Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 89 7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού του έργου, εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για διάφορες συνιστώσες του έργου. Οι λύσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ: Διερεύνηση Εναλλακτικών Λύσεων, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας μελέτης. Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν για το προτεινόμενο έργο αφορούν στις ακόλουθες συνιστώσες του έργου. (1) στον τρόπο διαχείρισης των λυμάτων της περιοχής μελέτης, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης. (2) στη χωροθέτηση του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος, (3) στη μέθοδο διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών και τον συνεπαγόμενο βαθμό επεξεργασίας, (4) στη χωροθέτηση των αντλιοστασίων προσαγωγής ανεπεξέργαστων λυμάτων (5) στην όδευση των αγωγών μεταφοράς των ανεπεξέργαστων λυμάτων (6) στη θέση εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης, (7) στην όδευση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης, (8) στην όδευση του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης, (9) στον σχεδιασμό διαχυτήρα. Η μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόστηκε βασίστηκε στα εξής βήματα: 7.1 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης των λυμάτων της περιοχής Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν ως προς τον τρόπο διαχείρισης των λυμάτων της περιοχής περιλαμβάνουν: Παρουσίαση ΕναλλακτικώνΣύγκριση ‐ΑξιολόγησηΑιτιολόγηση Τελική Επιλογή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 90 1 Μηδενική Λύση 2 Μεταφορά των λυμάτων στην Ψυττάλεια3 Κατασκευή αυτόνομου Κ.Ε.Λ.4 Μεταφορά των λυμάτων στο ΚΕΛ Κορωπίου‐Παιανίας Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ορθολογικού τρόπου διαχείρισης των λυμάτων σύμφωνα με τις επιταγές της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, την ικανοποίηση της αρχής της εντοπιότητας (proximity principle), τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αποχέτευση του λεκανοπεδίου Αττικής, όπως αυτός έχει εξειδικευθεί, η 3η εναλλακτική λύση πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων, καθώς ικανοποιεί την αρχή της εντοπιότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των λυμάτων με την τοπική αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων μέσω επαναχρησιμοποίησης. Η λύση αυτή κρίνεται ως περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη και σύμφωνη με τη γενικότερη φιλοσοφία ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των λυμάτων μέσω επαναχρησιμοποίησης, η οποία επιβάλλεται και προωθείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας και κατά συνέπεια προτείνεται. 7.2 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη χωροθέτηση του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος Η κατάλληλη χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποδοχή του έργου και συναρτάται άμεσα με τις χρήσεις γης της κάθε περιοχής και τη δυνατότητα επάρκειας αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν ως προς την χωροθέτηση είναι: 1 Θέση «Παλλήνη». Βρίσκεται στην περιοχή «Αγίου Γερασίμου» εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Παλλήνης, σε υψόμετρο περίπου από +110 έως +115 m 2 Θέση «Λακαθέλα‐ Κήποι». Βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων‐ Αρτέμιδας, σε υψόμετρο περίπου από +50 m 3 Θέση «Πλατύ χωράφι ‐Έτος Στέκο». Βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων ‐ Αρτέμιδας, σε υψόμετρο από +44,5 έως +57 m 4 Θέση «Διάκου – Μάνδρα». Βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάτων ‐ Αρτέμιδας και