης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 17 3.3.3 Κατανάλωση χημικών Οι εκτιμώμενες καταναλώσεις χημικών κατά τη φάση λειτουργίας των έργων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 3‐2: Κατανάλωση πρώτων υλών κατά τη λειτουργία του Κ.Ε.Λ. Κατανάλωση χημικών Μ.Μ 2020 2040 2060 Χημική απομάκρυνση φωσφόρουAl2(SO4)3 (40% w/w 1,3kgr/lt) m3/yr 110 170 215 Υπολειμματική δράση χλωρίου NaOCl 12,5% 1,21kg/lt m3/yr 8 13 20 Πολυηλεκτρολύτης (σκόνη) tn/yr 30 50 90 Χημική πλυντηρίδα απόσμησης H2SO4 30% 1,21kg/l m3/yr 60 60 60 NaOH 50% 1,52kg/lt m3/yr 55 55 55 NaOCl 12,5% 1,21kg/lt m3/yr 1500 1500 1500 Διάλυμα NaOCl 12% (καθαρισμός MBR) (m3/yr) m3/yr 15 25 35 Διάλυμα Κιτρικού/Οξαλικού οξέος 12%(καθαρισμός MBR) (m3/yr) m3/yr 15 25 36 3.3.4 Διάθεση υγρών αποβλήτων Κατά τη φάση κατασκευής οι ελάχιστες ποσότητες υγρών αποβλήτων από τα εργοταξιακά οχήματα, λιπαντικά (λάδια, γράσα) που προέρχονται από τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται, συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία και απομακρύνονται προς κατάλληλο χώρο διαχείρισης. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, το ανακτημένο νερό θα οδηγείται προς επαναχρησιμοποίηση για απεριόριστη άρδευση, ή εναλλακτικά και για διάθεση μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. 3.3.5 Διάθεση στερεών αποβλήτων Το σύνολο της περίσσειας των χωματισμών (ΚΕΛ, κεντρικοί αγωγοί και συλλεκτήρες, αντλιοστάσια, χερσαίο τμήμα αγωγού διάθεσης κλπ) ανέρχεται σε περίπου 650.000 m3 και θα αποτεθεί σε κατάλληλους (νόμιμους) χώρους απόθεσης που θα ορισθούν από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων. Στους χώρους αυτούς ανήκουν ανενεργά λατομεία, ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ (ως υλικό επικάλυψης), ενώ η περίσσεια χωματισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κατασκευής των μεγάλων οδικών έργων που προβλέπονται στην περιοχή εφόσον η κατασκευή τους συμπέσει με τη φάση κατασκευής των εν λόγω έργων. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 18 Κατά τις εργασίες εκσκαφής του πυθμένα της θάλασσας για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου αγωγού, είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής, ήτοι των βυθοκορημάτων, των εν γένει υποθαλάσσιων προϊόντων, και των εν γένει καθαιρέσεων. Επίσης, μετά την εκτέλεση των εκσκαφών ο πυθμένας πρέπει να διαμορφωθεί σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωμαλίες (+/‐ 30 εκ.). Τα βυθοκορήματα από τις εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων εκροών, εκτιμώνται σε 20.000 m3 και προτείνεται να διασκορπιστούν στο θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 ναυτικού μιλίου από την ακτή και σε βάθος μεγαλύτερο των 50 m. Κατά τη λειτουργία του έργου, τα παραγόμενα παραπροϊόντα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 3‐3 Παραγωγή αποβλήτων από τη λειτουργία του Κ.Ε.Λ. Παραπροϊόντα Μ.Μ Σήμερα Α΄ Φάση Β΄ Φάση 2020 2040 2060 Εσχαρίσματα m3/yr 360 650 960 Λεπτοεσχαρίσματα m3/yr 240 430 640 Άμμος m3/yr 180 320 480 Αφυδατωμένη ιλύς m3/yr 9.260 14.560 19.220 Αφυδατωμένη ιλύς tnDS/yr1852 2912 3844 Η παραγόμενη ιλύς αναμένται να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά της τάξης του 25% ενώ λόγω της φύσης των εισερχόμενων αποβλήτων τα οποία είναι αμιγώς αστικής προέλευσης δεν αναμένεται να περιέχει συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών (βαρέων μετάλλων κλπ). Η ιλύς θα απομακρύνεται από το ΚΕΛ και θα μεταφέρεται για περαιτέρω επεξεργασία στο ΚΕΛ Ψυττάλειας ή άλλη νομίμως αδειοδοτημένη εγκατάσταση. 3.4 Νομοθεσία Η σύνταξη της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αποτυπώνεται στις ακόλουθες διατάξεις:  Το Π.Δ. 1180/1981 (Α'293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει», όπως τροποποιήθηκε από την: α) Υ.Α. 69269/5387/1990, (ΦΕΚ 678/Β/25.10.1990) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986», β) τον Ν. 1650/1986, (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (καταργήθηκαν οι §1α, β, δ του άρθ. 1). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 19  Το Π.Δ. 105/1995 (Α'67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/52/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015) «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων».Το από 6.03.2003 Π.Δ. (Δ’199) «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)».  Το Π.Δ. 51/2007 (Α' 54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, όπως τροποποιήθηκε από την: α) Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011, (2516/Β/7.11.2011) «Μέτρα και όροι για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς ‐ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 29457/1511/2005 (992/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, του Π.Δ 51/2007 (54/Α) και του Π.Δ 148/2009 (190/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006», β) Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010, (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις».  