Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 55 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6.1 Δεδομένα σχεδιασμού του έργου 6.1.1 Ρυπαντικά φορτία εισόδου για κάθε φάση σχεδιασμού του έργου Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος προτείνεται να κατασκευασθεί σε δύο φάσεις. Ως έτος εκκίνησης λαμβάνεται το 2020, οπότε και θα κατασκευασθούν τα απαιτούμενα έργα για την επεξεργασία των λυμάτων που θα παράγονται μέχρι το 2040. Στη συνέχεια η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα αυξηθεί με προσθήκη μονάδων και εξοπλισμού ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της επεξεργασίας για τα φορτία του θέρους του 2060. Ο Πίνακας 6‐1 που ακολουθεί, παρουσιάζει τα ρυπαντικά φορτία εισόδου στο ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος για τις διαφορετικές χρονικές φάσεις λειτουργίας του έργου: Πίνακας 6‐1 Παροχές και φορτία σχεδιασμού ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος Μονάδα 2020 2040 2060 Χειμ Καλ. Χειμ Καλ. Χειμ Καλ. Ισοδύναμος Πληθυσμός Κάτοικοι 65.000 130.000 120.000 180.000 170.000 225.000 Παροχή σχεδιασμού (μέση ημερήσια) m3/d 12.186 21.087 25.115 32.593 39.601 45.224 Παροχή αιχμής l/s 229 486 455 741 705 1.017 Μέγιστη ημερήσια m3/d 15.306 26.547 31.595 41.098 49.801 57.037 Παραγόμενα φορτία BOD5 kg/d 3.900 7.800 7.200 10.800 10.200 13.500TSS kg/d 4.875 9.750 9.000 13.500 12.750 16.875ΤΝ kg/d 650 1.300 1.200 1.800 1.700 2.250TP kg/d 163 325 300 450 425 563Συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίωνBOD5 mg/L 320 370 287 331 258 299TSS mg/L 400 462 358 414 322 373ΤΝ mg/L 53 62 48 55 43 50 TP mg/L 13 15 12 14 11 12 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 56 Σημειώνεται ότι το αντλιοστάσιο εξόδου και τα έργα διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης διαστασιολογούνται για 20ωρη ημερήσια άντληση της μέγιστης ημερήσιας παροχής του θέρους. 6.1.2 Χαρακτηριστικά επεξεργασμένων εκροών Η επιτυγχανόμενη ποιότητα του ανακτημένου νερού θα πληροί τα όρια για απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση (άρδευση καλλιεργειών και περιαστικού πρασίνου), όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανακτημένου νερού δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 6‐2 Χαρακτηριστικά ανακτημένου νερού προς επαναχρησιμοποίηση Παράμετρος Όριο συγκέντρωσης Ελάχιστο ποσοστό δειγμάτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις BOD COD TSS Ολικό άζωτο Ολικός φώσφορος Θολότητα Κολοβακτηριοειδή TC 10 mg/l 60 mg/l 2 mg/l 10 mg/l 4 mg/l (1 mg/l*) 2 NTU <2 cfu/100 ml <20 cfu/100 ml 80% 80 % 80% μέση ετήσια τιμή μέση ετήσια τιμή διάμεση τιμή 80% 95% (*) Αφορά σε μελλοντική φάση του έργου Επιπλέον, λόγω του μεγέθους του έργου, είναι απαραίτητη η συμμόρφωση και με τα όρια των Πινάκων 4 και 6 της ΚΥΑ 145116/2011, που αφορούν σε μη συμβατικούς ρύπους. Στην περίπτωση κατά την οποία μέρος των επεξεργασμένων εκροών διατίθενται στον Ευβοϊκό Κόλπο, η μικροβιολογική ποιότητα των τελικών εκροών δύναται να πληροί τα όρια του Πίνακας 6‐3. Τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων εκροών κατά τη διάθεση στη θάλασσα δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 6‐3 Χαρακτηριστικά επεξεργασμένων εκροών προς διάθεση στη θάλασσα Παράμετρος Όριο συγκέντρωσης Ελάχιστο ποσοστό δειγμάτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις BOD COD TSS Ολικό άζωτο Ολικός φώσφορος Θολότητα Κολοβακτηριοειδή (TC) Εντερόκοκκοι 10 mg/l 60 mg/l 2 mg/l 10 mg/l 4 mg/l (1 mg/l*) 2 NTU <250cfu/100 ml <100cfu/100 ml 80% 80 % 80% μέση ετήσια τιμή μέση ετήσια τιμή διάμεση τιμή 95% 95% (*) Αφορά σε μελλοντική φάση του έργου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 57 Ο θαλάσσιος αποδέκτης των επεξεργασμένων εκροών, δεν ανήκει στον κατάλογο των ευαίσθητων αποδεκτών έτσι όπως αυτοί έχουν αναγνωρισθεί στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και των σχετικών ΚΥΑ 5673/400/1997 και 48392/939/2002 (ΦΕΚ Β’ 405) περί καθορισμού ευαίσθητων σε φαινόμενα ευτροφισμού αποδεκτών. Κατά συνέπεια η πρόβλεψη για απομάκρυνση φωσφόρου δεν αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το άμεσο μέλλον, ωστόσο παραμένει ως δυνατότητα σε περίπτωση που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποδέκτη τροποποιηθούν μελλοντικά και απαιτηθεί προχωρημένη επεξεργασία. Επιπρόσθετα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων εκροών διασφαλίζουν την ποιότητα του αποδέκτη σύμφωνα με τα ακόλουθα:  Με τη Νομαρχιακή Απόφαση (ΝΑ) 19640/1979 καθορίζεται ως αποδέκτης βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων ο Βόρειος και Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος, καθώς και οι αντίστοιχοι Κόλποι Μαλιακός και Πεταλιών. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της ΝΑ καθορίζεται ως ανώτερη χρήση των υδάτων του θαλάσσιου αποδέκτη, η κολύμβηση και η αλιεία σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην υγεινομική διάταξη Ειβ/221/65 και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2 αυτής. Στο ίδιο άρθρο της Ειβ/221/65 καθορίζονται και τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη σε αναλογία με τη χρήση τους.  Η συγκεκριμένη ποιότητα των επεξεργασμένων εκροών είναι συμβατή με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, καθώς εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην εν λόγω Οδηγία, όπως τεκμηριώνεται από την εφαρμογή του μοντέλο διασποράς ρύπων που αναπτύσσεται στο Παράρτημα V της παρούσας μελέτης.  Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό εξασφαλίζονται πλήρως οι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την παράκτια περιοχή του έρογυ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 6.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών, η οποία συνοδεύεται από τη Γενική Οριζοντιογραφία Έργων (Σχέδιο 1 Κεφάλαιο 15), στην οποία παρουσιάζεται η χωροθέτηση των αγωγών μεταφοράς, των αντλιοστασίων του Κ.Ε.Λ. και των έργων επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 58 6.2.1 Κύρια έργα μεταφοράς Κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων Η περιοχή που εξυπηρετείται από το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος διακρίνεται σε δύο κύριες ζώνες, τη δυτική και την ανατολική. Εξ αυτών, η δυτική αποχετεύεται με φυσική ροή, ενώ η ανατολική αποχετεύεται με αντλήσεις. Ο κεντρικός αγωγός στον οποίο αποχετεύεται η δυτική ζώνη είναι ο Κύριος Αποχετευτικός Αγωγός (Αγωγός Δ), στον οποίο εκβάλει ο κεντρικός συλλεκτήρας Γυάλου ΑΠ2 και οι κεντρικοί αγωγοί που αποχετεύουν την ανατολική ζώνη είναι ο Κύριος Αποχετευτικός Αγωγός Νότιας Ραφήνας (Αγωγός Ρ), ο Κύριος Αποχετευτικός Αγωγός Δυτικής Λούτσας (Αγωγός Λ) και ο Κύριος Αποχετευτικός Αγωγός Ραφήνας – Λούτσας (Αγωγός Α). Ο Αγωγός Δ (ΚΑΑ Β. Μεσογείων), ο οποίος δέχεται λύματα των περιοχών Πικερμίου και Ντράφι, Αγ. Σπυρίδωνα, καθώς και των περιοχών Σπάτων, Αργιθέας, Μπούρα και Χριστούπολης, μέσω τοπικών συλλεκτήρων, έχει αφετηρία στην οδό Αγίου Δημητρίου ανάντη της διασταύρωσης του ρέματος Ραφήνας με την Ελεύθερη Λεωφόρο Σταυρού‐ Ραφήνας και είναι βαρυτικός σε όλο του το μήκος, μέχρι το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος. Ο Αγωγός Ρ (ΚΑΑ Νότιας Ραφήνας (ΚΚΑΡ)), ξεκινάει από το αντλιοστάσιο ΑΡ Ραφήνας με καταθλιπτικό αγωγό, που κινείται επί της οδού Τζων Κέννεντυ και ακολούθως επί της οδού Ναρκίσσου, μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Νοταρά, όπου βρίσκεται το φρεάτιο πέρατος του καταθλιπτικού (ΦΠΚ) και συνεχίζει ως βαρυτικός αγωγός, μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Αρίωνος επί της οποίας κινείται για μικρό μήκος προς τα ανατολικά μέχρι το Φρεάτιο Συμβολής των Αγωγών των Αγωγών Ρ και Λ. Ο Αγωγός Λ (ΚΑΑ Δυτικής Λούτσας (ΚΚΑΛ)), είναι ο καταθλιπτικός αγωγός, που ξεκινάει από το αντλιοστάσιο ΑΛ Αρτέμιδας, κινείται επί της οδού Κρυστάλλη και ακολούθως επί της Αρίωνος με κατεύθυνση προς τα δυτικά μέχρι το Φρεάτιο Συμβολής των αγωγών των αγωγών Ρ και Λ. Ο Αγωγός Α (ΚΑΑ Ραφήνας – Λούτσας), ξεκινάει από το Φρεάτιο Συμβολής των αγωγών ΚΚΑΡ και ΚΚΑΛ, επί της οδού Αρίωνος και προσάγει τα λύματα στο ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος. Ο αγωγός είναι βαρυτικός σε όλο του το μήκος. Σε απόσταση περί τα 90 m κατάντη του Φρεατίου Συμβολής των των αγωγών Ρ και Λ, ο αγωγός εισέρχεται στο φρεάτιο της σήραγγας Αρτέμιδας – ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος στην ανατολική είσοδο αυτής. Ο Αγωγός Α, διέρχεται μέσα από τη σήραγγα με δίδυμο αγωγό, ενώ μετά την έξοδο από τη σήραγγα ο αγωγός καταλήγει στο αντλιοστάσιο στην είσοδο των εγκαταστάσεων του ΚΕΛ. Ο αγωγός πίεσης (ΚΑ1) καταθλίβει τα λύματα του δυτικού τμήματος του οικισμού των Σπάτων, που συγκεντρώνονται στο αντλιοστάσιο Σπάτων, στον Συλλεκτήρα Γυάλου (ΑΠ2). Ο Συλλεκτήρας Γυάλου (ΑΠ2) παραλαμβάνει τα λύματα του δυτικού τμήματος των Σπάτων από τον καταθλιπτικό αγωγό, τα λύματα του οικισμού Χριστούπολη δια μέσου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 59 του Συλλεκτήρα Χριστούπολης και τα λύματα των οικισμών Αργιθέας και Μπούρα δια μέσου του Συλλεκτήρα Μπούρα‐Αργιθέας, εκβάλει δε στον Αγωγό Δ. Τα μήκη των κεντρικών αγωγών είναι τα ακόλουθα: Αγωγός Δ Αγωγός Ρ Αγωγός Λ Αγωγός Α ΚΑ1 ΑΠ2Μήκος (m) 5.770 2.470 2.530 1.970 1.674 2.819 Η Σήραγγα Αρτέμιδας – ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος προβλέπεται να κατασκευασθεί με θολωτή διατομή. Στο δίκτυο συλλογής, πλέον των ΚΑΑ που περιγράφηκαν, περιλαμβάνονται τρία (3) κεντρικά αντλιοστάσια για την αποχέτευση των Β. Μεσογείων:  Το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ραφήνας [ΑΡ].  Το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αρτέμιδας [ΑΛ].  