του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σε υψόμετρο περίπου +45 m Η Εναλλακτική θέση 3: «Πλατύ χωράφι – Έτος Στέκο» αναδεικνύεται ως η πλέον ευνοϊκή θέση για την χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου, καθώς εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες διαχείρισης, πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την κατασκευή του και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των χωροταξικών και περιβαλλοντικών περιορισμών, όπως εξειδικευθήκαν από τα σχετικά κριτήρια στην περιοχή, σε αντίθεση με τις εναλλακτικές Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 91 θέσεις 1, 2 και 4, οι οποίες αποκλείονται για λόγους ασυμφωνίας με τις ισχύουσες θεσμικές διατάξεις. 7.3 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη μέθοδο διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών και τον συνεπαγόμενο βαθμό επεξεργασίας Η διάθεση των επεξεργασμένων εκροών του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και ο τρόπος που τελικά θα επιλεγεί, καθορίζει και το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας των λυμάτων. Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν είναι: 1 Διάθεση σε υδατορέματα. 2 Υπεδάφια διάθεση. 3 Διάθεση στη θάλασσα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.4 Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση. Ως προς την διάθεση των επεξεργασμένων εκροών, υπερτερεί η συνδυασμένη εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού (για απεριόριστη άρδευση και αστική‐περιαστική χρήση) καθιστώντας παράλληλα δυνατή τη διάθεση των επεξεργασμένων εκροών στη θάλασσα. Ως προς τον βαθμό παρεχόμενης επεξεργασίας προτείνεται η εφαρμογή προχωρημένης τριτοβάθμιας επεξεργασίας με απομάκρυνση αζώτου και δυνατότητα απομάκρυνσης φωσφόρου, σε σύστημα βιοαντιδραστήρων μεμβρανών και απολύμανση με στόχο την παραγωγή ποιότητας επεξεργασμένων εκροών κατάλληλων για απεριόριστη άρδευση και αστική‐περιαστική χρήση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 145116/2011). Επιλέγεται κατά συνέπεια η συνδυασμένη εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού για απεριόριστη άρδευση και αστική‐περιαστική χρήση και της εναλλακτικής λύσης της διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών στη θάλασσα, λόγω της απουσίας αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, της αναγκαιότητας για αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, της απόκτησης μιας αξιόπιστης πηγής αρδευτικού νερού, του γεωργικού χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, ενώ παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα διάθεσης των εκροών καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. 7.4 Εναλλακτικές λύσεις ως προς την όδευση των αγωγών μεταφοράς των ανεπεξέργαστων λυμάτων Η όδευση των κεντρικών αγωγών και συλλεκτήρων προσαγωγής των λυμάτων στο ΚΕΛ, πραγματοποιείται σε άμεση συνάρτηση με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του εδαφικού ανάγλυφου της περιοχής μελέτης και συνεπώς σε μεγάλο βαθμό ο σχεδιασμός των έργων αυτών υπαγορεύεται από αυτό. Οι εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που διερευνήθηκαν για 4 οικισμούς (Οικισμός Καλλιτεχνούπολη, Οικισμός Άγιος Σπυρίδωνας – Διώνης, Οικισμός Χριστούπολη, Οικισμός Σπάτα) έχουν ως στόχο την ανάδειξη της βέλτιστης, τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά, τεχνικής επιλογής. Τα συμπεράσματα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 92 που προκύπτουν από την αξιολόγηση των εναλλακτικών οδεύσεων των αγωγών μεταφοράς συνοψίζονται στη συνέχεια:  Για την αποχέτευση του οικισμού Καλλιτεχνούπολη, προκρίνεται η εναλλακτική λύση 2, καθώς ο συλλεκτήρας Ανατολικής Καλλιτεχνούπολης παρουσιάζει δυσκολίες κατασκευής στο τμήμα που οδεύει παράλληλα με την Λ. Μαραθώνος. Επίσης, ο συλλεκτήρας Δυτικής Καλλιτεχνούπολης οδεύει σε χωματόδρομο και διέρχεται για μήκος 400 m περίπου παράλληλα και πλησίον της βαθιάς γραμμής υδατορέματος, με απαίτηση κατασκευής ενδιάμεσου αντλιοστασίου.  