Τον Νόμο 998/1979 (Α'289) περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Τις διατάξεις των κεφαλαίων Γ' και Δ' του Ν. 1650/86 (Α'160): «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 20 3010/25.04.2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'91), β) Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α' 209).  Τον Νόμο 3028/2002 (Α'153) για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  Τον Νόμο 3017/2002 (Α'117) για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο.  Τον Νόμο 3199/2003 (Α' 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων ‐ Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23πς Οκτωβρίου 2000».  Τον Νόμο 3852/2010 (Α' 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης‐ Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από τον N. 4443/2016, (ΦΕΚ 232/Α/9.12.2016).  Τον Νόμο 3937/2011 (Α'60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  Τον Νόμο 4014/2011 (Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος».  Τον Νόμο 4042/2012 (Α' 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ‐Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ ‐ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων ‐ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».  Τον Νόμο 4280/2014 (Α’159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών‐ Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».  Τον Νόμο 4277/2014 (Α’156) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο του οποίου εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου ΡΣΑ.  Την ΠΥΣ 5/2003 (Α'58) για έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινόμενου θερμοκηπίου (2000 ‐ 2010) σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.3017/02.  Την Κ.Υ.Α 80568/4225/1991 (Β’641) «Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών & αστικών λυμάτων». Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 21  Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β' 192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 91/271 «Για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 19661/1982/2‐8‐99 (ΦΕΚ Β’ 1811) που συμπληρώνεται με την ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ Β’ 405) περί καθορισμού ευαίσθητων αποδεκτών υπό την έννοια των διατάξεων της ΚΥΑ 5673/400/1997.  Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β’ 1572) με τίτλο «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων» (εναρμόνιση με την οδηγία 1999/31/ΕΚ).  Την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014, (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντικη αδειοδο τηση ε ργων και δραστηριοτη των της Κατηγορι ας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».  Την ΚΥΑ 37393/2028/29.9.2003 (Β'1418) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως έχει τροποποιηθεί με την Η.Π 9272/471/2007 Κ.Υ.Α..  Την Υ.Α 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».  Την ΚΥΑ με Α.Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές ‐ στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011, (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».  Την ΚΥΑ Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645) «Τροποποι ηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινω ν υπουργικω ν αποφα σεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 22 29459/1510/2005 κοινω ν υπουργικω ν αποφα σεων (Β΄992), σε συμμο ρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006.  Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 ( Β’ 356), σχετικά με την ποιότητα και τα μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.  Την ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009 (Β’ 2075) σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση (εναρμόνιση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 182314/1241/2016, (ΦΕΚ 2888/Β/12.9.2016) «Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (2075/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/80/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2014».  Την ΚΥΑ οικ.145116/2.2.2011 (Β' 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί από την Υ.Α. οικ. 191002/2013, (ΦΕΚ 2220/Β/9.9.2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (354/Β) και συναφείς διατάξεις»».  Την ΚΥΑ Δ13/Ο/3967/2011 (Β'741) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ13/Ο/121/4.1.2007 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματειακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/23/ΕΕ της 31ης Μαρτίου 2010 «για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματοδιακών ρύπων προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα».  Την ΚΥΑ Δ13/Ο/11985/2012, (ΦΕΚ 3181/Β/29.11.2012) «Τροποποίηση της υπ αριθμ Δ13/0/121/4.1.2007 κοινής υπουργικής απόφασης (53/Β) «Μέτρα κατά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 23 της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ Δ13/Ο/3967/28.4.11 κοινή υπουργική απόφαση (741/Β) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/88/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος».  