Το Αντλιοστάσιο Σπάτων Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών αντλιοστασίων είναι τα ακόλουθα: Κωδικός αντλιοστασίου Παροχή (lt/sec) Μανομετρικό (m) ΑΡ 303,50 76,00 ΑΛ 485,00 73,40 Σπάτων 32,50 30,00 6.2.2 Δευτερεύοντα έργα μεταφοράς Βασικοί Συλλεκτήρες και αντλιοστάσια δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Ραφήνας Η περιοχή εξυπηρέτησης των συλλεκτήρων περιλαμβάνει το το σύνολο σχεδόν της περιοχής του Δήμου Ραφήνας, καθώς και μια στενή ζώνη του Δήμου Μαραθώνα. Οι κύριοι συλλεκτήρες είναι οι εξής: Ο συλλεκτήρας ΚΑΑ Ραφήνας είναι ο κεντρικός συλλεκτήριος σγωγός του πολεοδομικού ιστού της Ραφήνας που εκτείνεται βόρεια του ρέματος Ραφήνας. Εξυπηρετεί δε το σύνολο της περιοχής είτε διά βαρύτητας είτε με άντληση. Εχει αφετηρία την περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας και ακολουθεί πορεία από Βορρά προς Νότο, αφού δε διασταυρωθεί με το ρέμα Ραφήνας καταλήγει στο τοπικό αντλιοστάσιο ΑΡ2. Ειδικότερα, στον ΚΑΑ Ραφήνας συμβάλλουν οι παρακάτω βασικοί συλλεκτήρες και συστήματα παραλιακών αντλιοστασίων: Αντλιοστάσιο ΑΡ5 και δευτερεύον αντλιοστάσιο ΑΡ6 που αποχετεύει προς αυτό. Με τα αντλιοστάσια ΑΡ5 και ΑΡ6 αποχετεύονται προς τον ΚΑΑ Ραφήνας οι περιοχές του Κόκκινου Λιμανιού Ραφήνας και μία στενή ζώνη της περιοχής Μάτι, Δ. Νέας Μάκρης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 60 Συλλεκτήρας Κέντρου Ραφήνας, ο οποίος συμβάλλει στον ΚΑΑ Ραφήνας. Μέσω αυτού αποχετεύεται, με ελεύθερη ροή, το ιστορικό κέντρο του οικισμού Ραφήνας και τμήμα των επεκτάσεών του και με άντληση το βόρειο τμήμα (με το αντλιοστάσιο ΑΡ4), καθώς και η χαμηλή ζώνη του Λιμανιού (με το αντλιοστάσιο ΑΡ3). Στο αντλιοστάσιο ΑΡ2 καταλήγουν και οι συλλεκτήρες Νηρέα και Πανοράματος που αποχετεύουν τις ομώνυμες περιοχές νοτίως του ρέματος Ραφήνας. Επίσης στο αντλιοστάσιο ΑΡ2 καταλήγει η παροχή του αντλιοστασίου ΑΡ1, που εξυπηρετεί τις περιοχές Νηρέα και Ορειχαλκουργών. Από το αντλιοστάσιο ΑΡ2 τα λύματα αντλούνται στην κεφαλή του συλλεκτήρα Αύρας και στη συνέχεια μεταφέρονται, βαρυτικά, στο κεντρικό αντλιοστάσιο Ραφήνας ΑΡ. Οι περιοχές από τα δυτικά (Καλλιτεχνούπολη, Ν. Βουτζάς, Διασταύρωση, Μαύρα Αμπέλια κλπ.) εξυπηρετούνται διά βαρύτητας με το συλλεκτήρα Διασταύρωσης, ο οποίος προβλέπεται στο ανάντι τμήμα του κατά μήκος της Λ. Μαραθώνος και στη συνέχεια μέσω της Αλ. Φλέμινγκ και αφού διασταυρωθεί με το ρέμα Ραφήνας, στο ύψος της γέφυρας Βελανιδιάς, καταλήγει στο κεντρικό αντλιοστάσιο ΑΡ. Στο συλλεκτήρα Διασταύρωσης συμβάλλουν ο συλλεκτήρας Καλλιτεχνούπολης, αγωγοί αποχέτευσης από το Κέντρο Υγείας και το συγκρότημα Σχολείων, καθώς και ο Συλλεκτήρας Ν. Βουτζά, στον οποίο συμβάλλει ο Συλλεκτήρας Ανατ. Ν. Βουτζά. Βασικοί Συλλεκτήρες και αντλιοστάσια δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Αρτέμιδας Η περιοχή εξυπηρέτησης των συλλεκτήρων περιλαμβάνει τις Πολεοδομικές Ενότητες Κέντρου, 1,2,3 και 5 της Αρτέμιδας (Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας) και τους συλλεκτήρες αγωγούς μέχρι το Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΛ. Οι βασικοί συλλεκτήριοι αγωγοί ακαθάρτων είναι οι εξής: Ο Συλλεκτήρας ΚΑΑ Βόρειας Λούτσας ή ΚΑΑ Λούτσας είναι ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός βαρύτητας, που ξεκινάει από την Π.Ε. 6, παραλαμβάνει το σύνολο της νότιας Αρτέμιδας, και μεγάλα τμήματα ή και το σύνολο των Π.Ε. 6, 5, 4, 3 του Δ.Δ Αρτέμιδας. Διασχίζει την περιοχή της Αρτέμιδας με διεύθυνση από νότο προς βορρά και καταλήγει στο κεντρικό αντλιοστάσιο Λούτσας ΑΛ. Ειδικότερα, στον ΚΑΑ Λούτσας συμβάλλουν οι παρακάτω βασικοί συλλεκτήρες και συστήματα τοπικών/παραλιακών αντλιοστασίων: Συλλεκτήρας ΑΛ, μέσω του οπίου αποχετεύονται οι περιοχές των Π.Ε. 1 & 2 του Δ.Δ Αρτέμιδας είτε βαρυτικά, είτε με άντληση μέσω των αντλιοστασίων ΑΛ1 και ΑΛ2. Ειδικότερα για τα ως άνω αντλιοστάσια : Το Αντλιοστάσιο ΑΛ1 με τους συλλεκτήρες ΑΛ1α και ΑΛ1δ εξυπηρετεί τα βορειοανατολικά τμήματα της Π.Ε. 1 – Αγίου Νικολάου Αρτέμιδας. Το Αντλιοστάσιο ΑΛ2 με τους συλλεκτήρες ΑΛ2α και ΑΛ2δ εξυπηρετεί τις περιοχές εξυπηρέτησης του ΑΛ1 και επιπλέον το σύνολο της Π.Ε. 1 ‐ Αγίου Νικολάου και μεγάλο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 61 μέρος της Π.Ε. 2 ‐ Αλυκής της Αρτέμιδας καθώς και τμήμα των νοτιοανατολικών περιοχών του Δ.Δ Ραφήνας μέσω των συλλεκτήρων Αγ. Νικολάου και Αρίωνος 1. Επιπλέον στον ΚΑΑ Λούτσας συμβάλλουν από νότο προς βορά βαρυτικά οι συλλεκτήρες ΒΛ8, ΒΛ7, ΒΛ6, ΒΛ5, Γαλήνης που εξυπηρετούν τις περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια του ΚΑΑΛ, ενώ με άντληση (αντλιοστάσιο ΑΛ3) εξυπηρετούνται τα ανατολικά τμήματα των Π.Ε. 3, Π.Ε. 4, Π.Ε. 6 και το Κέντρο Αρτέμιδας. Για τους επιμέρους συλλεκτήρες/συστήματα αντλιοστασίων: ‐ Στο συλλεκτήρα Γαλήνης συμβάλουν οι συλλεκτήρες βαρύτητας Αρίωνος 2, 3 και ο ΠΚΚΑΛ2. ‐ Στο συλλεκτήρα ΒΛ5 συμβάλλει ο συλλεκτήρας βαρύτητας ΠΚΚΑΛ 1, στον οποίο συμβάλλει ο συλλεκτήρας βαρύτητας Αρίωνος 4. ‐ Το αντλιοστάσιο ΑΛ3 Λούτσας με τους συλλεκτήρες ΑΛ3α και ΑΛ3δ εξυπηρετεί τμήματα των Π.Ε. 2, 3, 4, 6 και την Π.Ε. Κέντρου της Αρτέμιδας. Ειδικότερα για την περιοχή του Κέντρου Αρτέμιδας, αυτή αποχετεύεται από τον συλλεκτήρα ΑΛ3α είτε βαρυτικά, είτε με άντληση μέσω του τοπικού αντλιοστασίου ΑΛΚ. Το παραπάνω αντλιοστάσιο εξυπηρετεί το νότια τμήματα των περιοχών του Κέντρου και της Π.Ε. 6. Βασικοί Συλλεκτήρες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Καλλιτεχνούπολης, Αγίου Σπυρίδωνα – Διώνης Η περιοχή εξυπηρέτησης των συλλεκτήρων περιλαμβάνει τους οικισμούς Καλλιτεχνούπολης και Αγίου Σπυρίδωνα ‐ Διώνης . Οι κύριοι συλλεκτήρες είναι οι εξής: Ο συλλεκτήρας Καλλιτεχνούπολης, συλλέγει τα λύματα του συνόλου της Καλλιτεχνούπολης και συνδέεται με τον Συλλεκτήρα Διασταύρωσης, με τελικό αποδέκτη το Αντλιοστάσιο της Ραφήνας. Ως συλλεκτήρας εξυπηρέτησης του οικισμού Άγιος Σπυρίδωνας – Διώνης, θα χρησιμοποιηθεί ο συλλεκτήρας Πικερμίου, ο οποίος διέρχεται πλησίον των ορίων του οικισμού Διώνης. Βασικοί Συλλεκτήρες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Ντράφι – Πικερμίου Η περιοχή εξυπηρέτησης των συλλεκτήρων περιλαμβάνει τους οικισμούς Ντράφι και Πικέρμι. Οι περιοχές αυτές αποχετεύονται από τον Κύριο Συλλεκτήρα Πικερμίου (ΚΣΠ), ο οποίος ξεκινά από την περιοχή του Ντράφι και καταλήγει στον Δυτικό Αγωγό (Αγωγός Δ), νότια του Πικερμίου. Η αποχέτευση των δύο οικισμών επιτυγχάνεται μέσω της κατασκευής κατά τόπους δευτερευόντων συλλεκτήρων που καταλήγουν στον ΚΣΠ. Επιπλέον, ο ΚΣΠ παραλαμβάνει τα λύματα της περιοχής οικισμού Αγίου Σπυρίδωνα‐Διώνης, σε θέση πλησίον του οικισμού και κοντά στο νότιο όριο του οικισμού Ντράφι. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 62 Βασικοί Συλλεκτήρες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Σπάτων Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τους οικισμούς Σπάτα, Αργιθέα, Χριστούπολη και Μπούρα. Οι κύριοι συλλεκτήρες είναι οι εξής: Ο Συλλεκτήρας Σπάτων (AΠ1), συλλέγει τα λύματα του ανατολικού τμήματος των Σπάτων, που ορίζεται από τον υδροκρίτη των δύο λόφων επί των οποίων έχει κτιστεί ο οικισμός και εκβάλει στον Αγωγό Δ. Ο Συλλεκτήρας Χριστούπολης (ΑΠ3) συλλέγει τα λύματα του οικισμού Χριστούπολη και εκβάλει στον Συλλεκτήρα Γυάλου (ΑΠ2). Ο Συλλεκτήρας Μπούρα – Αργιθέας (ΑΠ4) συλλέγει τα λύματα των οικισμών Αργιθέα και Μπούρα και εκβάλει στον Συλλεκτήρα Γυαλού (ΑΠ2 – Κύριος αγωγός). 6.2.3 Αντλιοστάσια λυμάτων Ως απόρροια της γεωμορφολογίας της περιοχής μελέτης και της τελικής χωροθέτησης του ΚΕΛ, προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) κεντρικών και είκοσι (20) δευτερευόντων αντλιοστασίων. Δυνητικά θα εξεταστεί, ανάλογα με τις κατασκευαστικές δυσχαίριες του βαρυτικού δικτύου, η χρήση τοπικών αντλιοστασίων ανύψωσης. Κάθε αντλιοστάσιο θα τροφοδοτείται είτε αποκλειστικώς από δίκτυο βαρύτητας, είτε από δίκτυο βαρύτητας και καταθλιπτικό αγωγό ενός προηγούμενου αντλιοστασίου ακαθάρτων. Όλα τα αντλιοστάσια διαθέτουν υπέργειο, περιφραγμένο χώρο, για την ασφαλή εγκατάσταση του εξοπλισμού και των συναφών ηλεκτρολογικών πινάκων. Η εγκατάσταση των αντλιοστασίων θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα κατάθλιψης κάθε αντλίας σε ανεξάρτητο καταθλιπτικό αγωγό, με κατάλληλη ρύθμιση εκτός αντλιοστασίου. Επίσης, τα δύο κεντρικά αντλιοστάσια (ΑΛ και ΑΡ), θα μπορούν να καταθλίβουν σε πρόσθετο καταθλιπτικό αγωγό κατάλληλης διαμέτρου, ο οποίος θα λειτουργεί κατά την χειμερινή περίοδο. Οι δικλείδες τοποθετούνται μέσα σε ανεξάρτητο φρεάτιο (βανοστάσιο) που θα είναι απομονωμένο από τον χώρο του υγρού θαλάμου. Οι χώροι του αντλιοστασίου και του βανοστασίου, θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα διαθέτουν στην πλάκα επικάλυψης θυρίδες για την ανέλκυση – καθέλκυση των αντλιών και των δικλείδων, καθώς και ανθρωποθυρίδες. Ο υγρός θάλαμος του αντλιοστασίου θα είναι διθάλαμος (με θαλάμους που επικοινωνούν με θυρόφραγμα), ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός της δεξαμενής χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 63 Το κάθε αντλιοστάσιο θα διαθέτει αξιόπιστο σύστημα προ‐συγκράτησης φερτών, με ανεξάρτητο φρεάτιο εισόδου όπου τα εισερχόμενα λύματα υφίστανται εσχαρισμό για απομάκρυνση των φερτών. Για την αντιπληγματική προστασία των αντλιοστασίων και σε περίπτωση που απαιτηθεί θα προβλεφθεί η εγκατάσταση αντιπληγματικών δικλείδων κατάλληλων για λύματα, που θα εγκατασταθούν εντός του θαλάμου δικλείδων με κατάλληλη συνδεσμολογία. Σε περίπτωση βλάβης, προβλέπεται διάταξη εκκένωσης των καταθλιπτικών αγωγών. Μέτρα προστασίας ‐Εφεδρείες Τα αντλιοστάσια διαθέτουν τις ακόλουθες εφεδρείες και διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν την, σε κάθε περίπτωση, αδιάλειπτη λειτουργία χωρίς οχλήσεις:  Αυτοματοποιημένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος προβλέπεται στο σύνολο των αντλιοστασίων για την περίπτωση διακοπής ή πτώσης της τάσης του δικτύου.  Εφεδρικός εξοπλισμός (μία επιπλέον αντλία) εγκαθίσταται στο σύνολο των αντλιοστασίων για την περίπτωση βλάβης.  Αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης και ρύθμισης της λειτουργίας των αντλιών.  Συστήματα απόσμησης για την αντιμετώπιση των εκλυόμενων οσμών.  Ηχομονωτικοί κλωβοί του ηχογενούς εξοπλισμούς (π.χ. ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) για την αντιμετώπιση του θορύβου στο σύνολο των αντλιοστασίων.  Πρόσθετο όγκο ασφαλείας εντός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου ή εξωτερικά για τη συγκράτηση υπερχειλίσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αστοχίας όλων των παραπάνω διατάξεων ασφαλείας. 6.2.4 Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Η επεξεργασία των λυμάτων στο Κ.Ε.Λ. Δήμων Ραφήνας Πικερμίου και Σπατών Αρτέμιδος πραγματοποιείται επί τη βάση ενός σύγχρονου πλαισίου βιώσιμης διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και στοχεύει στην ικανοποίηση των πλέον αυστηρών απαιτήσεων επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για σκοπούς απεριόριστης άρδευσης και αστικής‐περιαστικής χρήσης, όπως αυτές έχουν τεθεί από το σχύον θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 145116/2011 και Υ.Α. οικ. 191002/2013). Για τον σκοπό αυτό επιλέγεται η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών βιολογικής επεξεργασίας. Συνοπτικά οι βασικές αρχές σχεδιασμού του Κ.Ε.