Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 41 5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5.1 Θέση του έργου ως προς τις εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής 5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων Θεσμοθετημένα όρια έχουν οι οικισμοί: Ραφήνα, Ν. Βουτζάς, Δασαμάρι, Καλλιτεχνούπολη, Ντράφι, Πικέρμι, Σπάτα, Χριστούπολη, Αργιθέα και Αρτέμιδα. Ο πλησιέστερος θεσμοθετημένος οικισμός στο ΚΕΛ, είναι το Πικέρμι, σε απόσταση περί τα 1.500 m. Παρακάτω αναφέρονται οι σχετικές πολεοδομικές διατάξεις:  Πολεοδομικό Διάταγμα (1) «Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού του Οικοδομικού και Παραγωγικού Συνδέσμου «Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ» εις περιοχήν Αγίας Βαρβάρας (Γεροτσακούλι) της Κοινότητος Ραφήνας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» (59 Δ’/1969).  Πολεοδομικό Διάταγμα (6) «Περί καθορισμού ενιαίων όρων και περιορισμών δομήσεων οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Ραφήνας (Αττικής)» (95 Δ’/ 1969).  Πολεοδομικό Διάταγμα (1) «Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Σ.Π.Ε. είς θέσις Αγ. Παρασκευή Ραφήνας και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού. (123 Δ’/1969).  Πολεοδομικό Διάταγμα (4) «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων Οικισμών εχόντων εγκεκριμένον ρυμοτομικόν σχέδιον» (164 Δ’/1969).  Πολεοδομικό Διάταγμα (6) «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ραφήνας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» (65 Δ’/1970).  Πολεοδομικό Διάταγμα «Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού του «Καταναλωτικού και Εξοχικού Συν/σμού «ο Άγιος Σπυρίδων» Δημοσίων Υπαλλήλων κλπ.» εις θέσιν «Δασαμάρι» της Κοινότητας Πικερμίου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού. (130 Δ’/ 1970). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 42  Πολεοδομικό Διάταγμα (9) «Περί τροποποιήσεως και καθορισμού ενιαίων όρων και περιορισμών δομήσεως ενιαίων οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Ραφήνας (Αττικής)» (254 Δ’/ 1972).  Πολεοδομικό Διάταγμα (6) «Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ραφήνας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» (88 Δ’/1974).  Πολεοδομικό Διάταγμα «Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού επί εκτάσεως του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Γεωργικών Υπαλλήλων «Ο.Π.Α.Ν.» εις θέσιν «Ντράφι» της Κοινότητος Πικερμίου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» (126 Δ’/1974).  Πολεοδομικό Διάταγμα «Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών» (755 Δ’/1988).  Υπ’αρ. Ε. 10037/1590 Πολεοδομική Απόφαση «Περί κυρώσεως τριάκοντα τοπογραφικών φύλλων εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας οικισμού Καταναλωτικού και Εξοχικού Συνεταιρισμού «ο Άγιος Σπυρίδων» Δημοσίων Υπαλλήλων κλπ. Εις θέσιν Δασαμάρι Πικερμίου (Αττικής) και καταργήσεως της υπ’αρ. Ε. 7438/10.03.1972» (114 Δ’/1976).  Υπ’αρ. 14427 Πολεοδομική Απόφαση «Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης τμήματος ακινήτου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Ραφήνας (Ν. Αττικής) μεταξύ των Ο.Τ. 105 και 120 Α, και έχει χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος χώρος» (95 Δ’/1978).  Υπ’αρ. 7497/649 Πολεοδομική Απόφαση «Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ραφήνας στην Καλλιτεχνούπολη» (344 Δ’/1985).  Υπ’αρ. 16714/Π‐606/92 Πολεοδομική Απόφαση «Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Πικερμίου Νομού Αττικής, με το Π.Δ/γμα της 24.04.85 (ΦΕΚ 181 Δ’/3.05.85), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (1382 Δ’/1992).  Υπ’αρ. 389 Πολεοδομική Απόφαση «Ακύρωση της 2178/422/96 Απόφασης Νομάρχη Αθηνών» (422 Δ’/1996).  Υπ’αρ. 2871/457/2005 Νομαρχιακή Απόφαση «Τροποποίηση όρων δόμησης στον τομέα Β’ της περιοχής «Κόκκινο Λιμανάκι» του Δήμου Ραφήνας» (1054 Δ’/2005). 5.1.2 Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α’60) Το έργο δεν εμπίπτει περιοχή του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α’60). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 43 Η θέση του ΚΕΛ απέχει περίπου:  6,8 km από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κ407 «Δημόσιο Δάσος Ραπεντώσας (Σταμάτας),  8 km από την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR3000004 (SCI‐A) «Βραβρώνα‐ Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη». 5.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις Όπως παρουσιάζεται στον Χάρτη 7 Κεφάλαιο 15, η θέση του έργου δεν βρίσκεται σε γήπεδο έκτασης δασικού χαρακτήρα. 5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφελείας κ.