Για την αποχέτευση του οικισμού Άγιος Σπυρίδωνας ‐ Διώνης, προκρίνεται η εναλλακτική λύση 2, καθώς ο συλλεκτήρας Αγίου Σπυρίδωνα παρουσιάζει δυσκολία διελεύσεως από το ρέμα Βαλανάρη, το οποίο σε εκείνη την περιοχή έχει βάθος κοίτης 6‐8 m, ενώ τμήμα του αγωγού περί τα 300 m, οδεύει επί της Λ. Μαραθώνος.  Για την αποχέτευση του οικισμού Χριστούπολη, προκρίνεται η εναλλακτική λύση 2, καθώς το σύνολο του οικισμού δύναται να αποχετευτεί από τον κύριο συλλεκτήρα Χριστούπολης.  Για την αποχέτευση του οικισμού Σπάτα, προκρίνεται η εναλλακτική λύση 1, προκειμένου να αποφευχθεί η διέλευση του αγωγού διαμέσου του προβλεπόμενου ‐στη Μελέτη του Ρέματος Ραφήνας‐ αναχώματος, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί επί της ευρείας κοίτης του ρέματος. 7.5 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη χωροθέτηση των αντλιοστασίων προσαγωγής ανεπεξέργαστων λυμάτων Η χωροθέτηση των κεντρικών και δευτερευόντων αντλιοστασίων, έχει πραγματοποιηθεί, ως αποτέλεσμα μελέτης και αξιολόγησης της γεωμορφολογίας και του εδαφικού ανάγλυφου της περιοχής μελέτης, καθώς και του υδραυλικού σχεδιασμού των δικτύων αποχέτευσης. Ως αποτέλεσμα, ο σχεδιασμός του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής των Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος, στο πλαίσιο του μελετώμενου σχεδιασμού, περιλαμβάνει τρία (3) κεντρικά αντλιοστάσια, που αντλούν τα λύματα στο ΚΕΛ και είκοσι (20) δευτερεύοντα αντλιοστάσια, προς άντληση των ανεπεξέργαστων λυμάτων. Ωστόσο παρά τους περιορισμούς που τίθενται στην επιλογή των θέσεων κατασκευής των αντλιοστασίων, από τεχνικής άποψης, για τις περιπτώσεις που αυτό κατέστη δυνατό (αντλιοστάσια ΑΡ‐3, ΑΡ‐5, ΑΛ‐2, ΑΛ‐3 και ΑΛ‐Κ), αξιολογήθηκαν εναλλακτικές δυνατότητες για την χωροθέτηση των συγκεκριμένων αντλιοστασίων. Δεδομένης της αναγκαιότητας συμμόρφωσης με τους χωροταξιακούς περιορισμούς και υπερτερώντας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι αναφερόμενες ως 2η εναλλακτική λύση χωροθέτησης των αντλιοστασίων ΑΡ‐3, ΑΡ‐5, ΑΛ‐2 και ΑΛ‐3, καθώς και η αναφερόμενη ως 4η εναλλακτική λύση χωροθέτησης του αντλιοστασίου ΑΛ‐Κ, αναδεικνύονται ως ευνοϊκότερες. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 93 7.6 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη θέση εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης Εξετάζονται οι εξής εναλλακτικές δυνατότητες χωροθέτησης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. 1 Θέση «Λιμάνι Ραφήνας». Βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ραφήνας ‐ Πικερμίου. Πρόκειται για χώρο εκκίνησης του υποθαλάσσιου αγωγού εκ δεξιών του λιμανιού της Ραφήνας, πρωτεύουσας σημασίας λιμανιού της Αττικής, 13 προβλητών πρόσδεσης πλοίων. 2 Θέση «Ακρωτήρι Βελάνι». Βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων‐ Αρτέμιδας. Απέχει περίπου 1,50 km από την κοντινότερη κολυμβητική ακτή. Πρόκειται για το ανατολικότερο άκρο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας. Η Εναλλακτική θέση 2 «Ακρωτήρι Βελάνι» αναδεικνύεται ως ευνοϊκότερη για την τοποθέτηση του προτεινόμενου έργου, καθώς υπερτερεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά έναντι της εναλλακτικής θέσης 1, καθώς το απαιτούμενο βάθος (50 m), ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός αραίωσης των επεξεργασμένων εκροών, συναντάται σε κοντινή απόσταση από την ακτή, με