Λ. περιλαμβάνουν:  Εφαρμογή προχωρημένης επεξεργασίας σε Βιολογικούς Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR), με βιολογική απομάκρυνση οργανικού φορτίουκαι αζώτου και χημική απομάκρυνση φωσφόρου, ακολουθούμενη από απολύμανση με σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και πρόσθετη χλωρίωση. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 64  Πλήρη σταθεροποίηση και αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύος (πρωτοβάθμιας και βιολογικής περίσσειας ιλύος) και προχωρημένη επεξεργασία σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα για την ολοκληρωμένη διαχείρισή της.  Αποφυγή διάθεσης ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων στο θαλάσσιο αποδέκτη με την πρόβλεψη δεξαμενής έκτακτων συνθηκών. Αναλυτικά το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες: Έργα εισόδου – προεπεξεργασίας Τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου του ΚΕΛ μέσω των δύο Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών της Ραφήνας –Λούτσας και των Βορείων Μεσογείων και αφού διέρθουν από διάταξη χονδροεσχάρωσης αποτελούμενη από μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες, οδηγούνται με άντληση στα έργα προεπεξεργασίας. Από το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης τα λύματα εισέρχονται στο σύστημα αρχικής λεπτοεσχάρωσης, όπου γίνεται απομάκρυνση χονδρόκοκκων στερεών σε μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες. Ανάντη και κατάντη των εσχαρών τοποθετούνται ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα για την απομόνωση των εσχαρών, σε περίπτωση επισκευών και συντηρήσεως. Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα απορρίπτονται σε μεταφορική ταινία και οδηγούνται σε πρέσσα εσχαρισμάτων απ’ όπου αποθηκεύονται σε κάδους συλλογής. Μετά την εσχάρωση τα λύματα οδηγούνται σε δύο διώρυγες μέτρησης παροχής τύπου Parshall Flume και στη συνέχεια εισέρχονται σε διπλό δίδυμο αεριζόμενο εξαμμωτή‐λιποσυλλέκτη στον οποίο καθιζάνει η άμμος, ενώ τα επιπλέοντα και τα λίπη συλλέγονται σε πλευρικές ζώνες ηρεμίας. Η άμμος που συλλέγεται στις αύλακες των πυθμένων θα απομακρύνεται με υποβρύχιες αντλίες, προς διάταξη διαχωρισμού και πλύσης της άμμου. Η άμμος θα οδηγείται σε κάδους συλλογής, ενώ τα στραγγίδια θα επιστρέφουν στην είσοδο της εγκατάστασης. Στην επιφάνεια της ζώνης ηρεμίας συγκεντρώνονται τα επιπλέοντα λίπη, τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται με επιφανειακούς σαρωτές που βρίσκονται αναρτημένοι σε παλινδρομική γέφυρα προς το φρεάτιο συλλογής λιπών. Από το φρεάτιο συλλογής τα λίπη οδηγούνται με άντληση προς τη μονάδα αναερόβιας χώνευσης, καθώς αυτά αποτελούν ιδεατά υποστρώματα για την αναερόβια χώνευση λόγω της υψηλής βιοδιασπασιμότητάς τους. Εναλλακτικά θα οδηγούνται σε ξεχωριστή μονάδα υδρόλυσης για περαιτέρω επεξεργασία. Ανάντη των εξαμμωτών υπάρχουν ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα απομόνωσης ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση του κάθε γραμμής εξαμμωτή για συντήρηση ή καθαρισμό. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των μεμβρανών στη βιολογική βαθμίδα θα κατασκευαστεί μονάδα λεπτοεσχάρωσης με κόσκινα τύπου τυμπάνου κατάλληλης διατομής και με διάκενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προμηθευτή μεμβρανών. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η διαφυγή λεπτόκοκκων στερεών και τριχών που θα μπορούσαν να φράξουν τις μεμβράνες και να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 65 της βιολογικής βαθμίδας. Το κόσκινο θα καθαρίζεται αυτόματα με τη βοήθεια ειδικής βούρτσας ενώ θα προβλέπεται υποχρεωτικά σύστημα πλύσης με νερό από το δίκτυο πόσιμου ή βιομηχανικού νερού, τα δε εσχαρίσματα θα μεταφέρονται, σε παράπλευρα δοχεία συλλογής εσχαρισμάτων. Τα έργα εισόδου και προεπεξεργασίας (φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο ανύψωσης, εσχάρωση, εξάμμωση‐απολίπανση, μέτρηση παροχής λεπτοεσχαρισμός) θα βρίσκονται σε κτίριο από το οποίο θα γίνεται απαγωγή του αέρα και απόσμησή του σε κατάλληλο σύστημα απόσμησης. Δεξαμενή έκτακτων συνθηκών Για την αποφυγή διάθεσης ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής έκτακτης ανάγκης στην είσοδο του Κ.Ε.Λ, ωφέλιμου όγκου περί τα 15.000 m3, η οποία θα δέχεται τα ανεπεξέργαστα λύματα μετά το αντλιοστάσιο εισόδου ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα σε περίπτωση αστοχίας της λειτουργίας του ΚΕΛ. Η χωτηρικότητα της δεξαμενής έκτακτων συνθηκών, δύναται να αποθηκεύσει τη μέση ημερήσια παροχή για περίπου 11 hr, το θέρος της Α φάσης (2040) και περίπου 8 hr, το θέρος της Β φάσης (2060). Η δεξαμενή θα είναι κλειστή και θα διαθέτει σύστημα ανάδευσης και αερισμού και θα έχει την ικανότητα αποθήκευσης της εισερχόμενης παροχής όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα λύματα από τη δεξαμενή θα επιστρέφουν για επεξεργασία μέσω αντλιοστασίου ανάντη της μονάδας προεπεξεργασίας. Επισημαίνεται ότι η δεξαμενή αναμένεται να λειτουργεί σε έκτακτες συνθήκες και αποτελεί μία ακόμη διάταξη ασφαλείας για να μηδενιστεί ουσιαστικά η πιθανότητα εκροών εκτός προδιαγραφών. Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης Μετά την προεπεξεργασία τα λύματα θα οδηγούνται σε φρεάτιο μερισμού, μέσω του οποι ου ισοκατανε μονται σε τρεις (κατα την Α΄ Φα ση) και τε σσερις (κατα τη Β΄ Φάση) Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης κυκλικής κάτοψης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η πρόβλεψη ορθογωνικών δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης. Για μεγαλύτερη ευελιξία προβλέπεται η δυνατότητα παράκαμψης μέρους ή και του συνόλου της παροχής των πρωτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων και απευθείας διοχέτευσής τους στους βιολογικούς αντιδραστήρες. Τα πρωτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα υπερχειλίζουν περιμετρικά μέσω οδοντωτού υπερχειλιστή και οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου κάθε δεξαμενής. Στη συνέχεια τα λύματα θα oδηγούνται σε κοινό φρεάτιο συλλογής και στη συνέχεια σε φρεάτιο ανάντη των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR). Η ιλύς που θα καθιζάνει σε κάθε ΔΠΚ θα οδηγείται με τη βοήθεια των ξέστρων σε κεντρικές χοάνες από όπου θα αντλείται προς τους παχυντές βαρύτητας. Τα επιπλέοντα λίπη θα συλλέγονται με τη βοήθεια επιφανειακού ξέστρου και θα οδηγούνται σε φρεάτιο από όπου θα απομακρύνονται. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 66 Για την αποφυγή έκλυσης οσμών οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης θα είναι καλυμμένες και ο αέρας θα απάγεται σε σύστημα απόσμησης. Βιολογικοί Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR) Τα πρωτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται με βαρύτητα στη μονάδα προχωρημένης επεξεργασίας τύπου βιοαντιδραστήρων μεμβρανών. Τα λύματα θα ισοκατανέμονται και θα τροφοδοτούν συνολικά σε τρεις παράλληλες γραμμές επεξεργασίας με χρονικό ορίζοντα το έτος 2040, ενώ για χρονικό ορίζοντα το έτος 2060 θα κατασκευασθεί μία πρόσθετη, όμοια γραμμή. Οι Βιολογικοί Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR) αποτελούνται από διαμερισματοποιημένη ανοξική ζώνη απονιτροποίησης, διαμερισματοποιημένη ζώνη αερισμού εντός της οποίας πραγματοποιείται η απομάκρυνση του οργανικού άνθρακα ενώ τμήμα της κάθε γραμμής διαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί είτε σαν αερόβιος είτε σαν ανοξικός όγκος (επαμφοτερίζοντα διαμερίσματα) προκειμένου να μπορούν να καλύπτονται οι εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης σε αερόβιο και ανοξικό όγκο. Οι συστοιχίες των μεμβρανών εγκαθίστανται σε αυτόνομες δεξαμενές ενώ είναι δυνατή η εναλλακτική εγκατάσταση των συστοιχιών μεμβρανών εντός της δεξαμενής αερισμού. Δεξαμενές απονιτροποίησης Η ανοξική ζώνη κάθε γραμμής επεξεργασίας διαμερισματοποιείται σε επιμέρους διαμερίσματα, εντός των οποίων εγκαθίστανται υποβρύχιοι αναδευτήρες, οριζοντίου άξονα χαμηλών στροφών για την ανάμιξη του ανάμικτου υγρού. Επαμφοτερίζουσες δεξαμενές Σε κάθε γραμμή επεξεργασίας διαμορφώνεται επαμφοτερίζουσα ζώνη με δυνατότητα λειτουργίας υπό αερόβιες ή εναλλακτικά υπό ανοξικές συνθήκες ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της εγκατάστασης. Εντός των επαμφοτερίζοντων διαμερισμάτων εγκαθίστανται διαχυτές, τύπου λεπτής φυσαλίδας, για τον αερισμό του ανάμικτου υγρού ενώ εγκαθίσταται και κατάλληλο σύστημα ανάδευσης για τη λειτουργία υπό ανοξικές συνθήκες. Δεξαμενή αερισμού Η αερόβια ζώνη έκαστης γραμμής διαθέτει σύστημα αερισμού με διαχυτές λεπτής φυσαλίδας για τον αερισμό του ανάμικτου υγρού. Δεξαμενή μεμβρανών Από την έξοδο των βιολογικών αντιδραστήρων, το ανάμικτο υγρό οδηγείται στις δεξαμενές εγκατάστασης των μεμβρανών (δεξαμενές διήθησης), κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τροφοδοσία των δεξαμενών μεμβρανών πραγματοποιείται μέσω υποβρύχιων αντλιών ενώ η ανακυκλοφορία της ιλύος και των νιτρικών γίνεται βαρυτικά. Η ιλύς από τις δεξαμενές των μεμβρανών ανακυκλοφορεί στους βιολογικούς αντιδραστήρες, έτσι ώστε να διατηρείται ικανοποιητική συγκέντρωση αναμίκτου υγρού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 67 και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται ανακυκλοφορία νιτρικών μέσω κοινού ρεύματος ανακυκλοφορίας. Για την απομάκρυνση του διαλυμένου οξυγόνου πριν την είσοδο της ανακυκλοφορίας στην ανοξική ζώνη προβλέπεται κατάλληλη δεξαμενή αποξυγόνωσης, εντός της οποίας εγκαθίσταται κατάλληλο σύστημα ανάδευσης. Η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος προς τη δεξαμενή αποθήκευσης πραγματοποιείται μέσω αντλιών. Από άποψη δομής του συστήματος βιομεμβρανών, η τροφοδοσία των δεξαμενών διήθησης μπορεί να γίνει είτε με βαρύτητα ή μέσω αντλιοστασίου. Αντίστοιχα η έξοδος των διαυγασμένων δύναται να γίνει είτε με αντλίες διαυγασμένων ή με βαρύτητα. Από άποψης κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των μεμβρανών αυτές μπορούν να είναι είτε σύστημα μεμβρανών επίπεδων πλακών ή σύστημα μεμβρανών κοίλων ινών. Ανάλογα με τον τρόπο τροφοδότησης των δεξαμενών διήθησης (με αντλίες ή βαρύτητα), η ανακυκλοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την βαρύτητα ή μέσω αντλιών. Στη περίπτωση κοινού αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος και νιτρικών, το αντλιοστάσιο σχεδιάζεται με την δυσμενέστερη παροχή (παροχή ανακυκλοφορίας νιτρικών και ανακυκλοφορίας ιλύος). Για τον καθαρισμό των μεμβρανών και την αποκόλληση των προσκολλημένων σε αυτές ευμεγεθών στερεών που μπορεί να προκαλέσουν φράξιμο στους πόρους τους, εμφυσάται αέρας στη δεξαμενή μεμβρανών, ενώ προβλέπεται και σύστημα χημικού καθαρισμού. Για την κάλυψη των αναγκών σε αέρα, τόσο για την τέλεση των βιολογικών