α. Στην περιοχή του έργου δεν απαντώνται εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής ή κοινής ωφελείας, που να επηρεάζονται από αυτό. 5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Η θέση του προτεινόμενου έργου δεν βρίσκεται εντός περιοχής αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 5.1.6 Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας Στην περιοχή μελέτης έχει ήδη οριοθετηθεί η γραμμή αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2669/1982 Απόφαση «Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή από Πόρτο‐Ράφτη μέχρι Σχοινιά Μαραθώνος» (ΦΕΚ 449 Δ’/13.09.1982). Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2971/ 2001 «Αιγιαλός , παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «Επιτρέπεται η παραχώρηση/…/ του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας θαλασσίου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, ακόμα και στην περίπτωση που στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής». 5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου 5.2.1 Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου Ανάπτυξης Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α/03.07.2008) προβλέπονται:  η σταδιακή μεταφορά ακτοπλοϊκών υπηρεσιών από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά στους λιμένες της Ραφήνας και του Λαυρίου. Ο κεντρικός λιμένας του Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 44 Πειραιά θα εξακολουθεί να διατηρεί ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, κυρίως για την περιοχή του Αργοσαρωνικού.  Η διερεύνηση της σκοπιμότητας επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων υπηρεσιών σιδηρόδρομου προαστιακού τύπου στην περιοχή του λιμένα Ραφήνας. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011), η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε κάποια Κατηγορία Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.). Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό (ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013), η περιοχή μελέτης εμπίπτει σε μητροπολιτική περιοχή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Απόφασης αυτής, οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης που προωθούνται κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:  Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής.  Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που εμπλουτίζουν και διευρύνουν το τουριστικό προϊόν.  Ανάληψη δράσεων αποφόρτισης και προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων που δέχονται υψηλές πιέσεις, ιδίως με την εφαρμογή ολοκληρωμένων πρακτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων και των υγρών και στερεών αποβλήτων και την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων σχεδιασμού κ.ά.).  Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου.  Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.).  Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών υποδομών  Δράσεις εξυγίανσης περιοχών μέσω επανάχρησης αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων, καθώς και μέσω παροχής κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.  Προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 45  Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού, είτε μέσω των υφισταμένων είτε μέσω νέων ειδικών προς τούτο εργαλείων χωρικού σχεδιασμού, τμημάτων των περιοχών Α1 ως Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό μέτρων για την αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς τους.  Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.  Ολοκληρωμένες πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης.  Αναμόρφωση των όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009), η περιοχή μελέτης εμπίπτει σε περιοχή με πολύ υψηλή προτεραιότητα για μεταποίηση. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464 Β/03.12.2008), η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε περιοχή ενδιαφέροντος για ΑΠΕ. 5.2.2 Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (ΡΣΑ) Βάσει του ισχύοντος Ρυθμιστικού Σχεδίου (Νόμος 4277/2014 (156 Α’)), η χωρική ενότητα ενδιαφέροντος ανήκει στη χωρική (υπο)ενότητα Μεσογείων. Σύμφωνα με την παρ. 2.1 Άρθρο 9, «η ως άνω υποενότητα αποτελεί υποδοχέα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες και οικονομικές δραστηριότητες, αποτελώντας πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας». Προτεραιότητα αποτελούν:  Η άμεση προστασία και οργάνωση των μη αστικών περιοχών αποτελούν μείζονα προτεραιότητα του νέου ΡΣΑ.  Η ενίσχυση της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας στους θεσμοθετημένους υποδοχείς αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και του ευρύτερου πόλου περιοχής Αεροδρομίου, ταυτόχρονα με την οργάνωση των διαμεταφορών και των υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού.  