αποτέλεσμα την απαίτηση σχετικά μικρού μήκους υποθαλάσσιων αγωγών διάθεσης, ο διαθέσιμος χώρος που προβλέπεται για το εργοτάξιο κρίνεται επαρκής και εύκολα προσβάσιμος, ενώ επιπρόσθετα, η εξεταζόμενη θέση 2 δεν βρίσκεται σε ζώνη επιρροής καμίας κολυμβητικής ακτής, αναγνωρισμένης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και απέχει από την κοντινότερη ακτή περίπου1,50 km. 7.7 Εναλλακτικές λύσεις ως προς την όδευση του υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης Με δεδομένη τη θέση εκκίνησης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών, στο ακρωτήρι Βελάνι, διερευνήθηκε περαιτέρω σε επίπεδο μικροκλίμακας στην περιοχή, η όδευση του υποθαλάσσιου αγωγού μέσω δύο εναλλακτικών επιλογών. 1 Ανατολικά του ακρωτηρίου Βελάνι2 Σημείο εκκίνησης του υποθαλάσσιου αγωγού, όπως αναφέρεται στην εναλλακτική όδευση 1, στραμμένο κατά 27‐30 μοίρες βόρεια‐βορειοδυτικά Η Εναλλακτική όδευση 2 αναδεικνύεται ως ευνοϊκότερη ως προς τον προσανατολισμό του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του προτεινόμενου έργου, καθώς υπερτερεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά έναντι της όδευσης 1, με κυριότερα το γεγονός ότι η εκβολή των επεξεργασμένων εκροών απομακρύνεται από τη θαλάσσια ζώνη γύρω από τις νησίδες Κοκκινονήσια, που σήμερα αποτελούν σημαντικό προορισμό θαλάσσιων σπορ, τα έργα διάθεσης απομακρύνονται και από τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ των νησίδων Κοκκινονήσια και του ακρωτηρίου Βελάνι, όπου έχει εντοπιστεί σύμφωνα με την Εφορία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 94 Εναλίων Αρχαιοτήτων αρχαίο ναυάγιο, η εναλλακτική 2 προσδίδει επιπλέον ασφάλεια, καθώς διασφαλίζει την αποφυγή αλληλεπίδρασης με τις υποθαλάσσιες καλωδιώσεις. 7.8 Εναλλακτικές λύσεις ως προς την όδευση του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης Η όδευση του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης συναρτάται άμεσα με τις χρήσεις γης της περιοχής την οποία διασχίζει και καθορίζεται πρωταρχικά από τη γεωμορφολογία της περιοχής μελέτης, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε επιλογής. Στο πλαίσιο της Προμελέτης του 2003 εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις όδευσης χερσαίου τμήματος αγωγού διάθεσης, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι η εναλλακτική λύση 1 αποτελεί βελτιωμένη πρόταση της αρχικά (το 2002) προτεινόμενής λύσης, η οποία μελετήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν είναι: 1 Καταθλιπτικός Αγωγός εντός Σήραγγας2 Καταθλιπτικός Αγωγός εκτός Σήραγγας3 Χάραξη με Σίφωνα 4 Όμοια με την 3η Εναλλακτική λύση αλλά με άντλησηΣτο πλαίσιο διερεύνησης των εναλλακτικών λύσεων, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των τεσσάρων οδεύσεων και λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων προκρίθηκε η όδευση καταθλιπτικού αγωγού εντός σήραγγας (1η εναλλακτική λύση) πληρώντας τις βέλτιστες τεχνικές και κοινωνικές παραμέτρους., καθώς Αποτελεί ιδιαίτερα ομαλή οριζοντιογραφική χάραξη, χωρίς μεγάλες αλλαγές διεύθυνσης και δεν διέρχεται μέσα από οικιστικές περιοχές. 7.9 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τον σχεδιασμό του διαχυτήρα Σύμφωνα με την παρ. 2.6.2 του Παραρτήματος 4.4. της υπ’ αρ οικ. 170225/2014 (Β’ 135) και εφόσον για το προτεινόμενο έργο προβλέπεται διάθεση εκροής στη θάλασσα, σε ξεχωριστό παράρτημα της ΜΠΕ (Παράρτημα V) παρουσιάζονται τα έργα διάθεσης και οι υπολογισμοί αραίωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εξετάσθηκαν πολλαπλές εναλλακτικές διατάξεις σε σχέση με τον σχεδιασμό του διαχυτήρα, όσον αφορά τον αριθμό στομίων του διαχυτήρα συνδυάζονται με διάφορες τυπικές αποστάσεις