διεργασιών όσο και για τον καθαρισμό των μεμβρανών, εγκαθίστανται σε κατάλληλα ηχομονωμένο κτίριο φυσητήρες κατάλληλης δυναμικότητας, εφοδιασμένοι με ρυθμιστή συχνότητας (inverter) για τη ρύθμιση της λειτουργίας τους, ανάλογα με τη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο ανάμικτο υγρό. Χημική απομάκρυνση φωσφόρου Βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της ειδικής μελέτης «Μαθηματικής Προσομοίωσης της Υδροδυναμικής Δίαιτας και Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου (Ανδρεαδάκης 1998), ελάχιστη απαίτηση για την μείωση των συγκεντρώσεων χλωροφύλλης και την αύξηση της διαφάνειας των υδάτων αποτελεί η απομάκρυνση αζώτου αφού αυτό αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα ευτροφισμού. Ωστόσο, παρ’ όλο που η πρόσθετη απομάκρυνση φωσφόρου δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις της συγκέντρωσης χλωροφύλλης και της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή πρόσθετη δαπάνη επιλέγεται, η μερική απομάκρυνση σε πρώτη φάση μέχρι συγκέντρωσης 4 mg/l με χημικά μέσα ενώ, σε περίπτωση μελλοντικού καθορισμού του αποδέκτη ως ευαίσθητου δίδεται η δυνατότητα περαιτέρω απομάκρυνσης μέχρι συγκέντρωσης 1 mg/l. Δεδομένου ότι η άρδευση με ανακτημένο νερό το οποίο περιέχει φώσφορο αυξάνει σταδιακά τα επίπεδα φωσφόρου στο έδαφος μειώνοντας την ανάγκη για μελλοντική συμπληρωματική λίπανση, ενώ επιπλέον η περίσσεια φωσφόρου δεν αποτελεί, κατά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 68 κανόνα, πρόβλημα στη γεωργία, είναι δυνατή η παράκαμψη της μονάδας απομάκρυνσης φωσφόρου κατά την αρδευτική περίοδο. Η απομάκρυνση του φωσφόρου μέχρι συγκέντρωσης 4mg/l στην παρούσα φάση με δυνατότητα μελλοντικής επίτευξης της συγκέντρωσης του 1mg/l στην έξοδο της εγκατάστασης πραγματοποιείται μέσω χημικής επεξεργασίας. Θα χρησιμοποιηθεί υγρό διάλυμα θειικού αργιλίου. Η προσθήκη του διαλύματος θα γίνεται στο κανάλι τροφοδοσίας των βιολογικών αντιδραστήρων. Το σύστημα προσθήκης και αποθήκευσης του θειικού αργιλίου και των χημικών για τον καθαρισμό των μεμβρανών εγκαθίσταται εντός κτιρίου. Απολύμανση επεξεργασμένων εκροών Η απολύμανση των επεξεργασμένων εκροών πραγματοποιείται σε σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας, σύμφωνα με τα τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ για τη διατήρηση υπολειμματικού χλωρίου θα προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα προσθήκης χλωρίου. Μετά την επεξεργασία στους Βιολογικoύς Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR) τα λύματα θα οδηγούνται στις διώρυγες απολύμανσης. Η διάταξη της απολύμανσης θα αποτελείται από τα κάτωθι μέρη:  Λάμπες UV.  Σύστημα διατήρησης σταθερής στάθμης: Κάθε διώρυγα θα διαθέτει ρυθμιζόμενο υπερχειλιστή ώστε η στάθμη του υγρού να διατηρείται σταθερή ανεξάρτητη της παροχής των λυμάτων.  Σύστημα ελέγχου. Η εγκατάσταση θα διαθέτει σύστημα ελέγχου και ρύθμισης των λαμπτήρων που θα είναι κάθε στιγμή σε λειτουργία ανάλογα με τη μετρούμενη παροχή των λυμάτων. Για την διατήρηση υπολειμματικού χλωρίου κατά τη διάθεση των λυμάτων, θα εγκατασταθεί σύστημα απολύμανσης με χλωρίωση. Η προσθήκη του χλωρίου θα γίνεται in‐line στον αγωγό εξόδου. Το κτίριο χημικών θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να στεγάζεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την χλωρίωση των λυμάτων. Δεξαμενή εξισορρόπησης επεξεργασμένων εκροών Θα κατασκευασθεί μία δεξαμενή αποθήκευσης των επεξεργασμένων εκροών, η οποία θα εξασφαλίζει την πλήρη εξισορρόπηση των ωριαίων μεταβολών της μέγιστης ημερήσιας παροχής. Τμήμα της δεξαμενής θα διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να χρησιμοποιείται για την απόληψη βιομηχανικού νερού και νερού πυρόσβεσης. Για την απομάκρυνση των λυμάτων από την εγκατάσταση και τροφοδοσίας του αγωγού διάθεσης, κατασκευάζεται αντλιοστάσιο εξόδου. Γραμμή επεξεργασίας ιλύος Η γραμμή επεξεργασίας της ιλύος περιλαμβάνει βαρυτική πάχυνση της πρωτοβάθμιας ιλύος, στη συνέχεια αναερόβια χώνευση, αποθήκευση και μηχανική μεταπάχυνση. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 69 Αντίστοιχα για την περίσσεια ιλύ προβλέπεται αποθήκευση και εν συνεχεία μηχανική πάχυνση. Το μίγμα της πρωτοβάθμια χωνεμένης ιλύος και της περίσσειας ιλύος μετά τη πάχυνση οδηγείται προς κοινή μονάδα αφυδάτωσης. Πάχυνση πρωτοβάθμιας ιλύος Η τροφοδοσία των παχυντών με πρωτοβάθμια ιλύ θα γίνεται μέσω αντλιοστασίου. H πάχυνση της πρωτοβάθμιας ιλύος θα γίνεται σε δύο (για την Α΄ Φάση) και μελλοντικά τρεις παχυντές βαρύτητας. Για την αποφυγή έκλυσης οσμών οι δεξαμενές πάχυνσης θα είναι καλυμμένες και ο αέρας θα απάγεται σε σύστημα απόσμησης. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδας χώνευσης πρωτοβάθμιας ιλύος Η παχυμένη πρωτοβάθμια ιλύς θα προσάγεται μέσω αντλιών θετικής εκτόπισης στις δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης. Αναερόβια χώνευση ιλύος Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης απαιτείται η κατασκευή 3 συνολικά αναερο βιων χωνευτω ν (2 για την Α΄ Φα ση και α λλος ε νας για τη Β΄ Φάση) σταθερής οροφής οι οποίοι θα επιτυγχάνουν σταθεροποίηση της ιλύος με αναερόβια μεσοφιλική χώνευση σε θερμοκρασία λειτουργίας 35C. Οι δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης θα διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ανάμιξης και θέρμανσης το οποίο θα εξασφαλίζει πλήρη και αποτελεσματική ανάμιξη της ιλύος των χωνευτών έτσι ώστε: ‐ να αποφεύγονται καθιζήσεις άμμου και άλλων στερεών ‐ να μην δημιουργείται κρούστα και αφρός ‐ να διανέμεται ομοιόμορφα σε όλο τον χωνευτή η εισερχόμενη ιλύς και να μην προκαλείται βραχυκύκλωμα της ροής ‐ να μην αναπτύσσονται διατμητικές τάσεις στα σωματίδια της ιλύος Προκειμένου να ελαττωθούν οι απώλειες θερμότητας, η επιφάνεια του χωνευτή που βρίσκεται εκτεθειμένη στην ατμόσφαιρα θα διαθέτει κατάλληλη μόνωση και εξωτερική προστασία. Όσον αφορά στη θέρμανση της ιλύος, η απαιτούμενη θερμική ενέργεια θα καλύπτεται από την μονάδα συμπαραγωγής, την καύση του παραγόμενου βιοαερίου ή εναλλακτικά πετρελαίου DIESEL σε δύο καυστήρες προοδευτικής λειτουργίας (ο ένας εφεδρικός). Για τη συμπίεση του χρησιμοποιούμενου για την ανάμιξη της ιλύος βιοαερίου εγκαθίστανται συμπιεστές θετικής εκτόπισης, αερόψυκτοι, με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. Για τη ρύθμιση του pH των χωνευτών, στην περίπτωση που απαιτηθεί, προβλέπεται μονάδα προετοιμασίας, γαλακτώματος οξειδίου του ασβεστίου, η οποία βρίσκεται στο κτίριο εξυπηρέτησης των χωνευτών. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 70 Μονάδα συμπαραγωγής Το παραγόμενο βιοαέριο από την μονάδα χώνευσης θα μπορεί να αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε μονάδα συμπαραγωγής ενδεικτικής ισχύος της τάξης των 530kW (e). Για την ελαχιστοποίηση των συγκεντρώσεων του Η2S το βιοαέριο θα διέρχεται από κατάλληλη διάταξη καθαρισμού. Εναλλακτικά το βιοαέριο θα μπορεί να αξιοποιείται αποκλειστικά για την θέρμανση, τόσο της ιλύος των χωνευτών όσο και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. (Κτίριο Διοίκησης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Σε κάθε περίπτωση πρώτη προτεραιότητα στην αξιοποίηση του βιοαερίου δίδεται στην θέρμανση της ιλύος των χωνευτών και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που επαρκεί η παραγόμενη ποσότητα, το βιοαέριο διοχετεύεται στη μονάδα συμπαραγωγής, ενώ μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα οδηγείται η πλεονάζουσα ποσότητα στον πυρσό καύσης. Αεριοφυλάκιο και πυρσοί καύσης Το βιοαέριο που παράγεται από την μονάδα αναερόβιας χώνευσης της ιλύος θα αποθηκεύεται σε αεριοφυλάκιο απ’ όπου στη συνέχεια θα τροφοδοτείται στη μονάδα συμπαραγωγής ή εναλλακτικά οδηγείται προς καύση σε πυρσούς. Αποθήκευση περίσσειας ιλύος Η περίσσεια παραγόμενης ιλύος από το αντλιοστάσιο πριν την πάχυνση, θα αποθηκεύεται σε κατάλληλη δεξαμενή. Για την ανάμιξη και τον αερισμό της δεξαμενής θα χρησιμοποιηθεί σύστημα φυσητήρων‐διαχυτών που θα διασφαλίζει αερόβιες συνθήκες κατά τη διάρκεια αποθήκευσης της ιλύος. Οι φυσητήρες θα τοποθετηθούν σε ανεξάρτητο στεγασμένο χώρο ο οποίος θα είναι κατάλληλα ηχομονωμένος. Για την αποφυγή έκλυσης οσμών η δεξαμενή περίσσειας ιλύος θα είναι καλυμμένη και ο αέρας θα απάγεται σε σύστημα απόσμησης. Η περίσσεια ιλύς από τη δεξαμενή αποθήκευσης τροφοδοτείται μέσω αντλιών θετικής εκτόπισης στη μονάδα μηχανικής πάχυνσης. Οι αντλίες εγκαθίστανται εντός του κτιρίου μηχανικής πάχυνσης. Αποθήκευση πρωτοβάθμιας χωνεμένης ιλύος Για την εξασφάλιση της δυνατότητας αποθήκευσης της χωνευμένης ιλύος κατά τη διάρκεια αργίας του συστήματος μηχανικής πάχυνσης προβλέπεται η αποθήκευσή της σε αντίστοιχη δεξαμενή. Για την ανάμιξη και τον αερισμό της δεξαμενής θα χρησιμοποιηθεί σύστημα φυσητήρων‐διαχυτών που θα διασφαλίζει αερόβιες συνθήκες κατά τη διάρκεια αποθήκευσης της ιλύος. Οι φυσητήρες θα τοποθετηθούν σε ανεξάρτητο στεγασμένο χώρο ο οποίος θα είναι κατάλληλα ηχομονωμένος. Για την αποφυγή έκλυσης οσμών η δεξαμενή θα είναι καλυμμένη και ο αέρας θα απάγεται σε σύστημα απόσμησης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 71 Η χωνεμένη ιλύς από τη δεξαμενή αποθήκευσης τροφοδοτείται μέσω αντλιών θετικής εκτόπισης στη μονάδα μηχανικής μεταπάχυνσης. Οι αντλίες εγκαθίστανται εντός του κτιρίου μηχανικής πάχυνσης. Μηχανική πάχυνσης περίσσειας – χωνεμένης πρωτοβάθμιας ιλύος Η πάχυνση της περίσσειας ιλύος καθώς και η μεταπάχυνση της χωνεμένης πρωτοβάθμιας ιλύος θα πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα σε κατάλληλα συστήματα (π.