Η προώθηση κατά προτεραιότητα του συνεδριακού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού και περιηγητικού τουρισμού και η λειτουργική της συσχέτιση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 46 με τη Χωρική Ενότητα Λεκανοπεδίου και τις Χωρικές Υποενότητες Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής, όπως, επίσης, και η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.  Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα των παραδοσιακών καλλιεργειών και η προστασία της γεωργικής γης της Υποενότητας και η σύνδεση της οινοπαραγωγής και της ελαιοπαραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη. Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής και στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αξιολόγησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής (Ρ.Σ.Α.), περιλαμβάνεται η ανάλυση και αξιολόγηση της υλοποίησης των κατευθύνσεων και μέτρων. Όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, γίνεται εκτενής αναφορά της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και των αναγκών εναρμόνισης με την Οδηγία 91/271 και αναδεικνύεται η ανάγκη υλοποίησης έργων επεξεργασίας λυμάτων. Ειδικότερα, για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής γίνεται αναφορά στο ΚΕΛ, παρουσιάζοντας το, ως έργο μείζονος περιβαλλοντικής εμβέλειας. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια υφίστανται για τις Δημοτικές Ενότητες Πικερμίου και Σπάτων, ενώ εκκρεμούν της Ραφήνας και της Αρτέμιδας (Λούτσας) (ΟΡΣΑ, 2016). Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5‐1) παρουσιάζονται οι αριθμοί ΦΕΚ των αποφάσεων με τις οποίες θεσμοθετούνται τα ΓΠΣ της κάθε Δημοτικής Ενότητας. Πίνακας 5‐1: Αποφάσεις ΓΠΣ ανά δημοτική ενότητα Δημοτική Ενότητα Αρ. ΦΕΚ Αποφάσεις Έγκρισης ΓΠΣ Πικερμίου, και τμήματος Ραφήνας 270 Δ’ Υπ’αρ. 9738/2004 Απόφαση «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Κοινότητας Πικερμίου και τμήματος του Δήμου Ραφήνας (Ν. Αττικής)» Σπάτων 652 Δ’ Υπ’αρ. 67074/4959/1989 Απόφαση «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των οικισμών Σπάτων και Χριστούπολης του δήμου Σπάτων και του οικισμού Μπούρα των δήμων Παιανίας και Σπάτων (ν. Αττικής)» Σπάτων 665 Δ’ Υπ’αρ. 63845/3187/1994 Απόφαση «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των οικισμών Σπάτων και Χριστούπολης του δήμου Σπάτων και του οικισμού Μπούρα των δήμων Παιανίας και Σπάτων (ν. Αττικής)» Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 47 Σπάτων 250 Δ’ Υπ’αρ. 4875/1028/1994 «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού (ΓΠΣ) του δήμου Σπάτων (ν. Αττικής)» Στο εγκεκριμένο ΓΠΣ Πικερμίου θεσμοθετούνται δύο πολεοδομικές ενότητες, η χωρητικότητά τους και ο συντελεστής δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα (0,5‐0,6), προσδιορίζονται οι χρήσεις γης ανά πολεοδομική ενότητα, και τα απαραίτητα έργα ενώ προτείνεται η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο Δήμο Σπάτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 652/Δ’/1989) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 665/Δ’/1994, 250/Δ/1999) θεσμοθετούνται πέντε πολεοδομικές ενότητες, η χωρητικότητά τους και ο συντελεστής δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα (0,4‐1) και προσδιορίζονται οι χρήσεις γης ανά πολεοδομική, ενότητα και τα απαραίτητα έργα και προτείνεται η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 12.000 κατοίκων. ΖΟΕ Ανατολικής Αττικής‐ Μεσογείων Η διάρθρωση των υφιστάμενων χρήσεων γης είναι αποτέλεσμα συνεχών μετασχηματισμών του εξωαστικού χώρου που παλαιότερα αποτελούσε «φυσικό απόθεμα» της Αττικής, ελλείψει ουσιαστικά ρύθμισης και σχεδιασμού έως το 2003, οπότε επιχειρείται μέσω της ΖΟΕ Ανατολικής Αττικής ‐ Μεσογείων (ΦΕΚ 199Δ/2003). Σύμφωνα με αυτό το Π.Δ. καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Η σχετική χαρτογραφική απεικόνιση στο σύνολο της περιοχής που ρυθμίζεται μέσω της εν λόγω ΖΟΕ, παρουσιάζεται στην Εικόνα 5‐1. Σύμφωνα με την Εικόνα 5‐1, οι περιοχές που εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης είναι:  Α: Ζώνη πρασίνου  Β1: Περιοχή απολύτου προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων  Β2: Περιοχή μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων  Γ2: Γεωργική γη  Η: Β΄ κατοικίας  Λ1: Αθλητικές εγκαταστάσεις  Θ1:Παραλία Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Π.