και διαμέτρους στομίων. Συνολικά εξετάστηκαν 216 διαφορετικά σενάρια όσον αφορά το βάθος εκροής, τον αριθμό, τις αποστάσεις στομίων και τη διάμετρο των στομίων, τη γωνία εκτόξευσης και τις συνθήκες του αποδέκτη όσον αφορά το προφίλ πυκνότητας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 95 Βάθη εκροής (m) Αριθμός στομίων Αποστάσεις στομίων (m)Διάμετρος στομίων Αποδέκτης Γωνία στομίων 30 (d30) 28 (n28) 4 (L4) Φ125 HDPE PE100 PN12,5 (D125) Ομοιογενής –Μάρτιος (Mar) 0ο – οριζόντια εκτόξευση (H) 50 (d50) 42 (n42) 6 (L6) Φ160 HDPE PE100 PN12,5 (D160) Στρωματωμένος– Σεπτέμβριος (Sep) 90ο – κατακόρυφη εκτόξευση (V) 56 (n56) 8 (L8) Στρωματωμένος– Νοέμβριος (Nov) Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα V επιλέγεται διάθεση σε βάθος 50 m, λόγω της συνδυαστικά μεγαλύτερης επιτυγχανόμενης αραίωσης των λυμάτων πλησίον της ακτής. Η διάθεση θα γίνει με 56 στόμια διαμέτρου Φ125 ανά 6 m με οριζόντια γωνία εκτόξευσης, σε απόσταση 2200 m περίπου από την ακτογραμμή. Ο διαχυτήρας θα έχει συνολικό μήκος 336 μέτρα και θα τοποθετηθεί με κατεύθυνση βορρά‐νότο ώστε να είναι σχεδόν παράλληλος με την ακτογραμμή, αλλά και με την ισοβαθή των 50 m εξασφαλίζοντας ομοιομορφία εκροής. 7.10 Σύνοψη εναλλακτικών λύσεων Συνιστώσα του έργου που εξετάστηκε Επιλεχθείσα λύση (1) Τρόπος διαχείρισης των λυμάτων της περιοχής μελέτης. Κατασκευή αυτόνομου Κ.Ε.Λ. (2) Χωροθέτηση του ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος Θέση «Πλατύ χωράφι ‐ Έτος Στέκο» Βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων ‐ Αρτέμιδας, σε υψόμετρο περίπου από +44,5 έως +57 m (3) Μέθοδος διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών και βαθμός επεξεργασίας Βιομεμβράνες με βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου, ακολουθούμενη από απολύμανση, με στόχο την παραγωγή ποιότητας ανακτημένου νερού κατάλληλου για απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση για σκοπούς άρδευσης, αστικής και περιαστικής επαναχρησιμοποίησης. Επιλέγεται η συνδυασμένη εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού και της διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών στη θάλασσα, λόγω της απουσίας αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, της αναγκαιότητας για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 96 Συνιστώσα του έργου που εξετάστηκε Επιλεχθείσα λύση αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, της απόκτησης μιας αξιόπιστης πηγής αρδευτικού νερού, του γεωργικού χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, ενώ παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα διάθεσης των εκροών καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. (4) Όδευση των αγωγών μεταφοράς των ανεπεξέργαστων λυμάτων Βλ. σχέδιο γενικής οριζοντιογραφίας των έργων (Κεφάλαιο 15 Σχέδιο 1). (5) Χωροθέτηση των αντλιοστασίων προσαγωγής ανεπεξέργαστων λυμάτων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 97 Συνιστώσα του έργου που εξετάστηκε Επιλεχθείσα λύση (6) Θέση εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης Ακρωτήρι Βελάνι (7) Όδευση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης Ανατολικά του ακρωτηρίου Βελάνι στραμμένος κατά 27‐30 μοίρες βόρεια‐βορειοδυτικά. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας‐Πικερμίου και Σπάτων‐Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» 98 Συνιστώσα του έργου που εξετάστηκε Επιλεχθείσα λύση (8) Όδευση του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης Καταθλιπτικός αγωγός εντός σήραγγας (9) Σχεδιασμός διαχυτήρα Διάθεση σε βάθος 50 m, συνολικό μήκος διαχυτήρα 336, 56 στόμια διαμέτρου Φ125 ανά 6 m με οριζόντια γωνία εκτόξευσης

Σχέδια και χάρτες σε pdf