Την ΚΥΑ Δ13/ο/1096/2014, (ΦΕΚ 218/Β/4.2.2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/Ο/121/4.1.2007 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 53/Β/2007) «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ13/Ο/3967/28.4.2011 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 741/Β/2011) και Δ13/Ο/11985/29.11.2012 κοινε ς υπουργικε ς αποφα σεις (ΦΕΚ 3181/Β΄/2012), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/46/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα».  Την ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1048Β) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/6.12.2012), Φ15/48/5/2014, (ΦΕΚ 27/Β/13.1.2014) και οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β/30.9.2014) και ισχύει.  Την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β’ 415) τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αρ. 37338/1807/2010 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, ..» (Β΄1495), σε συμμο ρφωση με τις διατα ξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Την Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Αριθμ. οικ.391/2013 Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 24 Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1004Β/2013).  Την ΚΥΑ 190126/2013 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινη ς υπουργικη ς απο φασης» (Β΄ 519), ο πως αυτη τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 983Β/2013).  Την ΚΥΑ οικ. 167394/05.04.2013 "Έγκρισης ΣΜΠΕ του Σχεδίου Διαχείρισης των ΛΑΠ του Υ.Δ. Αττικής"  Την ΚΥΑ Η.Π. οικ. 1649/45/2014 (Β’ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδο τηση ε ργων και δραστηριοτη των της Κατηγορι ας Α΄ της απο φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 19 παρα γραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθω ς και κα θε α λλης σχετικη ς λεπτομε ρειας.  Την ΚΥΑ 1420/82031/2015 (Β’ 1709) «Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής για την προστασία των νερών από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε από Υ.Α. 2001/118518/2015, (ΦΕΚ 2359/Β/4.11.2015) «Τροποποίηση της αριθ. 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης»».  Την ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354/Β/17‐2‐2016), γνωστή ως SEVESO III, «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012.  Την ΥΑ Ειβ/1965 (Β’ 221) Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις ΥΑ Γ1/17831/197, Γ4/1305/1974, τους Νόμους 4014/2011 και 4042/2012.  Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 ‐ Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 25 σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) », όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Την Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Την υπ’αρ. 19640/1979 (Β’ 1136) Νομαρχιακή Απόφαση περί «διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, καθώς και στους αντίστοιχους Κόλπους Μαλιακό και Πεταλιών».  Την Εγκύκλιο με α.π. οικ. 1589/2011 «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/8‐3‐2011)».  Την Εγκύκλιο με α.π. οικ. 145447/2011 «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».  Την Εγκύκλιο 205988/ 14‐12‐2011 (ΥΠΕΚΑ) «Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων»  Την Εγκύκλιο 191645/3.12.2013 (ΥΠΕΚΑ) «Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012»  Αριθμ. Δ16γ/010/178/Γ Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Κ.Λ.Δ.Α) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Αρ. Φύλλου 846 Β 2009 3.5 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν  Τεχνικοοικονομική μελέτη συστημάτων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών βόρειας και ανατολικής Αττικής, ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λάζαρος Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε., Αθήνα, 1989.  Εισηγητική έκθεση της «Προμελέτης Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων και προκαταρκτικής μελέτης έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε περιοχές των Δήμων και κοινοτήτων Μαραθώνα, Ν. Μάκρης, Πεντέλης, Ανθούσας, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Πικερμίου, Ραφήνας, Αρτέμιδας, Σπάτων, Παιανίας, Κορωπίου, Μαρκόπουλου, Καλυβίων, Θορικού και Κουβαρά της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, ΥΔΡΟΤΕΚ Υδραυλικές Μελέτες ΕΠΕ, Εξάρχου, Νικολόπουλος, ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ‐ ΔΡΕΤΤΑΣ‐ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ (αρ. 9941/20‐12‐1995 Απόφαση έγκρισης ΕΥΔΑΠ). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 26  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων Αποχέτευσης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων περιοχής Βορείων Μεσογείων της Ανατολικής Αττικής (ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων)» ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ‐ ΔΡΕΤΤΑΣ‐ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, Εξάρχου Νικολόπουλος, ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, ΥΔΡΟΤΕΚ Υδραυλικές Μελέτες ΕΠΕ, Μάρτιος, 2002.  «Προμελέτη Έργων Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και Προκαταρκτική Μελέτη έργων Αποχέτευσης ομβρίων Υδάτων, σε περιοχές των Δήμων και κοινοτήτων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων, Ανθούσας, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Πεντέλης, Παλλήνης, Πικερμίου, Αρτέμιδος, Ραφήνας, ν. Μάκρης και Μαραθώνα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Βόρειο Τμήμα) ΥΔΡΟΤΕΚ Υδραυλικές Μελέτες ΕΠΕ, Εξάρχου, Νικολόπουλος, ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ‐ ΔΡΕΤΤΑΣ‐ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ (αρ. 14510/5‐11‐2003 Απόφαση έγκρισης ΕΥΔΑΠ).  «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Ραφήνας στην περιοχή ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων», Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ΓΓ‐ΔΕ/Δ.νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010.  «Εισηγητική έκθεση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Περιοχών Βορείων Μεσογείων‐ Επικαιροποίηση του σχεδιασμού των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Βορείων‐ Μεσογείων», ΕΜΒΗΣ ΑΕ, Περιφέρεια Αττικής, Δεκέμβριος 2010 (αρ. 17123/23‐12‐2010 Απόφαση έγκρισης ΕΥΔΑΠ).  «Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) «Έργων Αποχέτευσης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Περιοχής Βορείων Μεσογείων της Ανατολικής Αττικής», ΕΜΒΗΣ ΑΕ, Περιφέρεια Αττικής, 2011.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων του συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής (ΚΥΑ α.π. 140774/11.06.2009) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης του δήμου Παλλήνης των ΒΔ Μεσογείων και των Δήμων Σαρωνικού και Κρωπίας της νότιας ακτής Σαρωνικού», ENVECO ΑΕ, Καραβοκύρης και συνεργάτες ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Απρίλιος 2013.  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα «Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων κεντρικού τμήματος Ανατολικής Αττικής σε περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Μαρκοπούλου, Καλυβίων Θορικού και Κουβαρά της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής» με την Α.Π. οικ. 144233/09.09.2016.  Εισηγητική Έκθεση «Έλεγχος υφιστάμενων μελετών για τους βασικούς συλλεκτήρες (αγωγοί μεταφοράς) προς το Κ.Ε.Λ. και πρόταση επικαιροποίησης». VM&A SA, ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, 2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 27  Σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης «Έλεγχος και πρόταση επικαιροποίησης υφιστάμενων μελετών Κ.Ε.Λ.», VM&A SA, ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, 2016  Υποβοήθηση για τη σύνταξη φακέλου γενικού σχεδίου επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής ‐ ΚΕΛ Πλατύ Χωράφι, ΕΥΔΑΠ, Δ. Σωτηρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, 2016  Υποβοήθηση για τη σύνταξη φακέλου γενικού σχεδίου επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής ‐ ΚΕΛ Πλατύ Χωράφι: Επισκόπηση των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής, ΕΥΔΑΠ, Δ. Σωτηρόπουλος και Συνεργάτες ΑΜΕ, 2016  Μελέτη Διευθέτησης‐Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας, ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓ Υποδομών/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ./ΔΑΕΕ, Υδροεξυγιαντική‐ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΕΝΜ ΑΕ, ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί, ENVECO AE, Μπενσασσών Λ., Περλέρος Β., 2016  Πρόταση Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος Χώρου στο ΚΕΛ Δήμων Αρτέμιδος‐Σπάτων και Ραφήνας‐Πικερμίου, ΕΥΔΑΠ, ΩΜ Μελετητική ΕΠΕ.  Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες στο πλαίσιο εκπόνησης Οριστικών Μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Β. Μεσογείων (Δήμοι Ραφήνας‐ Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας), Τεύχος Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικής Έρευνας, ΕΥΔΑΠ, ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., 2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Ραφήνας‐Πικερμίου, «Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Χωροθέτησης Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων σύμφωνα με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής», με την Α.Π. 100/2016.  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Σπάτων‐Αρτέμιδας, «Συζήτηση & λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του νέου σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ σε ότι αφορά τον αγωγό εκτόνωσης του υπό σχεδίαση Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων για τους Δήμους Σπάτων ‐ Αρτέμιδος & Ραφήνας – Πικερμίου», με την Α.Π. 380/2016.

Σχέδια και χάρτες σε pdf