Δ. της ισχύουσας ΖΟΕ Ανατολικής Αττικής – Μεσογείων (ΦΕΚ 199 Δ/2003), οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες, που αφορούν στο υπό μελέτη έργο, έχουν ως ακολούθως: Περιοχές με στοιχείο Α: Ζώνες πρασίνου  Δημόσια και δημοτικά καθιστικά, κατ' εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 48  Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας  Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 49 Εικόνα 5‐1: ΖΟΕ Ανατολικής Αττικής‐ Μεσογείων Όλες οι παραπάνω χρήσεις είναι επιτρεπτές μετά την έγκριση των αρμοδίων δασικών αρχών μόνο στα μη δασικά τμήματα των περιοχών Α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 50 Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 (Α 124). Περιοχές με στοιχείο Β1: Περιοχές απολύτου προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση ή κατασκευή, καθώς και η αλλοίωση του εδάφους. Περιοχές με στοιχείο Β2: Περιοχές μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων Επιτρέπονται οι χρήσεις:  Κατοικία  Αγροτικές αποθήκες  Δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια Περιοχές με στοιχείο Γ2: γεωργική γη Επιτρέπονται οι χρήσεις:  Αγροτικές αποθήκες που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή  Θερμοκήπια  Κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις  Κατοικία  Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους. Κατ' εξαίρεση στην περιοχή επιτρέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:  Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας  Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών  Εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών  Ελικοδρόμια σύμφωνα με τις διατάξεις του από 13,1.92 Π.Δ/τος (Δ 80) Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται μετά από πρόταση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και έγκριση από τον Οργανισμό Αθήνας, κέντρα στήριξης και περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Περιοχές με στοιχείο Η: Ζώνες υποδοχής Β' Κατοικίας Επιτρέπονται οι χρήσεις:  Κατοικία  Εστιατόρια ‐αναψυκτήρια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 51  Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C.) Περιοχές με στοιχείο Θ1: Παραλιακή ζώνη Επιτρέπονται οι χρήσεις:  Εγκαταστάσεις για υπαίθρια διημέρευση εκδρομέων,  Εγκαταστάσεις λουόμενων (αποδυτήρια, ντους, WC, αναψυκτήρια, υπαίθρια καθιστικά, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιγνίδια)  Χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού. Περιοχές με στοιχείο Λ1: Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ραφήνας Η συγκεκριμένη περιοχή προορίζεται για την κατασκευή δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5‐2), διευκρινίζονται οι επιπλέον επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις στην κάθε ζώνη, όπως ρητά αναφέρονται στο Άρθρο 3 του προαναφερόμενου Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 199 Δ’ /2003). Τέλος, τονίζονται κάποιες αναφορές του Π.Δ. που αφορούν στο προτεινόμενο έργο:  στην παρ. 12 του Άρθρου 3 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος διευκρινίζεται ότι «Στις περιοχές που εκτείνονται κατά μήκος των ρεμάτων που φαίνονται στα διαγράμματα του Άρθρου 1 ή των ρεμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την 9176/1642/3.03.1993 απόφαση /…/(Δ’ 281) και έχουν πλάτος 50 μέτρων εκατέρωθεν της οριογραμμής των ρεμάτων, επιτρέπονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς και οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2831/2000 (Α’ 140)». Δεδομένου ότι: - Το ρέμα Ραφήνας συγκαταλέγεται σε αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την 9176/1642/3.03.1993 Απόφαση (Δ’ 281). - Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 16 του Ν. 2831/2000 (Α’140) «…επιτρέπονται το δίκτυο υποδομής και οι εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, όπως συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής». - Το έργο αφορά σε υδραυλικό έργο κοινής ωφελείας, Συμπεραίνεται ότι, η κατασκευή και λειτουργία του έργου επιτρέπεται εντός της περιοχής 50 m κατά μήκος του ρέματος Ραφήνας. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το ΚΕΛ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 52 ανεγείρεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από το όριο του εν λόγω ρέματος τηρώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 94Α/14‐04‐2014), σύμφωνα με το οποίο η απόσταση δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται στα 20 μέτρα από τη γραμμή πλημμύρας του ρέματος. Πίνακας 5‐2: Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις ανά περιοχή της ΖΟΕ στην οποία εμπίπτει η περιοχή μελέτης σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Π.