χ. περιστρεφόμενα τύμπανα ή εναλλακτικά φυγοκεντρητές/τράπεζες πάχυνσης). Η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας πάχυνσης 50ώρες εβδομαδιαίως. Η μεταπάχυνση της χωνεμένης πρωτοβάθμιας ιλύος πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα σε κατάλληλα συστήματα, με αντίστοιχες ώρες λειτουργίας Στο κτίριο προβλέπεται χώρος για την μελλοντική εγκατάσταση επιπλέον συστημάτων για τις ανα γκες της Β΄ Φάσης των έργων. Εντός του κτιρίου διαμορφώνεται δεξαμενή αποθήκευσης στην οποία καταλήγει η μεταπαχυμένη πρωτοβάθμια και παχυμένη περίσσεια ιλύς. Για την ανάδευση της παχυμένης ιλύος θα εγκατασταθούν υποβρύχιοι αναδευτήρες οριζοντίου άξονα. Τα στραγγίδια της μονάδας οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων. Το κτίριο μηχανικής πάχυνσης είναι συνδεδεμένο με σύστημα απόσμησης. Μηχανική αφυδάτωση ιλύος Η μονάδα αφυδάτωσης στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, με στεγασμένο χώρο εκτός κτιρίου για την προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος. Το κτίριο θα στεγάζει επίσης το σύστημα δοσιμέτρησης του πολυηλεκτρολύτη με τα απαιτούμενα χημικά, καθώς και τις αντλίες προσαγωγής της παχυμένης ιλύος. Η αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με μηχανικά μέσα σε κατάλληλα συστήματα (ταινιοφιλτρόπρεσσες/ φυγοκεντρητές/ κοχλιόπρεσσες). Η δυναμικότητα των συστημάτων θα επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας αφυδάτωσης 50ώρες. Συνοπτικά η μονάδα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό : ‐ Αντλίες τροφοδοσίας ‐ Σύστημα μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος ‐ Σύστημα προετοιμασίας και ωρίμανσης πολυηλεκτρολύτη ‐ Σύστημα δοσιμέτρησης πολυηλεκτρολύτη ‐ Σύστημα μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος ‐ Δίκτυο απομάκρυνσης στραγγιδίων Μετά την αφυδάτωση, η ιλύς οδηγείται μέσω μεταφορικών ταινιών σε κλειστό, στεγασμένο χώρο από όπου απομακρύνεται με ειδικού τύπου όχημα. Τα στραγγίδια από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 72 τη διαδικασία της αφυδάτωσης, καθώς και τα νερά από τις πλύσεις οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων. Παρακαμπτήριες Διατάξεις Προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες παρακαπτήριες διατάξεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Κ.Ε.Λ.. Επισημαίνεται ότι τα λύματα μέσω των γενικών παρακάμψεων οδηγούνται στη δεξαμενή έκτακτων συνθηκών και όχι στο φρεάτιο εξόδου του Κ.Ε.Λ., εξασφαλίζοντας την σε κάθε περίπτωση αποφυγή απόρριψης ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω παρακαμπτήριες διατάξεις:  Γενική παράκαμψη της εγκατάστασης από το φρεάτιο εξόδου της μονάδας προεπεξεργασίας (εσχάρωσης και εξάμμωσης) προς τη δεξαμενή έκτακτων συνθηκών.  Παράκαμψη της εγκατάστασης από το φρεάτιο εξόδου της μονάδας λεπτοεσχάρωσης προς τη δεξαμενή εκτακτων συνθηκών.  Παράκαμψη των Δεξαμενών Πρωτοβάθμιας Καθίζησης προς το φρεάτιο διανομής των Βιολογικών αντιδραστήρων.  Παράκαμψη της βιολογικής επεξεργασίας από το φρεάτιο εξόδου των Δεξαμενών Πρωτοβάθμιας Καθίζησης προς τη δεξαμενή έκτακτων συνθηκών.  Παράκαμψη της μονάδας απολύμανσης προς τη δεξαμενή έκτακτων συνθηκών. Τα λύματα από τη δεξαμενή έκτακτων συνθηκών τροφοδοτούνται σε κάθε περίπτωση μέσω αντλιοστασίου ανάντη της μονάδας εσχάρωσης. Η επιλογή αυτή πραγματοποιείται για λόγους λειτουργικούς, καθώς η εναλλακτική τροφοδοσία κατά περίπτωση ανάντη της μονάδας από την οποία πραγματοποιήθηκε η παράκαμψη αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα της λειτουργίας χωρίς σημαντικά οφέλη. Το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος συμπληρώνεται από τις ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις: Διοίκησης, προεπεξεργασίας, χημικών, μηχανικής πάχυνσης, αφυδάτωσης, εξυπηρέτησης συστήματος μεμβρανών, φυσητήρων, υποσταθμού, μηχανοστασίου‐συνεργείου και εξυπηρέτησης χωνευτών. Τέλος η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω βοηθητικά έργα υποδομών όπως:  εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας.  δίκτυα ύδρευσης ‐ πυρόσβεσης, βιομηχανικού νερού.  δίκτυο εσωτερικών ομβρίων  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ‐ αυτοματισμού Παράλληλα για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης προβλέπονται κατάλληλα όργανα που θα επιτρέπουν την σε υψηλό βαθμό αυτοματοποιημένη λειτουργία του Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 73 συστήματος. Επισημαίνεται ότι στο σύστημα αυτοματισμού του Κ.Ε.Λ. θα περιλαμβάνεται και ο τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός του συνόλου των αντλιοστασίων προσαγωγής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον εξοπλισμό δειγματοληψιών και αναλύσεων. Κατ’ ελάχιστο απαιτούνται αυτόματοι δειγματολήπτες στην είσοδο της εγκατάστασης, στην έξοδο της πρωτοβάθμιας καθίζησης και στην έξοδο από την εγκατάσταση. 6.2.5 Έργα διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης Σε ό,τι αφορά στα έργα διάθεσης των επεξεργασμένωνεκροών του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος, η επεξεργασμένη εκροή από την δεξαμενή εξισορρόπησης θα οδηγείται με άντληση μέσω καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος διέρχεται από τη Σήραγγα Αρτέμιδας‐ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος της Ανατολικής περιοχής (Ραφήνα και Αρτέμιδα) προς φρεάτιο το οποίο χωροθετείται στην έξοδο της Σήραγγας. Από το φρεάτιο τροφοδοτείται η ανοικτή δεξαμενή αναρρόφησης του Αντλιοστασίου Άρδευσης μέσω του οποίου τροφοδοτείται το αρδευτικό δίκτυο το οποίο πρόκειται να τροφοδοτεί εκτάσεις καλλιεργειών της τάξης των 6.900 στρεμμάτων για την Α΄ Φα ση του ε ργου, συ μφωνα με τα οριζο μενα στη Μελε τη Σχεδιασμου και Εφαρμογής του συστήματος άρδευσης (Παράρτημα ΙΙΙ της ΜΠΕ). Η πλεονάζουσα παροχή υπερχειλίζει σε φρεάτιο φόρτισης από το οποίο εκκινεί το χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης ο οποίος καταλήγει στο φρεάτιο δικλείδων στο ακρωτήριο Βελάνι από όπου εκκινεί ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης. Η εκβολή του υποθαλάσσιου αγωγού πραγματοποιείται σε απόσταση περίπου 2.200 m την ισοβαθή των 50 m μέσω διαχυτήρα μήκους 336 m. Η διάθεση των επεξεργασμένων εκροών μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού περιορίζεται στη διάρκεια της μη αρδευτικής περιόδου. Ωστόσο, η αξιοποίηση του ανακτημένου νερού για αστική και περιαστική χρήση θα πραγματοποιείται όλο το χρόνο μέσω των δύο διακλαδώσεων του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης προς τα Α/Σ λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας. Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού κατά τη διάρκεια του χειμώνα για αστική‐περιαστική χρήση απαιτείται η πρόσθετη απολύμανση των υδάτων ώστε να επιτευχθούν τα όρια του Πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011. Για τον λόγο αυτό τη χειμερινή περίοδο και μόνο έχει προβλεφθεί να λειτουργούν διατάξεις απολύμανσης με κλειστό σύστημα UV στα φρεάτια κεφαλής των αγωγών περιαστικής χρήσης αμέσως κατάντη των δύο διακλαδώσεων του αγωγού διάθεσης. Η μετάβαση της λειτουργίας του Κ.Ε.Λ. από τη χειμερινή στη θερινή περίοδο περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: Α) Ρύθμιση της λειτουργίας της μονάδας UV (μέσω της ρύθμισης της έντασης των λαμπτήρων ή/και την θέση σε λειτουργία πρόσθετων λαμπτήρων) ώστε η τελική συγκέντρωση μικροβιακού φορτίου να πληρή τις απαιτήσεις του Πίνακα 3 του Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 74 Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 11456/2011. Επιπλέον συνεχίζεται η προσθήκη χλωρίου για την εξασφάλιση της υπολειμματικής δράσης του χλωρίου. Β) Έλεγχος της ποιότητας της εκροής προς προσδιορισμό του επιπέδου του μικροβιακού φορτίου στο φρεάτιο εξόδου του Κ.Ε.Λ. Γ) Εφόσον από τους ελέγχους πιστοποιηθεί η καταλληλότητα της ποιότητας της εκροής τίθεται σε λειτουργία το αντλιοστάσιο άρδευσης. Δ) Διενεργείται στη συνέχεια έλεγχος της ποιότητας της εκροής στο φρεάτιο φόρτισης του αρδευτικού δικτύου, σε αντιστοιχία με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο φρεάτιο εξόδου του Κ.Ε.Λ Ε) Παύση λειτουργίας των διατάξεων απολύμανσης στα φρεάτια κεφαλής των αγωγών περιαστικής χρήσης καθώς η κεντρική απολύμανση στο ΚΕΛ (σύστημα UV και πρόσθετη χλωρίωση) εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητας εκροής στο σύνολο του ανακτημένου νερού. 6.3 Αναλυτική περιγραφή βοηθητικών και υποστηρικτικών/ συνοδών εγκαταστάσεων και έργων του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος 6.3.1 Αποχέτευση ομβρίων Η αποχέτευση των ομβρίων γίνεται με δίκτυο ομβρίων αποτελούμενο από φρεάτια υδροσυλλογών, φρεάτια συμβολής και αλλαγής κατεύθυνσης και τσιμεντοσωλήνες. Τα όμβρια μέσω επιφανειακής απορροής καταλήγουν στις υδροσυλλογές όπου οδηγούνται στα χαμηλότερα διαμορφωμένα υψόμετρα του γηπέδου και στη συνέχεια μέσω αγωγών ή οχετών στον τελικό φυσικό αποδέκτη, το ρέμα Ραφήνας. Οι αγωγοί των ομβρίων θα είναι από φυγοκεντρικούς τσιμεντοσωλήνες με τόρμη και εντορμία κατάλληλης διαμέτρου όχι μικρότερης των 0.40 m. 6.3.2 Αποχέτευση ακαθάρτων Για την αποχέτευση των ακαθάρτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΕΛ θα κατασκευασθεί δίκτυο αποχέτευσης από PVC που θα καταλήγει στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης. Για τις απομακρυσμένες μονάδες και κτιριακές εγκαταστάσεις προβλέπονται δύο αντλιοστάσια στραγγιδίων όπου θα οδηγούν τα στραγγίδια και τα ακάθαρτα με άντληση στο φρεάτιο εισόδου του ΚΕΛ. 6.3.3 Δίκτυο ύδρευσης Το δίκτυο ύδρευσης θα εξυπηρετεί όλα τα κτιριακά έργα και θα περιλαμβάνει , τον κύριο αγωγό μεταφοράς από την είσοδο έως τη διανομή, τους αγωγούς διανομής και τις παροχές. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 75 6.3.4 Δίκτυο βιομηχανικού νερού –‐ πυρόσβεσης Μέρος των επεξεργασμένων εκροών μετά από την απολύμανση θα διατίθεται για τις ανάγκες πλύσης της εγκατάστασης, καθώς και για την τροφοδοσίας του δικτύου πυρόσβεσης Το δίκτυο βιομηχανικού νερού – πυρόσβεσης τροφοδοτείται από τη δεξαμενή εξισορρόπησης των επεξεργασμένων εκροών. 6.3.5 Δίκτυο άρδευσης περιβάλλοντος χώρου Το δίκτυο αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες αναπτύξεως και διατηρήσεως του πρασίνου που θα τοποθετηθεί στο χώρο του ΚΕΛ. Το δίκτυο θα τροφοδοτείται με επεξεργασμένες εκροές από την δεξαμενή εξόδου, μέσω του πιεστικού συγκροτήματος βιομηχανικού νερού. Τα έργα περιλαμβάνουν τους κύριους και δευτερεύοντες αγωγούς, τους σταλλακτήρες, και τα ειδικά τεμάχια. 6.3.6 Δίκτυο εξωτερικού φωτισμού Οι δρόμοι του ΚΕΛ θα ηλεκτροφωτισθούν με την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί τσιμεντοϊστών η γαλβανισμένων σιδηροϊστών σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να μην δημιουργούνται σκιάσεις. Τα φωτιστικά σώματα θα εφοδιασθούν με λυχνίες ισχύος τουλάχιστον 250 W. 6.3.7 Τηλεφωνικό δίκτυο Το κτίριο διοίκησης και τα αντλιοστάσια θα συνδεθούν με τον πάροχο τηλεφωνίας με καλώδιο οπτικών ινών κατά προτίμηση, ενώ αν αυτό δεν είναι εφικτό η σύνδεση θα γίνει με γραμμή ADSL ή σε περίπτωση που η γραμμή αυτή δεν παρέχεται από τον ΟΤΕ ή από άλλο φορέα τότε θα εγκατασταθεί ασύρματη σύνδεση μέχρι συγκεκριμένη θέση όπου είναι δυνατή η σύνδεση με γραμμή ADSL. 6.3.8 Προστασία από ατμοσφαιρικές εκκενώσεις Για την προστασία των εγκαταστάσεων από τις ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, θα προβλεφθεί η κατασκευή εγκαταστάσεως αλεξικέραυνου. Αυτή θα αποτελείται από το σύστημα συλλογής κεραυνών, τους αγωγούς καθόδου και τη γείωση. Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί σύμφωνα προς τις απαιτήσεις των γερμανικών κανονισμών VDE 0185 και IEC, καθώς και με τον ΕΛΟΤ 1412, ‘’ Προστασία κατασκευών από κεραυνούς – Οδηγία Α – Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας ΣΑΠ’’. 6.4 Αναλυτική περιγραφή κτιριακών έργων, και δικτύων υποδομών 6.4.1 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων Οι βασικές κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος περιλαμβάνουν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Κτίριο Διοίκησης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 76 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προβλέπεται να κατασκευαστεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του γηπέδου του ΚΕΛ με ανεξάρτητη είσοδο και φυλάκιο και διαθέτει αίθουσες προβολών, διαλέξεων γραφεία και κυλικείο. Το κτίριο είναι υπόσκαφο με φυτεμένο δώμα και άλλα βιοκλιματικά στοιχεία, όπως φωτοβολταϊκά και βιοκλιματικά στέγαστρα. Στον εξωτερικό του κτιρίου χώρο διαμορφώνονται υδάτινες επιφάνειες – λίμνες με νούφαρα και χρυσόψαρα, καθώς και εκτεταμένος χώρος με ανθόκηπους και λαχανόκηπους οι οποίοι αρδεύονται με το ανακτημένο νερό. Το Κτίριο Διοίκησης είναι διώροφο και διαθέτει αίθουσα ελέγχου (Control Room), γραφεία, χημικό εργαστήριο, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια, χώρο κυλικείου, ιατρείο, αναψυκτήριο. Στο κτίριο έχει γίνει πρόβλεψη υποδομών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ). Εξωτερικά του κτιρίου διαμορφώνεται φυτεμένο δώμα. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Κ.Ε.Λ. κατασκευάζονται ακόμη τα ακόλουθα βιομηχανικά κτίρια:  Κτίριο προεπεξεργασίας  Κτίριο αφυδάτωσης  Κτίριο μηχανικής πάχυνσης  Κτίριο φυσητήρων  Κτίριο ενέργειας  Κτίριο εξυπηρέτησης συστήματος MBR  Κτίριο εξυπηρέτησης μονάδας αναερόβιας χώνευσης  Μηχανοστάσιο – συνεργείο  Οικίσκος χημικών.  Φυλάκιο εισόδου Κ.Ε.Λ. Η μελέτη και κατασκευή όλων των κτιριακών έργων θα είναι σύμφωνη με τον Γ.Ο.Κ., τον κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό θερμομόνωσης, και κάθε άλλο σχετικό ελληνικό κανονισμό. Συνδέσεις με οδικό δίκτυο– χώροι στάθμευσης Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος περιβάλλεται από δύο οδικούς άξονες (εντός των ορίων απαλλοτρίωσης), διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 7 m. Οι δύο οδικοί άξονες, προς την πλευρά του ΚΕΛ διαθέτουν καθ’ όλο το μήκος ζώνη πλάτους 10 m, με χώρο πρασίνου, καθιστικών, στεγάστρων και ποδηλατόδρομο, ενώ ο κάθετος δευτερεύων άξονας έχει ζώνη πρασίνου και καθιστικών, πλάτους 7‐8 m και προς τον οικισμό. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του Κ.Ε.Λ. εξασφαλίζεται μέσω οδικού δικτύου πλάτους 6 m μέσω του οποίου εξασφαλίζεται πρόσβαση στο σύνολο των μονάδων επεξεργασίας. Οι δρόμοι θα διαθέτουν κατά κανόνα κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1 m όπου απαιτείται. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 77 Στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαμορφώνονται χώροι στάθμευσης 4 λεωφορείων και 20 επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, ενώ στο χώρο του Κτιρίου Διοίκησης διαμορφώνονται χώροι στάθμευσης 30 θέσεων. 6.4.2 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται καθώς και κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο. Το γήπεδο εγκατάστασης του ΚΕΛ έχει εμβαδόν 121 στρέμματα. Η συνολική έκταση κάλυψης των έργων συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής οδοποιίας εκτιμάται σε περίπου 36 στρέμματα. 6.5 Φάση Κατασκευής 6.5.1 Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων κατασκευής. Η κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει συνολικά 36 μήνες. Τα βασικά στάδια εκπόνησης του έργου περιλαμβάνουν:  Αρχικές ενέργειες (εκπόνηση μελετών, τακτοποίηση αδειοδοτήσεων, εγκατάσταση εργοταξίων)  Κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς  Κατασκευή έργων επεξεργασίας  Κατασκευή έργων διάθεσης  Δοκιμαστική λειτουργία έργων 6.5.2 Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου Με βάση τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται να μην απαιτούνται τεχνικά έργα πλέον του βασικού έργου. 6.5.3 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει περίφραξη του οικοπέδου του ΚΕΛ οριοθετώντας το εργοτάξιο για λόγους ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής υλικά επίχωσης θα αποτελέσουν τα υλικά των εκσκαφών, ενώ τα περισσευούμενα αδρανή θα διατεθούν σε κατάλληλους χώρους που θα υποδειχθούν από τον αρμόδιο δήμο ή θα διατεθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους. 6.5.4 Αναγκαία υλικά κατασκευής Τα υλικά κατασκευής των έργων προσαγωγής και διάθεσης περιλαμβάνουν:  Αγωγούς κατάλληλης διαμέτρου και υλικού  Φυσικούς ογκόλιθους προστασίας του αγωγού.  Αμμοχάλικο εγκιβωτισμού Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 78 Η επιλογή των υλικών κατασκευής των αντλιοστασίων προσαγωγής και των έργων επεξεργασίας πραγματοποιείται με γνώμονα αφενός την τεχνική αρτιότητα του έργου και την αντοχή τους στον χρόνο, αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Αναλυτικότερα τα προτεινόμενα κύρια οικοδομικά υλικά είναι: 1. Φέρων οργανισμός – τοιχοποιίες: Οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλης κατηγορίας. 2. Δάπεδα Βιομηχανικού τύπου. 3. Οροφές ‐ Στέγες Οροφές οικίσκων από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος 4. Χρωματισμοί Τοίχοι εσωτερικών / εξωτερικών επιφανειών οικίσκου: χρωματισμός με πλαστικό χρώμα. Για τα έργα επεξεργασίας των λυμάτων (έργα Πολιτικού Μηχανικού) θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατάλληλης κατηγορίας, με τους απαραίτητους σιδηρούς οπλισμούς και συνδετήρες. Για την εσωτερική οδοποιία θα χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες στρώσεις ασφαλτικών. 6.5.5 Εκροές υγρών αποβλήτων εργοταξίου Η εγκατάσταση του εργοταξίου, εκτός από την αποψίλωση του εδάφους, θα συνοδεύεται και από την παραγωγή υγρών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) Αστικά λύματα β) Επιφανειακές απορροές γ) Ειδικά απόβλητα α) Αστικά λύματα Κατά τη φάση κατασκευής του έργου παράγονται αστικά λύματα, τα οποία οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Στο πλαίσιο της μέριμνας για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία, τα λύματα αυτά θα συλλέγονται εμ ασφάλεια (π.χ. σε χημικές τουαλέτες) και θα διατίθενται σε αποδέκτη που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές. β) Επιφανειακές απορροές Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής λόγω της χρήσης και διακίνησης αδρανών υλικών οι επιφανειακές απορροές μπορεί παροδικά να είναι επιβαρημένες σε αιωρούμενα στερεά, εξαιτίας της παράσυρσης μέσω των υδατοπτώσεων, μέρους των υλικών αυτών με αποτέλεσμα την αύξηση των φερτών υλικών και κατά συνέπεια της θολότητας των Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 79 όμβριων υδάτων. Δεν πρόκειται ωστόσο να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις από τις επιφανειακές απορροές κατά τη φάση της κατασκευής διότι προβλέπεται να ληφθούν μέτρα κατά την χωροθέτηση και την οργάνωση των εργοταξίων καθώς και μέτρα διαχείρισης πιθανών ρυπαντών όπως γράσα, λάδια, βαρέα μέταλλα, υδρογρονάνθρακες, που πιθανόν επιβαρύνουν τα αιωρούμενα σωματίδια. γ) Ειδικά υγρά απόβλητα Τα ειδικά απόβλητα, τα οποία παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου, προσιδιάζουν με τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα. Τα απόβλητα αυτά είναι κυρίως τα λιπαντικά (λάδια, γράσα) που προέρχονται απ' τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται. Δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες ειδικών αποβλήτων (καυσίμων και λιπαντικών) θα προέρχονται από τυχαία περιστατικά, όπως π.χ. διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων από βλάβη, αμέλεια κλπ. Τα τυχόν παραγόμενα ειδικά απόβλητα θα συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία που θα υπάρχουν εντός του γηπέδου και θα συλλέγονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από εταιρεία εξειδικευμένη στη διαχείριση τέτοιου είδους αποβλήτων. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοταξίου (οχήματα, μηχανήματα), που θα χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάστασης του έργου αλλά ο εξοπλισμός θα μεταφέρεται σε κατάλληλα συνεργεία για να πραγματοποιείται η συντήρησή του. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’). 6.5.6 Στερεά απόβλητα εργοταξίου Η εγκατάσταση του εργοταξίου θα συνοδεύεται και από την παραγωγή απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα κατηγοριοποιούνται σε: α) Απορρίμματα και β) Προϊόντα εκσκαφής. α) Απορρίμματα Στερεά απόβλητα ‐ ιλύες ‐ τοξικά απόβλητα δεν υπάρχουν κατά την κατασκευή του έργου. Τα στερεά απόβλητα τα οποία παράγονται και τα οποία έχουν χαρακτηριστικά οικιακών απορριμμάτων, οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Τα τυχόν παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα από το προσωπικό θα συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων που θα υπάρχουν εντός του γηπέδου και θα διατίθενται στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου Σπάτων‐Αρτέμιδας, εντός του οποίου υπάγεται η προτεινόμενη επένδυση. β) Προϊόντα εκσκαφής Στην κατηγορία των "στερεών αποβλήτων" επίσης ανήκουν και τα προϊόντα εκσκαφών. Δεν πρόκειται να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις από αυτά διότι προβλέπεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 80 διάθεσή τους σε κατάλληλη τοποθεσία και με κατάλληλο τρόπο. Οι επιπτώσεις στο έδαφος γενικά είναι αρνητικές, άμεσες, μικρές, αντιστρεπτές και προσωρινές. Τα προϊόντα που προέρχονται από τις εκσκαφές που προκύπτουν από τους χωματισμούς των κατασκευών θα χρησιμοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό για την κάλυψη (μπάζωμα) των κατασκευών και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το σύνολο της περίσσειας των χωματισμών (ΚΕΛ, κεντρικοί αγωγοί και συλλεκτήρες, αντλιοστάσια, χερσαίο τμήμα αγωγού διάθεσης κλπ) ανέρχεται σε περίπου 650.000 m3 και θα αποτεθεί σε κατάλληλους (νόμιμους) χώρους απόθεσης που θα ορισθούν από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων. Στους χώρους αυτούς ανήκουν ανενεργά λατομεία, ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ (ως υλικό επικάλυψης), ενώ η περίσσεια χωματισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κατασκευής των μεγάλων οδικών έργων που προβλέπονται στην περιοχή εφόσον η κατασκευή τους συμπέσει με τη φάση κατασκευής των εν λόγω έργων. Για τη διάθεση της περίσσειας των προϊόντων εκσκαφής θα συντάσσεται Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011. Το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ θα συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων υποδοχής τους και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των φορέων των τελευταίων. Τα απαιτούμενα υλικά για την κάλυψη των αναγκών κατασκευής του έργου θα προέλθουν από καθορισμένα από τις αρμόδιες αρχές νόμιμα σημεία αμμοληψιών. Στην δυτική έξοδο της σήραγγας Αρτέμιδας – ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος έχει εντοπιστεί διαθέσιμος δημοτικός χώρος έκτασης 24 στρεμμάτων, ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των χωματισμών του έργου. Κατά τις εργασίες εκσκαφής του πυθμένα της θάλασσας για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου αγωγού, είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής, ήτοι των βυθοκορημάτων, των εν γένει υποθαλάσσιων προϊόντων, και των εν γένει καθαιρέσεων. Επίσης, μετά την εκτέλεση των εκσκαφών ο πυθμένας πρέπει να διαμορφωθεί σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωμαλίες (+/‐ 30 εκ.). Τα βυθοκορήματα από τις εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων εκροών, εκτιμώνται σε 20.000 m3 και προτείνεται να διασκορπιστούν στο θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 ναυτικού μιλίου από την ακτή και σε βάθος μεγαλύτερο των 50 m. 6.5.7 Εκπομπές ρύπων στον αέρα Κατά τη φάση κατασκευής οι εκπομπές ρύπων σχετίζονται με την κίνηση των οχημάτων και χαρακτηρίζεται παροδική και αμελητέα. 