Δ. (ΦΕΚ 199 Δ’ /2003) Εγκατάσταση Α Β1 Β2 Γ2 Η Θ1 Λ1 Πρατήρια βενζίνης        Υδατοδεξαμενές σε υποστηλώματα        Συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου        Πυλώνες γραμμών ηλ. ρεύματος        Η/Μ ΔΕΗ        Νοσοκομείο & νεκροταφείο  Διαχείρισης απορριμμάτων        Βιολογικός καθαρισμός        Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, όπως ρητά ορίζεται μέσω της ΖΟΕ Ανατολικής Αττικής – Μεσογείων, επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές, πλην των περιοχών με στοιχείο Α, Β1, Β2, Β3, Β4, και Θ1. Στην περιοχή μελέτης του έργου, επιτρέπεται σε περιοχές με στοιχείο Γ2, Η και Λ1, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, ως θέση χωροθέτησης του ΚΕΛ στην περιοχή, υποδεικνύεται η θέση που προτείνεται, ήτοι η θέση Πλατύ Χωράφι – Έτος Στέκο. 5.2.3 Ειδικά σχέδια διαχείρισης Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 53 Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του Νόμου 4042/2012 (Α’ 24) προς εφαρμογή του άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις ώστε μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι θεσμοθετημένοι στόχοι. Τελικός σκοπός είναι να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, να μειώνεται ο συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους, για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015». Το ΕΣΔΑ δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο για την περιοχή μελέτης, παρά μόνο ότι για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και κατάλληλου για τη χώρα δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, βασικό κριτήριο θα αποτελέσει η «Χωροταξική κατανομή της παραγωγής των Ε.Α.» διερευνώντας τις περιοχές παραγωγής σημαντικών ποσοτήτων Ε.Α., όπως είναι η περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής Τα σχέδια διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (waste management plans) αποτελούν μια κύρια απαίτηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας και της Πολιτικής της Ε.Ε για τη διαχείριση των αποβλήτων και διαμορφώνουν τους βασικούς άξονες για τον καθορισμό της στρατηγικής και της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υ.Δ. Αττικής Στα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων καθορίζονται, μετά από πλήρη και λεπτομερή ανάλυση, τα απαιτούμενα μέτρα για:  την βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών, εκβολών και παράκτιων νερών), και  την εξασφάλιση της επάρκειας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών, και  την προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων και βιοτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 54 Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. οικ. 391 (Β'1004)/24.04.2013 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση των Σ.Δ. των ΛΑΠ των Υ.Δ. Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου". Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, εκπονήθηκε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), με βάση την Οδηγία 2001/42/EK «Σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 και την KYA 10717/5.9.2006 (ΦΕΚ 1225 Β’) του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ. Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο εντοπισμός, η περιγραφή και η αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης και του προτεινόμενου Προγράμματος Μέτρων. Σημειώνεται ότι η ΣΜΠΕ εγκρίθηκε με την ΚΥΑ οικ. 167394/05.04.2013. Στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης αξιολογήθηκαν ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, συναφή έργα με το μελετώμενο έργο και ειδικότερα τα συμπληρωματικά μέτρα ΣΜ5.2: Ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων σε οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ΣΜ10.1: Αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για συμπληρωματικές χρήσεις (άρδευση, βιομηχανία, πράσινο). Από την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι η εφαρμογή των μέτρων θα έχει:  θετικές επιπτώσεις στους ακόλουθους τομείς: Υδάτινοι πόροι Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα Έδαφος – Τοπίο – Παράκτια ζώνη Πληθυσμός ‐ Υγεία.  ουδέτερες επιπτώσεις στους ακόλουθους τομείς: Ατμόσφαιρα – Κλίμα Πολιτιστική Κληρονομιά. 5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς Στην περιοχή μελέτης δεν εμπίπτουν επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης ή περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης ή άλλου είδους οργανωμένων υποδοχέων. Τα θεσμοθετημένα όρια οικισμών εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, τα όρια των επεκτάσεων των υπό ένταξη στα ρυμοτομικά σχέδια περιοχών και οι ζώνες οικιστικής ανάπτυξης των εγκεκριμένων ΓΠΣ εντός της περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στον Χάρτη 7 Κεφάλαιο 15.

Σχέδια και χάρτες σε pdf