6.5.8 Εκπομπές θορύβου Ο θόρυβος από την κατασκευή του έργου προέρχεται από δυο κύριες πηγές: Πρώτη πηγή θορύβου είναι η κυκλοφορία οχημάτων που μεταφέρουν διάφορα φορτία. Δεύτερη πηγή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 81 θορύβου είναι τα διάφορα οχήματα και μηχανήματα που θα εργάζονται στο χώρο του εργοταξίου (μηχανήματα εκσκαφής, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής κλπ.). Ο σχετικά μικρός αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων, η σύνθεσή τους και η μη ύπαρξη κάποιων ιδιαίτερων ειδών πανίδας ή οικοσυστημάτων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρξει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα ηχορύπανσης από τη φάση κατασκευής των έργων. Για να μην δημιουργηθούν όμως προβλήματα ακουστικής ρύπανσης και σκόνης, η μετακίνηση των οχημάτων θα γίνεται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας και τα φορτηγά μεταφοράς χωματουργικών υλικών θα είναι σκεπασμένα με κάλυμμα και θα γίνεται συχνή διαβροχή των χωμάτινων υλικών. Σε κάθε περίπτωση δέον είναι να τηρούνται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα όρια ηχητικής στάθμης των δομικών και χωματουργικών μηχανημάτων, ενώ η μετακίνηση των οχημάτων θα γίνεται εκτός ωρών κοινής ησυχίας. 6.5.9 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Κατά την φάση κατασκευής δεν θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός ο οποίος θα εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 6.6 Φάση Λειτουργίας 6.6.1 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου συνολικά ή κατά τμήματα, εφόσον παρατηρούνται διαφοροποιήσεις Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας και διαχείρισης των έργων είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η περιγραφή της λειτουργίας τόσο των έργων προσαγωγής όσο και των έργων επεξεργασίας και διάθεσης πραγματοποιείται στην Παράγραφο 6.2 της παρούσας.. 6.6.2 Εισροές υλικών, και νερού κατά τη λειτουργία, με εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου Κατά τη λειτουργία του έργου οι εισροές υλικών αφορούν κατά κύριο λόγο τα χρησιμοποιούμενα χημικά διαλύματα για την επεξεργασία των λυμάτων. Οι εκτιμώμενες καταναλώσεις χημικών στις διάφορες φάσεις λειτουργίας του έργου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 6‐4 Κατανάλωση πρώτων υλών κατά τη λειτουργία του Κ.Ε.Λ. Κατανάλωση χημικών Μ.Μ 2020 2040 2060 Χημική απομάκρυνση φωσφόρουAl2(SO4)3 (40% w/w 1,3kgr/lt) m3/yr 110 170 215 Υπολειμματική δράση χλωρίου NaOCl 12,5% 1,21kg/lt m3/yr 8 13 20 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 82 Κατανάλωση χημικών Μ.Μ 2020 2040 2060 Πολυηλεκτρολύτης (σκόνη) tn/yr 30 50 90 Χημική πλυντηρίδα απόσμησης H2SO4 30% 1,21kg/l m3/yr 60 60 60NaOH 50% 1,52kg/lt m3/yr 55 55 55NaOCl 12,5% 1,21kg/lt m3/yr 1500 1500 1500Διάλυμα NaOCl 12% (καθαρισμός MBR) (m3/yr) m3/yr 15 25 35 Διάλυμα Κιτρικού/Οξαλικού οξέως 12%(καθαρισμός MBR) (m3/yr) m3/yr 15 25 36 Η κατανάλωση ενέργειας κατά τη φάση λειτουργίας του έργου αφορά στη λειτουργία του εξοπλισμού των έργων συλλογής (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.375kW), των έργων επεξεργασίας (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3.400kW) και των έργων διάθεσης (εγκατεστημένης ισχύος 1.110kW εκ της οποίας τα 750kW αφορούν τις αντλίες τροφοδοσίας του αρδευτικού δικτύου). Η κατανα λωση ενε ργειας κατα την Α΄ Φάση του έργου (2040) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:. Πίνακας 6‐5 Κατανάλωση ενέργειας έργων προσαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης Τμήμα έργου kWh/yr Έργα προσαγωγής 1.970.000 Έργα επεξεργασίας 13.615.000 Έργα διάθεσης 500.000 Η παραπάνω κατανάλωση αφορά στη λειτουργία των τριών κεντρικών αντλιοστασίων (Α/Σ Ραφήνας, Α/Σ Λούτσας και Α/Σ Σπάτων) αναφορικά με τα έργα προσαγωγής, στο σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού αναφορικά με τα έργα επεξεργασίας, ενώ τα έργα διάθεσης περιλαμβάνουν τις αντλίες διάθεσης χωρίς να συνυπολογίζεται η λειτουργία των αντλιών άρδευσης. 6.6.3 Εκροές υγρών αποβλήτων Δεν αναμένεται παραγωγή υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία του έργου καθώς πρόκειται για έργο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η ποσότητα και ποιότητα των παραγόμενων επεξεργασμένων εκροών δίνονται Παράγραφο 6.1 της παρούσας. 6.6.4 Στερεά απόβλητα Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα κατά τη λειτουργία του Κ.Ε.Λ. αφορούν κατά κύριο λόγο την αφυδατωμένη ιλύ καθώς και τα παραπροϊόντα της προεπεξεργασίας (εσχαρίσματα – άμμος) και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα για τις διάφορες φάσεις του έργου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 83 Πίνακας 6‐6 Παραγωγή αποβλήτων από τη λειτουργία του Κ.Ε.Λ Παραπροϊόντα Μ.Μ Σήμερα Α΄ Φάση Β΄ Φάση 2020 2040 2060 Εσχαρίσματα m3/yr 360 650 960Λεπτοεσχαρίσματα m3/yr 240 430 640Άμμος m3/yr 180 320 480Αφυδατωμένη ιλύς m3/yr 9.260 14.560 19.220Αφυδατωμένη ιλύς tnDS/yr 1852 2912 38446.6.5 Εκπομπές ρύπων στον αέρα Οι εκπομπές ρύπων στον αέρα από τη λειτουργία του Κ.Ε.Λ. αφορούν κατά κύριο λόγο τις εκπομπές από την καύση του βιοαερίου στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και στο σύστημα καυστήρα‐λέβητα. Η μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παραγόμενου βιοαερι ου για το θε ρος της Α΄ Φάσης (2040) εκτιμάται σε 3.000m3/d. Οι εκπομπές από την καύση βιοαερίου κατά τη λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής περιλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2),διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NΟx), υδρογονάνθρακες (H/C), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) κ.α. Στην παρούσα ενότητα εκτιμάται η μέση ετήσια εκλυόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα μιας και αυτό αποτελεί τη βασική εκπομπή αερίου του θερμοκηπίου. Η μέγιστη ετήσια ποσότητα καυσαερίων CΟ2 εκτιμάται θεωρώντας την ακόλουθη τυπική περιεκτικότητα σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα του βιοαερίου: CH4: 60% CO2: 35%, Από την στοιχειομετρία της ολικής καύσης του μεθανίου: CH4 + 2O2  CO2 + H2O Προκύπτει για, για τη μέγιστη ημερήσια ποσότητα καταναλισκόμενου μεθανίου (3000x0,60 = 1.800 m3), η ποσότητα του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα είναι 1800 m3 CO2. Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την ποσότητα διοξειδίου που περιλαμβάνεται στο βιοαέριο (0.350x3000 = 1.050 m3), η μέγιστη ημερήσια ποσότητα CO2 που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα είναι 2.850 m3 CO2/d. Η αντίστοιχη μέση ετήσια ποσότητα CO2, εκτιμάται σε 807.500 m3CO2 ή 1.480 tnCO2/yr και αφορά στην εκλυόμενη ποσότητα διοξειδιόυ του άνθρακα κατά την καύση του βιοαερίου στον πυρσό. Ωστόσο, η πρακτική αυτή θα εφαρμόζεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Υπό κανονικές συνθήκες το βιοαέριο θα διοχετεύεται στο σύστημα καυστήρα‐λέβητα ή στη μονάδα συμπαραγωγής και οι εκτιμώμενες εκπομπές CO θα είναι της τάξης των 650mg/m3 ή 550tn/yr για την τελική φάση του έργου (2060). Οι αέριες εκπομπές αφορούν επίσης τις έμμεσες εκπομπές λόγω της πρόσθετης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Με δεδομένη την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 84 ηλεκτρικής ενέργειας (Πίνακας 6‐5) και με βάση το μέσο συντελεστή CO2 του συνολικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 1,18 kgCO2/kWh εκτιμάται ετήσια παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου της τάξης των 15.200 tnCO2/yr. Επομένως εκτιμάται συνολική μέγιστη ετήσια παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου της τάξης των 16.680 tnCO2/yr. Αναφορικά με τις εκπομπές οσμηρών ουσιών, προβλέπονται συστήματα απόσμησης στο σύνολο των δυνητικά οχλουσών μονάδων τόσο των έργων προσαγωγής, όσο και των έργων επεξεργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας. 6.6.6 Εκπομπές θορύβου Οι βασικές πηγές θορύβου κατά τη λειτουργία των έργων μεταφοράς και επεξεργασίας σχετίζονται με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, όπως φυσητήρες, αντλίες, γεννήτριες κλπ. Πιο συγκεκριμένα, το αντλιοστάσιο προσαγωγής των λυμάτων στο ΚΕΛ, καθώς και οι φυσητήρες τροφοδοσίας αέρα στη βιολογική βαθμίδα αποτελούν τις βασικές πηγές θορύβου των έργων. Στις περιπτώσεις που θα υπάρξει ιδιαίτερα έντονη ηχορύπανση, αυτή είναι πιθανό να προέρχεται από την ύπαρξη μηχανολογικών ατελειών ή δυσλειτουργία κινητών μερών ή συγκροτημάτων ή από εμπλοκή της εύρυθμης λειτουργίας του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα της ηχορύπανσης, αντιμετωπίζεται επιτυχώς με απλά τεχνικούς τρόπους και γενικά δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα. 6.6.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Δεν αναμένονται αξιόλογες εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη λειτουργία του έργου. 6.7 Παύση λειτουργίας‐ αποκατάσταση Τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων σχεδιάζονται σε βάθος χρόνου 40ετίας. Ωστόσο, τα έργα αποτελούν έργα υποδομής τα οποία θα συντηρούνται και θα ανανεώνονται συνεχώς προκειμένου να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση του πληθυσμού της περιοχής από τα έργα επεξεργασίας λυμάτων. 6.8 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον Η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας σχετίζεται με το πόσο γρήγορα το σύστημα επανέρχεται σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας μετά από διάφορες αστοχίες που διαταράσσουν την λειτουργία του, την στιβαρότητα του συστήματος, δηλαδή την ανοχή που διαθέτει υπό αυξανόμενη πίεση ώστε πρακτικά να συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία του ή την εφεδρεία που διαθέτει, υπό την μορφή παράλληλων διατάξεων ή επαυξημένης ικανότητας σχεδιασμού ώστε το σύστημα να ανταπεξέρχεται σε συνθήκες ξαφνικής αστοχίας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 85 Ο βασικός σχεδιασμός του έργου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς το έργο σχεδιάζεται με πρόβλεψη παράλληλων μονάδων επεξεργασίας σε κάθε στάδιο ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του σε περίπτωση θέσης εκτός λειτουργίας μίας εκ των παράλληλων γραμμών επεξεργασίας. Η λειτουργία του ΚΕΛ υποστηρίζεται από την κατασκευή δεξαμενής έκτακτων συνθηκών στην είσοδο του έργου, η οποία θα έχει την ικανότητα αποθήκευσης της εισερχόμενης παροχής όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και πρόβλεψη όγκου ασφαλείας στα αντλιοστάσια. Ταυτόχρονα γίνεται πρόβλεψη επαρκούς εφεδρείας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο ΚΕΛ και κάλυψη από Η/Ζ δυναμικότητας της τάξης των 3.000kVA σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος και τα αντλιοστάσια. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου και αποτρέπεται η διάθεση ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων στον θαλάσσιο αποδέκτη. Η οριοθέτηση του τμήματος του ρέματος Ραφήνας που γειτνιάζει με το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος πραγματοποιήθηκε για περίοδο επαναφοράς 50ετίας, παρέχοντας τα απαιτούμενα περιθώρια ασφαλείας για την προστασία των σχετικών υποδομών, καθώς το σύνολο των έργων κατασκευάζονται έξω από την οριογραμμή πλημμύρας του ρέματος και σε ελάχιστη απόσταση 20 m από αυτήν. Παράλληλα και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του ΚΕΛ (δίκτυο συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων εντός ΚΕΛ) σχεδιάζονται ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη προστασία σε περιπτώσεις έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων. Το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και τα αντλιοστάσια εξυπηρέτησης του συνόλου του έργου χωροθετούνται σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ. Όλες οι κατασκευές της μονάδας πρόκειται να μελετηθούν και να κατασκευαστούν με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και κανονισμούς ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η ανθεκτικότητά τους σε διάρκεια όσο και η αντοχή τους έναντι όλων των πιθανών δράσεων, οι οποίες ενδέχεται να ασκηθούν επί των κατασκευών κατά την διάρκεια της ζωής τους. Επίσης κατά την ανάλυση και την διαστασιολόγηση των κατασκευών θα ληφθεί υπόψιν η σπουδαιότητα των κατασκευών μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων συντελεστών ασφαλείας. Τέλος όλες δεξαμενές θα σχεδιαστούν για ελαστική απόκριση στις σεισμικές δυνάμεις και με απαιτήσεις υδατοστεγανότητας. Συγκεκριμένα, η μελέτη των κατασκευών της εγκατάστασης θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως ισχύουν σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναθεώρησή τους : • ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 – Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις σχεδιασμού» • ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 – Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στους φορείς»  ΕΛΟΤ ΕΝ 1991.04 – Ευρωκώδικας 1 – Μέρος 4 : «Σιλό και δεξαμενές» • ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 – Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα»  ΕΛΟΤ ΕΝ 1992.03 – Ευρωκώδικας 2 – Μέρος 3 : «Κατασκευές που συγκρατούν υγρά» • ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 – Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα» • ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 – Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασμός» Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 86 • ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 – Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός σχεδιασμός»  ΕΛΟΤ ΕΝ 1998.04 – Ευρωκώδικας 8 – Μέρος 4 : «Σιλό ,δεξαμενές και αγωγοί» • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2008 Επίσης θα τηρηθεί το ΦΕΚ Β’ 270/16.03.2010 το οποίο επιβάλλει για εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων τη χρήση του συντελεστή σπουδαιότητας γΙ=1.15 δεδομένου ότι οι κατασκευές αυτές κατατάσσονται στην κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙΙ. Τέλος η ελαστική απόκριση των δεξαμενών έναντι σεισμικών δράσεων θα εξασφαλιστεί θέτοντας την τιμή q=1.00 στον συντελεστή μετελαστικής συμπεριφοράς. Ως αποτέλεσμα ο σχεδιασμός του έργου διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ανθεκτικότητά του σε πιθανές καταστροφές, έκτακτες συνθήκες λειτουργίας ή αστοχίες που ενδέχεται να διαταράσσουν την λειτουργία του. Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον προβλέπεται ο φορέας του έργου να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, και το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. Ο φορέας του έργου λαμβάνει άμεσα τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων, ενώ οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Το σχέδιο θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση γεγονότων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς και μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των εισροών στο δίκτυο αποχέτευσης θα διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής και τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Κ.Λ.Δ.Α) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων κολύμβησης ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος των ακτών κολύμβησης, ενεργοποιείται από την αρμόδια αρχή (σσ. η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας εμπίπτει η περιοχή των νερών κολύμβησης) μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 13 της ΚΥΑ Αριθμ. H.Π. 8600/416/E103/2009. Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται: (α) Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής, (β) Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες) και (γ) Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ. και τα οριζόμενα σε αυτή. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 87 6.9 Σχέση του έργου με το ρέμα Ραφήνας Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.8 του Παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 170225/2014, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η σχέση του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος με τμήμα του ρέματος Ραφήνας, για το οποίο έχει εκπονηθεί και εγκριθεί σχετική «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Ραφήνας στην περιοχή ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος», Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ΓΓ‐ΔΕ/Δ.νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Τον Νοέμβριο 2010 υποβλήθηκε η προαναφερθείσα μελέτη, η οποία είχε ως αντικείμενο την περιγραφή των συνθηκών που υφίστανται στα υδατορέματα από υδραυλική και περιβαλλοντική άποψη και η σύνταξη τεκμηριωμένων προτάσεων καθορισμού των οριογραμμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 880/1979, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον ν. 3010/2002. Η συγκεκριμένη μελέτη περιέχει την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας, χωρίς έργα διευθέτησης, η οποία περικλείει την κατακλυζόμενη περιοχή για περίοδο επαναφοράς 50‐ετίας, του τμήματος μήκους 1.500μ, στο ενδιάμεσο τμήμα του ρέματος που εκτείνεται από την οδό Αρίωνος και προς τα ανάντη στη γεωργική περιοχή της πεδιάδας Σπάτων. Οι προτεινόμενες στη μελέτη, οριογραμμές βρίσκονται εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος και περιβάλλουν εν γένει (α) τις φυσικές όχθες του υδατορέματος (στέψη του πρανούς ή φρύδι), όπου είναι διακριτές, (β) τις γραμμές πλημμύρας για την πλημμυρική παροχή της 50‐ετίας και (γ) τα απαραίτητα τεχνικά έργα για διαμόρφωση πεζοδρόμων ή οδών πρόσβασης. Το 2014 επικυρώνεται με προεδρικό διάταγμα ο καθορισμός των οριογραμμών του τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην Περιοχή του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας (Ν. Αττικής) με το ΦΕΚ 416Δ’/09‐09‐2014. Η οριοθέτηση παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια ασφαλείας για την προστασία των σχετικών υποδομών, καθώς το σύνολο των έργων του ΚΕΛ κατασκευάζονται έξω από την οριογραμμή πλημμύρας του ρέματος και σε ελάχιστη απόσταση 20 m από αυτήν. Στο Σχέδιο 4 του Κεφαλαίου 15, απεικονίζεται το έργο, οι γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του οριοθετημένου τμήματος του ρέματος Ραφήνας που σχετίζεται με το έργο. 6.10 Συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρ. 2.6 Παρ/τος 4.4. της οικ.170225/135 Β’/27.01.2014. 6.10.1 Διαστασιολόγηση έργων, δεδομένα σχεδιασμού της μονάδας και ρυπαντικά φορτία εισόδου για κάθε φάση σχεδιασμού του έργου. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων προβλέπεται να εξυπηρετεί 180.000 Μ.Ι.Π. (πληθσμός θέρους 20ετίας), ενώ ο αντίστοιχος πληθυσμός της 40ετίας φτάνει τους 225.000 Μ.Ι.Π. Τα αναλυτικά δεδομένα σχεδιασμού αναφορικά με το υδραυλικό και το ρυπαντικό φορτίο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 88 εισόδου για το χειμώνα και το θέρος κάθε φάσης σχεδιασμού παρουσιάζονται στην ενότητα 6.1 της παρούσας μελέτης (Πίνακας 6‐1). 6.10.2 Αναλυτική περιγραφή έργων διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης Η αναλυτική περιγραφή των έργων διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού πραγματοποιείται στην Παράγραφο 6.2.3 της παρούσας. Οι υπολογισμοί της αραίωσης και της μεταβολής της συγκέντρωσης μικροβιακού φορτίου στο θαλάσσιο αποδέκτη δίδονται στο Παράρτημα V της παρούσας μελέτης. Η επεξεργασμένη εκροή θα επαναχρησιμοποιείται για απεριόριστη άρδευση καλλιεργειών και άρδευση αστικού και περιαστικού πρασίνου. Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού θα είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011 (Πίνακας 3), όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής (Παράρτημα ΙΙΙ της ΜΠΕ).

Σχέδια και χάρτες σε pdf